Create
Learn
Share

Romi

rename
Updated 2007-02-02 23:28

האות ו

מילהמשמעות
ואידך זיל גמורזה העיקר ואת השאר, לך ולמד לבד
וירטואוזאומן המצטיין בשלמות טכנית במקצועו
וכי(מילת שאלה בשאלה רטורית)
ונדאלימשחית, פראי, ברברי
וסלצמית, אדם שנשבע אמונים אישית לאדון פיאודלי והתחייב לשרת בצבאו תמורת הגנה ונחלה שקיבל מאדונו
memorize

האות ז

Edit the text in this box to contribute! Sample table:

 

Question Answer
זאב בעור כבשמתחסד, צבוע. רשע המעמיד פני צדיק
זבורית1.אדמה גרועה (ההיפך מעידית) 2. בהשאלה: סחורה גרועה
זבחקורבן (בהמה או עוף)
זגהקליפה הדקה של הענבים או של פירות אחרים
זדאדם רשע
זה לא כבר= לא מכברלאחרונה, לא מזמן, לפני זמן לא רב
זה מקרוב באואמירה מזלזלת על מי שהינם חדשים בתחום מסוים, וטרם רכשו בו ניסיון או מיומנות
זוגדפנות הפעמון
זולתחוץ מ-.. פרט ל-..
הזולתהאדם האחר, כל שאר האנשים שאינם אני
זיבהנזילה, טפטוף. הטיות: לזוב, זב
זב חטםכינוי מזלזל לאדם חסר ניסיון או פחות ערך
זיו= זהר= נוגהאור זוהר, אור חזק ובהיר
זיזבליטה
זיק1. ניצוץ אש, שביב. 2. בהשאלה: הבזק או הברקה
זיעתנועה קלה, רעדה, רטט
זיקוקטיהור, ניקוי. הטיות: לזקק, זיקק
בית זיקוקבית חרושת לניקוי חומרים גולמיים שונים
זכוך1. ניקוי, טיהור, זיקוק. 2. טיהור מוסרי רוחני, הזדככות נפש. הטיות: לזכך, הזדכך, זוכך
זכות אבותיחס מיוחד שאדם זוכה לו בגלל הוריו או בשל מוצאו
זלזלענף דק
זליגהנזילה, זיבה, טפטוף .הטיות: לזלוג, זלג
זמורהענף של גפן
זמירהחיתוך ענפים (זמורות) של גפן. הטיות: זמר
זמםמחסום ששמים על פיו של בעל חיים
נזדעקפרץ בקול צעקה. הטיות: לזעוק, הזדעק
זפקשק מורחב בתחתית הוושט של העופות, המשמש לאגירה זמנית של מזון עד מעברו לקיבה
זקיףשומר המופקד על מקום כלשהו
זקף את קומתו (של מישהו)גרם למישהו שהרגיש מושפל לחוש גאווה
זקף משהו למעשיו או להתנהגתו של מישהוייחס משהו למישהו. קבע שהדבר נגרם על ידי מישהו
זקף (סכום כסף) לחשבון מסוייםצרף או ייחס את הכסף לאותו חשבון. הטיות: לזקוף, נזקף
זרבוביתפייה, לרוב של קומקום
ז'רגוןאוסף מונחים וביטויים הייחודי לקבוצת אנשים מוגדרת (סלנג)
זרוע1. שזרעו בו, שזרעו אותו. 2. מכוסה במשהו המפוזר על פניו (שמיים זרועי כוכבים)
זרזגורם לזירוז
זרזיףזרם דק, קילוח
זריהפיזור או הפצה של אבקה
זרה חול (אבק) בעינייםהונה, ניסה להסתיר את העובדות. הטיות: לזרות, זרה, נזרה
זריה לרוחבזבוז, עשיית דבר שאין בו ברכה. ברכה לבטלה
זרק בו מרההחמיר איתו, נהג בו בקשיחות
זרקה בו (בשערו) שיבהשערו התחיל להאפיר
memorize