Create
Learn
Share

Sem B wk 2 (Location)

rename
nwestyn's version from 2016-02-19 14:47

Section 1

Question Answer
shàng bianOn top
xià bianUnderneath
páng biānNext to
lǐ bianInside
wài bianOutside
qián bianIn front
hòu bianBehind
memorize

Section 2

Question Answer
yòu bianRight (side)
zuǒ bianLeft (side)
běi biānNorth
nán bianSouth
xī biānWest
dōng bianEast
zhōng jiānBetween
duì bianOpposite
memorize

Section 3

Question Answer
zhè lǐHere
nà lǐThere
nǎ lǐWhere
memorize

Section 4

Question Answer
xiǎo māoKitten
xiǎo gǒuPuppy
xiǎo jīChick
tù ziHare/ Rabbit
memorize

Section 5

Question Answer
chuángBed
ménDoor
diàn shìTelevision
fáng ziHouse
chēCar
xǐ shǒu jiānBarthroom
memorize

Section 6

Question Answer
qiān bǐPencil
hé ziBox
zhuō ziTable
shūBook
chá yè dàiTea (leaf) bag
memorize

Section 7

Question Answer
jiǔ bāBar
yī yuànHospital
yín hángBank
Zhōng guó yín hángBank of China
Fú jiànFujian province
memorize

Section 8

Question Answer
fēi jīAirplane
nán háirBoy
gōng rénWorker
tài yángSun
Tái wānTaiwan
A zài B (de) location - [qiān bǐ zài zhuō zi shàng bian]A is at location compared to B - [The pencil is on the table]
memorize

Recent badges