Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

PO7

rename
drist's version from 2019-04-21 18:17

Section

Question Answer
40 Technická normalizace ve vztahu k požární ochraněTechnická normalizace je v podstatě soustavná činnost, kterou se zavádějí ustanovení pro všeobecné a opakované použití. Normalizace se zaměřuje na jakost výrobků, rozměry, součásti, značky atd. Výstupem technické normalizace jsou technické normy. ČSN jsou od 1. ledna 2000 platné, avšak jsou obecně nezávazné.
40 Základním právním předpisem pro oblast technické normalizace jeZákon č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky
40 Technický předpis jeprávní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky¨
40 Harmonizovaná česká technická norma jenorma, která přejímá plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství
40 Přehled základních norem požární bezpečnosti stavebČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, dále pak ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory, ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
39 Technické požadavky na výrobky, certifi kace, autorizace, akreditace, posuzování shodyMezi základní povinnosti výrobců a dalších subjektů patří uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.
39 Podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., řadíme mezi bezpečné výrobkyty, které splňují požadavky Zákona č. 22/1997 Sb. Tento zákon pokrývá svými ustanoveními tzv. stanovené výrobky, což jsou ty výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení tzv. oprávněného zájmu (tedy mohou ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí popřípadě jiný veřejný zájem), a u kterých proto musí být posouzena shoda s technickými požadavky stanovenými jednotlivými nařízeními vlády (dále jen posouzení shody), které se na ně vztahují.
39 Postupy posuzování shody výrobkůposouzení shody za stanovených podmínek výrobcem, posouzení shody vzorku autorizovanou osobou, posouzení systému jakosti výroby. O jaký postup (kombinaci postupů) posuzování shody půjde, je upraveno pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků v nařízení vlády.
39 Certifikace ječinnost autorizovanéosoby, při níž se vydáním certifi kátu osvědčí, že výrobek nebo činnost související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifi kátu.
39 Podle nařízení CPR musí výrobce povinně vydat na stavební výrobek při jeho uvedení na trhtzv. prohlášení o vlastnostech (zjednodušeně řečeno jde o obdobu „ES prohlášení o shodě“) a označit jej označením CE
58 Požadavky na stavební konstrukce vyplývají zze stupně požární bezpečnosti určeného postupem dle norem a uvádí se v minutách požární odolnosti
58 Požární odolnost stavební konstrukce jedoba, po kterou je konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce, specifi kované mezními stavy požární odolnosti.
58 Požární odolnost konstrukce je podle ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení určenaklasifikací podle výsledků zkoušek provedených podle zkušebních norem v požární zkušebně, je stanovena normovou hodnotou (podle ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí nebo hodnotou podle Eurokódů, nebo výpočtem
58 Doby požární odolnosti15, 30, 45, 60, 90, 120 minut.
58 Požární uzávěry otvorůotvory v požárních stěnách a stropech musí být požárně uzavíratelné, tj. musí být v případě požáru uzavřeny.
58 Požární odolnost konstrukce je možné zvýšit provedenímobezděním, omítnutím, nátěrem, obkladem
59 Výkresy požární bezpečnosti se používají kdyžvyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru zpracované podle normy Výkresy ve stavebnictví
59 Do výkresů požární bezpečnosti se zakreslujípožarní úseky, uníkové cesty, požárně bezpečnostní zařízení, zdroje vody, uzávěry, rozmístění hasicích přístrojů, nebezpečný prostor, přístupové komunikace atd
63 Změny staveb z hlediska požární bezpečnostiVyhláška č. 23/2008 Sb. uvádí, že při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle české technické normy ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.
63 Změny staveb dělíme do skupinSkupina I (malé změny, opravy, úpravy, vnější izolace), Skupina II (často změna užívání objektu), Skupina III (podstatné změny, řeší se jako novostavba)
62 Dodatečné zateplovací systémyPožadavky na provedení dodatečných zateplovacích systémů u stávajících objektů jsou řešeny v ČSN 73 0810 PSB – Společná ustanovení.
62 Požadavky na PO zateplení u objektů pod 12mnejsou
62 Požadavky na PO zateplení u objektů pod 22,5mpoužijí se nehořlavé pásy nad okny z třídy A1 nebo A2
62 Požadavky na PO zateplení u objektů nad 22,5mizolace nad 22,5m bude z třídy A1 nebo A2
memorize

Recent badges