Create
Learn
Share

Psychiatric Drug Facts

rename
braunjon's version from 2016-09-24 09:59

SSRI

Question Answer
Fluoxentineחרדה, עצירות, הקאות, מורידה במשקל. צריך ליטול בבוקר כי עיקר ת"ל הוא חוסר שינה ועוררות יתר.זמן מחצית חיים הכי ארוך. יחידה שמאושרת לבני נוער.
Paroxentine (seroxat) וטובה לPD.מעלה במשקל, אנטי כולינרגית. מרגיעה.
Favoxil הרבה ת"ל, מעלה משקל, מרגיעה וטובה ל OCD
Citalpramאפשר לתת עם ליתיום,קומדין ועוד תרופות
C/Iהיריון, הנקה ומחלת כבד, ליתיום,MAO-I,
SNRIsimiliar SE + Blood pressure rise and platelet aggregation defect
NASAA(miro) doesnt cause Hyponatremia, SE: fatigue (50%)mouth dryness,constipation, agranulocytosis,(rare)
memorize

SSRI Side effects

Question Answer
GIת"ל העיקריות לכן מומלץ ליטול אחרי ארוחה, בד"כ חולף אחר שבועיים. בתוספת נוגדי דלקת עלול לגרום לכיבים
Sexual Healthת"ל הנפוצות בשימוש ממושך, 50-80% מהמטופלים. לא משתפר עם השימוש. אימפטונציה,שפיכה מאוחרת ובנשים אנ-אורגזמה. אפשר להוסיף ויאגרה,בופרפיון, להוריד מינון ולבסוף להחליף תרופה.
CNSסדציה אבל פחות TCA , אי שקט,פרכוסים,אקסטראפירמידלי נדיר בעיקר בקשישים,מאריך REM
Generalכאבי ראש,הארכת זמן דימום, SIADH, נטייה מוגברת לניסיונות אובדניים ללא הצלחות מוגברות,פריחה
Discontinuation synd.הפסקה פתאומית של תרופה בד"כ עם זמן מחצית חיים קצר (הכי נפוץ בהפסקת סרוקסט), הפרעות שיווי משקל, אאורות מיגרנה וזרמים, דמוי שפעת,פסיכולוגי-חרדה, שינויי אישיות. נמשך שבועיים עד שלושה. טיפול בפרוזק.
memorize

 

  = TCA
Question Answer
Pschiatricשינוי להיפומאניה, פסיכוזה במועדים
Anti-Achעצבים מרכזית-בלבול,דלריום ופרכוסים. פריפריהאדם היבש, עליית לחץ תוך עיני,טכיקרדיה ואסתמה,אצירת שתן
Autonomicאורתוסטטיזים! עליית ל"ד, פלפיטציות
CardiacPR QT elongated, T depression, OD--> rhytm disturbances C/I QT above 450 ms
CNSSedation, twitiching, tremor, lowering seizure threshold, SIADH
Sex Healthamitriptiline- dysfunctional erections, amoxapine the rest of SE, amenorrhea, gynecomastia,
GInausea and vomiting, liver enzymes should be checked before use, acute hepatitis
Toxicityirritability, hyperactive deep tendon reflexes, wide pupils
memorize

 

  = MAOI
Question Answer
General SEOrthostatism, weight gain, anti-ACh, sexual function, Neurlogic, edema, hepatotoxicity
Tyramine Induced Hypertensive crisisTyramine (vasoconstrictor) metabolism is inhibted by MAOI increased BP --> CVA. treat by BB and diuretics
ToxicityHyperthermia, Hypertension, Tachycardia
memorize

NDRI

Question Answer
Bupropionno cardiac, orthostatic and sexual SE, very effective with prozac
SEtremor (most common), headache, insomnia,psychotic symptoms, Hypertension,worsens hepato or renal conditions, seizures(0.05)
memorize

NEUROLEPTICS

Extrapyramidal syndrome:
Question Answer
parkisonism5-90 days since beggining, treat with amantadine, anti-ACH or diphenylderamin. stop treatment after 4-6 wks to see if tolerated better.
Acute dystoniayoung M, treat with anti-ACh or Anti-H
Acute akathisiasubjective muscle iratabilty, causes agitation. increased suicidal and violent potential. switch treatment and start BB/bzd.
Tardive dyskinesialate SE (6 month). 50% unreversible. lower dosage or switch to A-typical drug.
NMShyperthermia, EPS, autonomic instabiltiy, decrease in alertness, ICU treatment + dopamin agonists
Other movement dis.Restless leg syndrome, Nocturrnal myoclonus
Systemicorthostatism, hyperprolactinemia, osteoparosis, anti-ACh, anti-H,
Hematologicagranulocytosis and leukopenia
CardiacPR and QT prolongation
Occularthioridazine-retinitis pigmentosa, chloropromazine-benign pigmentation of the eye
Skinphotosensetivity
LiverJaundice
memorize

A-typical anti psychotics

Question Answer
Metabolicespecially clozapine and zyprexa
Agranulocytosis1% with clozapine,
Salivorrheamostly with leponex
Genito-urinaryurinary retention, impotency,galctorrhea, libido decrease
RisperindoneFirst line, hyperprolactinemia, less metabolic synd.
OlanzapineFirst line with almost no motor SE, SE: metabolic synd., sedation, orthostatism and constipation.
Quetiapine (seroquel)least Motor SE, no hyperprolactin, no weight gain!, SE- anti-ACh
Ziprezidoneno weight gain, good for OCD, long QT
clozapinethird line, lowers sucides, most efficient -80% of psychos, Agranulocytosis - 1%
memorize

Lithium

Question Answer
IndicationsBIP-1, bi polar-schizoaffective, MDD (augmentation), schizophrenia (augmentation),agressions, borderline personality, Bulemia
GIdyspepsia, weight gain.
CNScerebral and postural, cognitive, neuron-toxic synd. (acute confusional states)
KidneyNephrogenic DI 1/3 of patients, increases createnine
Thyroid30% TSH increase 15% T3/4 decrease
Cardiacflattens T waves (hypokalemia) C/I sick sinus synd.
skinrash, hair loss
Hematologicleukocytosis, thrombocytosis
Toxicitystarts with GI signs and ataxia then vomiting worsens+neurlogic signs. severe- Renal faliure with seizures, ataxia, coma. Supporotive treatment + kayexalate(stops GI absorption)/ polythelene glycol
In pregnancystopping is reccomended causes ebstein's anomaly,must be kept under 0.6 mEq/L , TSH monitoring required
memorize

valproate

Question Answer
Indicationsbetter than Li for rapid cycling and mixed, depressive schizoaffective, kleptomania
GImostly in the first month, e
CNSsedation, dysarthria, responds well to BB
otherweight gain, alopecia (15%) , liver enzymes elevation (5-40%),Lipid disturbances, SIADH, pancreatitis
Hematologicrare-thrombocytopenia, agranulocytosis
memorize

Carbamazepine

Question Answer
Indications1st line -acute Manic attack, 2nd line-Manic attack prophylaxis, aggressive schizo dis., PTSD, impulse control dis.
GImost common, less when dosage is increased slowly. rare but severe: pancreatitis,hepatitis and Jaundice.
Hematologicbenign leukopenia must be differntiated from rare but possible Blood Dyscresia- Aplastic Anemia and Agranuoctytosis (first year of use- CBC required every 3 months)
CNSacute confusional state especially with neuroleptics
Cardiaclowers conduction C/I AV block
memorize

Lamotrigine

Question Answer
Indicationsefficient in depressive bi polar states mostly used for maintenance. only stabilizer safe in pregnancy. wide theraputic window due to liver and renal clearance.
CNSfatigue, ataxia, vision obscureness
Skin8% rash, rare but severe-steven johnson synd.
memorize

Topiramate

Question Answer
IndicationsBulemia, PTSD, self mutilation
SEpsychomotor slowness dose realted-fatigue,concentration loss,apetite and weight loss
memorize