Create
Learn
Share

Reisen

rename
grzybcia's version from 2015-10-29 16:12

Section

Section 1

Question Answer
Anbeter, derwielbiciel
nach Herzenslustile dusza zapragnie
bis zum Umfallendo upadłego
Adrenalinspiegel, derpoziom adrenaliny
Wechselbad, daskąpiel przemienna
Vollwertküche, diepełnowartościowa kuchnia
verwöhnenrozpieszczać
scheuen, sich scheuenunikać, vor (D) lękać się kogoś
Fete, dieimpreza
fetenimprezować
memorize

 

Question Answer
im Voraus danken, zahlenz góry dziękować, płacić
im Preis einbegriffen/ enthaltenzawarte w cenie
ich bin der Ansicht/Meinung/Auffassungjestem zdania
Anhänger, derzwolennik, stronnik, sympatyk,
ein Wagen mit Anhängersamochód z przyczepą
Befürworter, derzwolennik, protektor
einerseits ...andererseitsz jednej strony ...z drugiej strony
Kosten erstattenzwracać koszty
Grönland, das (nur Singular)Grenlandia
Hundeschlitten, der (PL die Hundeschlitten)psi zaprzęg
memorize

 

Question Answer
ins Reine/Unreine schreibenpisac na czysto/brudno
Rikscha, dieriksza
Erlebnis, das (PL die Erlebnisse)przeżycie, przygoda
Ratte die (PL die Ratten)szczur
zu einer Reise aufbrechenwyruszać w podróż
ich bin alleine aufgebrochenwyruszyłem samotnie
in Kontakt kommennawiązywac kontakt
entführen (entführt, entführte, hat entführt)uprowadzać, porywać
in den Sturm geratenwpadać w burzę
die Suche nachposzukiwanie czegoś
memorize

 

Question Answer
Antrieb, der (PL die Antriebe)bodziec, inicjatywa, napęd;
aus eigenem Antriebz własnej inicjatywy
es hat sich herausgestelltokazało się
Sparmaßnahme, die (PL die Sparmaßnahmen)ekon. działanie oszczędnościowe, środek oszczędnościowy
Aussage, die (PL die Aussagen)oświadczenie, wypowiedź, prawn. zeznanie, lit. wymowa, wydźwięk
Anwendung, die (PL die Anwendungen)użycie, stosowanie, zastosowanie
eine Krankheit bekommennabawić się choroby
Fluggesellschaft die (PL die Fluggesellschaften)towarzystwo lotnicze, spółka lotnicza
atemberaubendzapierający dech
Prüfung die (PL die Prüfungen)egzamin; eine Prüfung ablegen/bestehen składać / zdać egzamin; in der Prüfung durchfallen oblać egzamin; eine mündliche/schriftliche Prüfung egzamin ustny/pisemny
Ich bin bei der Prüfung durchgefallenoblałam egzamin
memorize

 

Question Answer
trampenper Anhalter fahren, jechać autostopem
es regnet in Strömenleje jak z cebra
akute Entzündungostre zapalenie
etwas zur Folge habenpociągnąć za sobą
die Beschwerde anlegenskładać zażalenie
sich eine Erkältung / eine Verletzung zuziehenprzeziębiać się / odnosić uraz
verfügbarbędący do dyspozycji, dostępny, dyspozycyjny, rozporządzalny
spicken (spickt, spickte, hat gespickt)szpikować, napychać
sanftłagodny (charakter), miły, delikatny; sanfte Energie energia naturalna; sanfte Geburt poród siłami natury
vor allemprzede wszystkim
memorize

 

Question Answer
der Respektvor (D) szacunek do
bereitsjuż, właśnie
Nachhaltigkeit die (nur Singular)długotrwałość
vor Ortna miejscu
üblichzwykły, zwyczajowy, zwykle, zwyczajowo
schädlichszkodliwy
sich verhaltenzachowywać się, odnosić się;
behalten (behält, behielt, hat behalten)zatrzymywać, zachowywać; Geheimnis behalten dochowywać tajemnicy; die Nerven behalten trzymać nerwy na wodzy
in Erinnerung bleibenzapadać w pamięć
memorize

Section 2

Question Answer
baumelnodpoczywać, odprężać się
Erfüllung, die; die Erfüllung der Träumespełnienie; spełnienie marzeń
Trubel, derrozgardiasz, wrzawa, tumult
Hektik, die; nur keine Hektik!gorączkowy pośpiech; tylko bez pospiechu
Streichelzoo, der mini zoo, zoo z małymi zwierzętami
losgehenrozpoczynać, ruszać w drogę
Ansicht die; ich bin der Ansichtpogląd, zdanie, jestem zdania, że ...
Verfügung die; zur Verfügung stellendyspozycja, oddawać do dyspozycji; bereitstellen
zur Verfügung stehenbyć do dyspozycji; über etwas verfügen können
Vorbereitungen für etwas treffenczynić przygotowania do czegoś; etwas vorbereiten
memorize

 

Question Answer
abgelegenodległy, ustronny
auf eigene Faustna własna rękę
Freude bereitensprawiać radość; jemandem gefallen
Verfechter, derorędownik, głosiciel pewnych poglądów
einheimischkrajowy, tubylczy
zur Sprache kommenbyć omawianym, być przedmiotem dyskusji; angesprochen werden
zur Auswahl stehenbyc do wyboru; Ausgewählt werden können
Unterkunft, diekwatera, miejsce noclegowe
etwas in Kauf nehmenakceptować coś, uwzględniać
Schwierigkeiten bereitenprzysparzać trudności; schwierig sein
memorize

 

Question Answer
fachkundigfachowy
pauschalogólny, ryczałtowy
Pauschalreise, diezorganizowana wycieczka
Vollpension, die (nur Singular)całodzienne utrzymanie, pełny wikt, pobyt z pełnym wyżywieniem
Halbpension, dieniepełne wyżywienie
Testat, daszaliczenie
den Blick auf etwas werfenrzucić na coś okiem
die einsame Inselbezludna wyspa
einen großen Wert auf etwas legenprzywiązywać dużą wartość do czegoś
vom ...bis (zum) ...od ...do... (przy datach)
memorize

 

Question Answer
mit jmdm Freundschaft schliessenzaprzyjaźnić się
sich etw. zur Gewohnheit machenprzyzwyczaić sie do czegoś
ein (das) Gespräch führenprowadzić rozmowę
die Verantwortung für etwas übernehmenwziąć za coś odpowiedzialność
eine Lösung findenznależć rozwiązanie
Törn, derrejs
grundlegendpodstawowy, zasadniczy, zasadniczo
über Kenntnisse bei etwas verfügendysponować wiedzą w zakresie czegoś
stoßen (stößt, stieß, hat gestoßen)popychać, pchać, kopać, bóść, szturchać, uderzać, trącać; (ist gestoßen) uderzać się, natknąć się, napotykać, spotykać się przypadkiem
auf Kritik stoßenspotykać się z krytyką
memorize

 

Question Answer
zur Sprache bringenwyrażać
zur Sprache kommenbyć omawianym
Kritik an + D übenkrytykować
etw in Betrieb nehmenuruchamiać coś
mit jdm ins Gespräch kommenwdawać się z kimś w rozmowę
auf jdn/etw Rücksicht nehmenmieć wzgląd na kogoś/coś
Nachhaltigkeit die (nur Singular)długotrwałość
vor Ortna miejscu
jdm etw in Aussicht stellenobiecać coś komuś
von jdm/etw (keine) Notiz nehmenzwrócić na coś uwagę
memorize

 

Question Answer
pendeln (pendelt, pendelte, ist gependelt)kursować, dojeżdżać (między dwiema stacjami)
umsteigen (steigt um, stieg um, ist umgestiegen)przesiadać się; in den Zug nach Berlin umsteigen przesiadać się na pociąg do Berlina
laut+ (D) zgodnie z; laut dem Text
eine Strecke zurücklegenpokonywać dystans, przebywać dystans
bewähren (sich bewähren; bewährt sich, bewährte sich, hat sich bewährt)potwierdzać swoją wartość, okazywać się przydatnym, okazywać się wartościowym
abstellen (stellt ab, stellte ab, hat abgestellt)odstawiać, zdejmować, wyłączać; den Wagen abstellen parkować samochód; den Motor abstellen zatrzymywać silnik; den Computer abstellen wyłączać komputer
erkunden (erkundet, erkundete, hat erkundet)penetrować, mil. wywiadywać, badać; die Stadt mit dem Fahrad erkunden
gegen eine geringe [lub kleine] Gebührza niewielką [lub drobną] opłatę
entriegelnodryglować
rechtzeitigprzysłówek w porę
memorize

Section 3

Question Answer
leihen (leiht, lieh, hat geliehen)pożyczać, wynajmować, użyczać; jemandem etwas leihen pożyczać coś komuś; sich (DAT) etwas von jemandem leihen pożyczać coś od kogoś; jemandem sein Ohr leihen wysłuchiwać kogoś
ausleihen (leiht aus, lieh aus, hat ausgeliehen)wypożyczać; sich (DAT) etwas ausleihen wypożyczać sobie coś; mieten
etwas in Anspruch nehmenskorzystać z czegoś
gemäß+ (D) zgodnie z, odpowiednio do; dem Vertrag gemäß zgodnie z umową; gemäß den Vorschriften zgodnie z przepisami
Geheimzahl, diePIN, die
behindertniepełnosprawny
bejahen (bejaht, bejahte, hat bejaht)potakiwać, przytakiwać
verneinen (verneint, verneinte, hat verneint)zaprzeczać
begegnen (begegnet, begegnete, ist begegnet)spotykać, traktować, obchodzić się; jemandem begegnen spotykać kogoś, stykać się z kimś
niesenkichać
memorize

 

Question Answer
gähnen (gähnt, gähnte, hat gegähnt)ziewać, ziać, rozwierać się
die gefälschte Sachenpodróbki
campenobozować, biwakować
ankurbeln (kurbelt an, kurbelte an, hat angekurbelt)napędzać; den Motor ankurbeln uruchamiać silnik; die Wirtschaft ankurbeln ożywiać gospodarkę
Festnetz, dastelefon stacjonarny
Telefonzelle, diebudka telefoniczna
Andenken, daspamiątka; Mitbringsel, das
vermodenaus der Mode kommen
Eule die (PL die Eulen)orn. sowa
Zuneigung die (nur Singular)przychylność, sympatia
memorize

Recent badges