Create
Learn
Share

Populacni genetika 3

rename
drist's version from 2017-04-22 16:00

Section

Question Answer
Buněčný cyklussled fází, kterými buňka v průběhu své existence prochází. Je kontrolován enzymy a nekódující RNA
Fáze buněčného cykluG1 - růst buňky, S - syntéza a duplikace chromozomů, G2 - příprava na mitózu, M - dělení (mitóza a citokineze). G1+S+G2= interáze
MitÓzana začátku je každý chromozom duplikovaný (sesterské chromozomy), 1. Profáze (rozpad buněčných organel - chromozomy jsou stále celé a neorganizované) 2. Metafáze (chromozomy organizované pomocí mikrotubulů) 3. Anafáze (rozestup chromozomů) 4.Telofáze (shlukování a tvorba jaderné membrány) 5. Citokineze (dělení)
Meiozaproces při kterém vznikají pohlavní haploidní buňky (gamety). Splynutím gamet vzniká zygota (diploidní bunňka)
Průběh meiozypodobné jako mitózy, ale probíhá dvakrát. V průběhu první profáze probíhá crossing over - vzájemná výměna překříženbých částí chromozomu (otec-matka)
Profáze I u meiozy se skládá z5 stádií (leptotene, zygotene, pachytene (crossing over), diplotene a diakineze)
Genová vazebná skupinageny lokalizované na různých chromozomech jsou nezávislé. Geny na jednom chromozomu jsou v genové vazbě - spojeny, pokud mezi nimi nedojde k překřížení. Síla vazby (nebo li vzdálenost genů na chromozomu) se vyjadřuje Morganovým číslem (0-50cM).
Centrální dogma molekulární biologieDNA (replikace, transkripce) -> RNA (replikace, translatace) -> protein. Genová exprese tedy probíhá ve 2 krocích. Výsledkem je produkce proteinů na základě informace uložené na DNA
mRNAmediátorová kyselina ribonukleová, jediná kóduje aminokyseliny (proteiny). Ostatní RNA jsou konečnými produkty.
vznik mRNAtranskripce -> transport do mRNA -> odstranění intronů (nejsou nositeli genetické informace) a ponechání exonů (jsou nositeli genetické informace)
tRNApodílí se na výrobě proteinů tím, že připojuje specifickou aminokyselinu
Genetický kódsoubor pravidel, které definují jaká aminokyselina má být začleněna do vznikajícího proteinu za pomoci mRNA. 20 aminokyselin. Aminokyselina může být kódována 1-6 kodóny.
rRNApodílí se na tvorbě ribozomu
snRNAvyštěpuje introny
miRNAregulátor syntézy. Bloku vznik produktu
TranskripceNejprve je přepsána informace z DNA do m-RNA. Jedno vlákno dvoušroubovice DNA je při transkripci využito jako šablona, podle které RNA-polymerázy (syntetizující enzymy) vytvářejí m-RNA. Tato m-RNA následně přechází z jádra do cytoplazmy Přitom prochází různými úpravami včetně vystřihání nekódujících sekvencí (intronů) a následného spojení exonů. Kódující m-RNA může být popsána jednotkami 3 nukleotidů, které se nazývají kodon.
TranslaceMolekuly transferové tRNA se svými antikodony (specifické triplety) vážou na komplementární kodony mRNA za vzniku polypeptidu. Probíhá na ribozomech. Počátek a konec je definován inicializačním a ukončovacím kodónem. Po dokončení je protein uvolněn.
Kodón tripletový – je sestaven z třínukleotidových sekvenčních jednotek – determinace aminokyseliny nebo jiná funkce. každý nukleotid mRNA patří pouze jednomu kodonu.
Aminokyseliny20 základních stavebních složek všech proteinů (bílkovin).
Mutace způsobují změny na úrovni:na (1) úrovni jednotlivých genů - bodové/genové mutace či (2) změny struktury – chromozomové mutace nebo (3) počtu chromozomů – genomové mutace
Genové mutacesubstituce – záměna nukleotidu za jiný, delece - Většinou závažné následky, posun čtecího rámce, adice (inzerce) - Zařazení nadbytečné báze do DNA, obdobné následky jako delece
Chromozómové mutace intrachromozómové aberace (uvnitř jednoho chromozomu), interchromozómové aberace (mezi chromozomy)
Genomové mutacepočetní změny chromozomů (polyploidie, haploidie, aneuploidie)
memorize

Recent badges