Create
Learn
Share

Pravo 1

rename
drist's version from 2016-11-20 19:32

Section

Question Answer
Správu dělíme na správusoukromou a veřejnou
Správní řízení je podle zákona500/2004 Sb.
Výroková část rozhodnutí neobsahujepoučení o možnosti podat odvolání
Rozklad se podáváproti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu (nejdelší)
Způsoby provedení exekuce: (označte úplný a správný výčet)vyklizení, předvedení, náhradním výkonem v případě zastupitelných plnění, odebrání movité věci, ukládání donucovacích pokut
Nový správní řád má8 částí, 20 hlav, 184 paragrafů
Orgánem obce neníhejtman
Veřejnoprávní smlouva jedvoustranný či vícestranný právní úkon
Výsledkem správního řízení jekonstitutivní a deklaratorní správní akt (obě možnosti)
Právní pojem „Půda“nejobecněji se rozumí zemský povrch, právní vztahy se týkají prostoru nad i pod povrchem země.
Pozemkové právo zahrnujeúčelovou kategorizaci půdy, územní plánování, ochranu pozemků, pozemkové vlastnictví a užívání
Jak stát organizuje využití pozemkůomezuji práva vlastníků, provádí územní plánování, provádí harmonizaci ekonomického využití pozemků
Prameny pozemkového právaÚstava ČR, občanský zákoník, stavební zákon, zákon o lesích
Způsoby omezení vlastnického právaZe zákona, rozhodnutím státního orgánu, dohodou mezi vlastníkem a spoluvlastníkem
Vykonavatelé veřejné správy?prezident, vláda, ministerstva, ústřední správní úřady, obce
Ombudsman?Veřejný ochránce práv řeší na základě podnětů osob nebo z vlastní iniciativy stížnosti na jednání úřadů a dalších institucí.
memorize

Recent badges