Create
Learn
Share

Pravo2

rename
drist's version from 2016-11-20 19:32

Section

Question Answer
Který z následujících výroků platíodpovědět lze i zveřejněním, ale povinný musí do 7 dnů sdělit, kde lze tuto informaci vyhledat
NKÚ jenejvyšší kontrolní úřad, funkční období prezidenta, viceprezidenta je 9 let
Nový správní řád má8 částí, 20 hlav, 184 paragrafů
Správu dělíme na správusoukromou a veřejnou
Výroková část rozhodnutí neobsahujepoučení o možnosti podat odvolání
Rozklad se podáváproti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu
Způsoby provedení exekuce: (označte úplný a správný výčet)vyklizení, předvedení, náhradním výkonem v případě zastupitelných plnění, odebrání movité věci, ukládání donucovacích pokut
Správní řízení je podle zákona500/2004 Sb.
Orgánem obce neníhejtman
Právní pojem „Pozemek“identifikovaná část zemského povrchu, liší se od okolí svým použitím
K jakým účelům slouží půdanelze bez ní vykovávat různé činnosti, je základem veškerého bohatství
Prameny pozemkového právaÚstava ČR, občanský zákoník, stavební zákon, zákon o lesích
Vlastník pozemku je oprávněnužívat pozemek, brát zněj plody (užitek), držet, disponovat s ním
Do katastru nemovitostí se zapisujevlastnické právo, zástavní právo, věcné břemeno, předkupní právo, jiná práva věcného charakteru.
Vykonavatelé veřejné správy?prezident, vláda, ministerstva, ústřední správní úřady, obce
Ombudsman?Veřejný ochránce práv řeší na základě podnětů osob nebo z vlastní iniciativy stížnosti na jednání úřadů a dalších institucí.
memorize

Recent badges