Create
Learn
Share

Populacni genetika 1.

rename
drist's version from 2017-04-17 12:40

Section

Question Answer
Genetika jeBiologická věda studující zákonitosti proměnlivosti a dědičnosti organismů
Dědičnost (heredita) jepřenos určitých znaků metabolismu, které jsou potenciálně obsaženy v buňce, z jedné generace na druhou, pro jejich realizaci (fenotypový projev) jsou však potřebné určité podmínky prostředí
Proměnlivost (variabilita)schopnost příslušníků téhož druhu lišit se v méně podstatných znacích (barva, velikost)
Homozygot jejedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel (recesivní, dominantní)
Heterozygot jejedinec, jehož genotyp je tvořen odlišnými alelami
Genotyp jekonkrétní forma dědičné informace uložená v nukleových kyselinách (RNA, DNA), část genomu jedince
Fenotyp jekonkrétní pozorovatelný znak nebo soubor všech znaků a vlastností organismu (genotyp + vliv prostedí)
Gen jezákladní funkční jednotka genetické informace, úsek DNA, který po transkripci a translataci kóduje vznik určitého proteinu. jeden gen = jeden transkript.
Alelakonkrétní forma genu
Lokusmísto určující pozici sledovaného genu, jeho „adresa“
Chromozómstrukturní jednotka umožňující rovnoměrný přenos genetické informace do dceřiných buněk
Kodominanceoba geny mají stejnou sílu a výsledek je mix vlastností
Dominancejeden gen je silnější a ovlivňuje výsledek.
Monogenní dědičnostvlastnost je řízena jedním genem
1. Mendelův zákon Zákon o uniformitě hybridů. Křížíme-li dominantního homozygota s homozygotem recesivním, jsou jejich potomci F1 generace v sledovaném znaku všichni stejní.
2. Mendelův zákonZákon o náhodné segregaci genů do gamet. Při křížení 2 heterozygotů může být potomkovi předána každá ze dvou alel (dominantní i recesivní) se stejnou pravděpodobností. Štěpný poměr 1:2:1.
3. Mendelův zákonZákon o nezávislé kombinovatelnosti alel. Při zkoumání 2 alel současně dochází k téže pravidelné segregaci. Máme li 2 polyhybridy AaBb může každý tvořit 4 různé gamety (AB, Ab, aB, ab). Při vzájemném křížení tedy z těchto 2 gamet vzniká 16 různých zygotických kombinací
Úplná dominancekombinaci úplně dominantní a úplně recesivní alely. Výsledný znak potomka určuje úplně dominantní alela
Genealogiezkoumá rodové vztahy mezi jedinci určitého druhu
Rodokmengrafické znázornění zobrazující vztahy mezi členy rodu Je zvykem zobrazovat čtvercem muže a kruhem ženy.
Molekulární genetikaStudium buněčných procesů na molekulární úrovni umožňující odhalit principy dědičnosti
DNAkyselina deoxyribonukleová, nositelka genetické informace
RNAkyselina ribonukleová, účastní se genové exprese
Základní stavební jednotku nukleových kyselin (DNA i RNA) jeNukleotid
Nukleotid se skládá z sacharidu, dusíkaté báze a zbytku kyseliny fosforečné
memorize

Recent badges