Create
Learn
Share

Rektion der Verben

rename
grzybcia's version from 2015-11-12 12:01

Section 1

Question Answer
sich beschäftigenmit (D) - zajmować się
hinweisenauf (A) - wskazywać na
schreibenan (A) - pisać do
dienenzu (D) - służyc do
sich interessierenfür (A) - interesować sie czymś
sich schämenfür (A) - wstydzić się za coś
bestehenaus (D) - składać się
sich entschuldigenbei (D), für (A) - przepraszać kogoś za coś
sich wendenan (A) - zwracać się do
zweifeln an (D) - wątpić w
memorize

 

Question Answer
sich handelnum (A) - chodzić o ..; bei diesen Symptomen es handelt sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą
gehenum (A) - es geht um ihn chodzi o niego
gehören (gehört, gehörte, hat gehört)zu (D) - należeć jemandem do kogoś; das gehört mir to należy do mnie; das gehört zu ihren Pflichten to należy do jej obowiązków
ankommen (kommt an, kam an, ist angekommen)auf (A) - zależeć od; es kommt auf das Wetter an to zależy od pogody
achten (achtet, achtete, hat geachtet)auf (A) poważać, szanować, cenić, uważać; auf jemanden/etwas achten zwracać uwagę, uważać na kogoś/coś
unterscheiden (unterscheidet, unterschied, hat unterschieden)von (D) odróżniać, rozróżniać; sich von jemandem unterscheiden różnić się od kogoś
liegen (liegt, lag, hat gelegen)an (D) być spowodownym es liegt an einem schlechten Gedächtnis
nachdenkenüber (A) przemyśleć, zastanowić się
vereinbaren (vereinbart, vereinbarte, hat vereinbart)mit (D) uzgadniać, umawiać się z kimś
redenüber (A) - rozmawiać o ...
memorize

 

Question Answer
sich aufregen (regt auf, regte auf, hat aufgeregt)über (A) - denerwować, wzruszać, podniecać; sich aufregen denerwować się
aufhören (hört auf, hörte auf, hat aufgehört)mit (D) - przestawać, kończyć; aufhören zu singen przestać śpiewać; mit dem Rauchen aufhören
telefonieren (telefoniert, telefonierte, hat telefoniert)mit (D) - dzwonić do kogoś
gratulieren (gratuliert, gratulierte, hat gratuliert)zu (D) - gratulować, winszować z okazji
protestierengegen (A) protestować przeciwko die Menschen protestieren gegen den Terrorismus.
informierenüber (A) - informować o ...
hoffenauf (A) - mieć nadzieję na...
antwortenauf (A) - odpowiadać na ...
sich kümmern(um (A) - troszczyć się
ankommenin (A) - przyjeżdżać do
memorize

Section 2

Question Answer
sich verabschiedenvon (D) - pożegnać się z
sich wundernüber (A) - dziwić się czemuś
sich bewerbenum (A) - ubiegać się
sich gewöhnenan (A) - przyzwyczajać się do
sich aufregenüber (A) - czymś się denerwować
grenzenan (A) - graniczyć z
nachdenkenüber (A) - rozmyślać o
verzichtenauf (A) - rezygnować z
helfenbei (D) - pomagać w czymś
lachenüber (A) - śmiać się z
sich eignenfür (A) - nadawać się dla
memorize

 

Question Answer
sich vertiefenin (A) zagłebiać się
zurückführen (führt zurück, führte zurück, hat zurückgeführt)auf (A) auf etwas zurückzuführen sein dawać się czymś wyjaśnić; odprowadzać; jemanden nach Hause zurückführen odprowadzać kogoś do domu;
schwärmen (schwärmt, schwärmte, ist geschwärmt) für (A); von (D) zachwycać się kimś/czymś; roić się, poruszać się gromadnie; (hat geschwärmt) hulać, snuć marzenia, zachwycać się; ins Schwärmen geraten wpadać w zachwyt;
sich plagen (plagt, plagte, hat geplagt) mit (D) męczyć się, dręczyć się z czymś; mich plagt die Sorge um meine Familie dręczy mnie troska o moją rodzinę
mangelnan (D) brakować czegoś
angewiesenzdany; auf etwas/jemanden angewiesen sein być zdanym na coś/kogoś
aufbringen (bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht)zdobywać, Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
verlangenvon (D) etw von jmdm verlangen - żądać czegoś od kogoś
memorize

Section 3

Question Answer
sich verlassenauf (A) - polegać na
sich beschwerenbei (D) über (A) - skarżyc sie komuś na kogoś/coś
erkennenan (D) - rozpoznawać po; an der Stimme
haltenvon (D) - sądzić o, Was hältst du von dieser Idee?
sich vorbereitenauf (A) - przygotowywać się do
einladennach (D) Warschau - zapraszać do np. Warszawy
teilnehmenan (D) - brać udział w
sich verliebenin (A) - zakochiwać się
sich bedankenbei (D) für (A) - podziękować komuś za coś
sich erkundigennach (D) - dowiadywać się o
memorize

 

Question Answer
einladenzu (D) - zapraszać na
sich haltenan (A) - trzymać się czegoś np. sich an die Vorschriften halten - przepisów
einverstanden seinmit (D) zgadzać się z kimś/czymś; damit bin ich einverstanden - z tym się zgadzam
bittenum (A) - prosić o
sich entscheidenfür (A) - zdecydować się na
anfangenmit (D) - zaczynać od
sich kümmern (kümmert, kümmerte, hat gekümmert)um (A) obchodzić; sich um jemanden/etwas kümmern troszczyć się o kogoś / zajmować się czymś/kimś
abhängenvon (D) zależeć od
protestierengegen (A) protestować przeciwko
verfügen (verfügt, verfügte, hat verfügt)über (A) zarządzać, rozporządzać, dysponować
memorize

 

Question Answer
denkenan (A) - myśleć o
helfenbei (D) - pomagać w czymś
sich handelnum (A) - chodzić o
fragennach (D) - pytać o
unterscheidenvon (D) - odróżniać od; sich von jemandem unterscheiden różnić się od kogoś
betenfür (A) - modlić się za
sich ärgernüber (A) - złościć się
wartenauf (A) - czekać na
sich freuenüber (A) - z czegoś; auf (A) - na coś cieszyć się
sich zankenmit (D) um (A) - kłócić się z kimś o coś
memorize

 

Question Answer
leidenan (D) cierpieć na chorobę; unter (D) - zpowodu czegoś
sterben (stirbt, starb, ist gestorben)an (D) umierać, konać; an Leukämie sterben umierać na białaczkę; an der akuten Tuberkulose sterben
sich unterhalten (hält unter, hielt unter, hat untergehalten)mit (D) über (A) bawić się, rozmawiać mit jemandem über etwas z kimś o czymś;
stammen (stammt, stammte, hat gestammt)aus (D) pochodzić; aus Deutschland stammen pochodzić z Niemiec
träumenvon (D) marzyć, śnić
die Nase voll habenvon (D) mieć czegoś po dziurki w nosie
zählen (zählt, zählte, hat gezählt)liczyć, zaliczać się, należeć, mieć znaczenie; auf jemanden/etwas zählen liczyć na kogoś/coś
sich anpassenan (A) dostosować się do ... Man muss sich an unser Klima (das) anpassen
arbeitenan (D) pracowac nad czymś; an einem neuen Projekt arbeiten
warnenvor (D) ostrzegać przed ...
memorize

Recent badges