Create
Learn
Share

Sem B wk 1 (Comparisons)

rename
nwestyn's version from 2016-02-19 14:47

Section 1

Question Answer
A bǐ B A compared to B
A bǐ B (adj) - [nǐ bǐ wǒ hǎo]A is (adj) B - [You are better than me]
A bǐ B (adj) (adv) - [nǐ bǐ wǒ hǎo yī diǎn]A is (adv) (adj) B - [You are a little better than me]
A bǐ B (adj) (num) (measure word) - [nǐ bǐ wǒ gāo sān gōng fēn]A is (num) (measure word) (adj) B - [You are 3cm taller than me]
memorize

Section 2

Question Answer
hǎoGood
Big
xiǎoSmall
guìExpensive
pián yiCheap
lěngCold
Hot
nuǎn huoWarm
gāoTall
tiánSweet
suānSour
hǎo kànGood Looking
mángBusy
lǎoOld
pàngFat
memorize

Section 3

Question Answer
duō leA lot
de duōA lot/ much
yī diǎnA little
memorize

Section 4

Question Answer
gōng fēnCentimetre
gōng jīnKilogram
memorize

Section 5

Question Answer
chūn tiānSpring
xià tiānSummer
qiū tiānAutumn
dōng tiānWinter
tiān qìWeather
shì jièWorld
yī yàngSame
memorize

Section 6

Question Answer
Yìn dùIndia
Bā xīBrazil
Ài ěr lánIreland
Xiāng gǎngHong Kong
memorize

Recent badges