Create
Learn
Share

Populacni genetika 4

rename
drist's version from 2017-04-26 15:46

Section

Question Answer
Enzymy spojujícípolymerázy a lygázy (vytváří vazby nukleotidů)
Enzymy štěpícíexonukleázy (štěpí na krajích), endonukleázy (štěpí uvnitř DNA)
Enzymy rozeznávající určitou sekvenci DNArestrikční endonukleázy (stovky typů)
Polymerázová řetězová reakcePCR, umožňuje řízenou syntézou získat požadovanou specifickou sekvenci genomové DNA
PCR má tři fázedenaturace DNA, nasednutí primerů, synetéza DNA
Složky PCR směsitemplátová DNA, primery (I a II), termostabilní DNA polymeráza, složky syntézy DNA, aktivátor PCR reakce (Mg2+), pufr o vhodném pH a iontové síle roztoku
Postup při izolaci DNAOdběr vzorku (z každého jedince v populaci), Rozbití buněk a tkání (mechanické - zmrazeni), přidání enzymů (destrukce RNA) Extrakce DNA (izolace křemičitým filtrem a centrifugace) , ověření čistoty spektrometrem
Metoda pro analýzu délky molekul DNAgelová elektroforéza
Molekulární markervybraný úsek DNA, kter zastupuje informaci o celém genomu (mikrosatelity)
Genetický markerznak nebo jednotka informace děděná podle pravidel Mendelovské genetiky
Morfologický markerprojev monogamních znaků
Biochemický markerprodukt genu, protein - isoenzym (nízký počet alel, vliv prostředí)
Vlastnosti ideálního markerusnadno zjistitelný, bez vlivu prostředí, polymorfní (více alel), levný
Isoenzymyproteiny katalyzující stejné biochemické reakce
Mikrosatelityopakující se sekvence DNA
Využití mikrosatelitůAnalýza rodičovství, Identifikace klonů, Populačně-genetické studie - genový tok, migrace, historie populací, Systematické studie, studium hybridů
Populaceskupina organismů stejného druhu
Diskrétní znakyalely na jednom lokusu (barva květů, genetické nemoci), minimální vliv prostředí
Spojité znakyvliv více genů a vzájemná interakce, velký vliv prostředí (četnost má normální rozdělení)
Galtonpopsal spojité znaky - příbuznost mezi potomky a rodiči
Centrální limitní větasoučet účinků velikého počtu nezávislých nahodilých faktorů konverguje k normálnímu rozdělení
Alelové frekvencePodíl příslušné alely v populaci
Genotypové frekvencePodíl příslušných genotypů v populaci
Ideální populacenemění se alelové frekvence v populaci (Hardy – Weinbergův zákon)
Předpoklady populace pro platnost H-W zákonaDiploidní organismy, Sexuální reprodukce, Lokus má přesně dvě alely
Hardy – Weinbergův zákon - vzorecp^2 + pq + r^2 = 1
Evoluční faktory ovlivňující alelové frekvence v populacíchsystematické - selekce, mutace, migrace, náhodné - genetický drift
Co zapříčiňuje mutacehlavní příčina polymorfismu, většinou ale nemá vliv, jen 1% nukleotidů je v kódujících sekvencích
Genetická rovnováhamutace dopňuje ztrátu způsobenou driftem, výběr eliminuje škodlivé alely
Selekcemezigenerační změna alelových frekvencí v závislosti na preferencích
Migraceporušuje HW zákon, dochází ke změně četnosti alel. Po první generaci se ustaluje.
Přírodní výběry na úrovni fenotypuusměrňující (preference extrémní hodnoty), divergentní (preference obou extrémních hodnot) stabilizující (preference průměrných hodnot)
Genetický drift jeproces, kdy dochází k náhodným změnám (posunu = driftu) ve frekvencích alel v dané populaci.
memorize

Recent badges