Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

PO3

rename
drist's version from 2019-04-20 17:11

Section

Question Answer
22 Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní požadavky na komínyU fyzických osob je tato povinnost stanovena § 17 odst. 1 písm. a) Zákona o požární ochraně s tím, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů
22 Základní povinnost fyzických osob při používání tepelnýc spotřebičů a komínůDodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností je pro fyzické osoby stejná jako povinnost právnických osob a je zakotvena v § 17 odst. 1 písm. i) Zákona o požární ochraně. Není-li návod k dispozici, používá se dokumentace obdobného výrobku
22 technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení ve stavbách určujeNorma ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
22 Bezpečná vzdálenost tepelných spotřebičů od hořlavých povrchů je stanovenaNorma ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
22 Základní úpravou v oblasti provozování komínů jenařízení vlády č. 91/2010 Sb.,143) o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve kterém se uvádí, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
22 Kontrolu spalinové cesty provádíodborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví podle typu tepelného spotřebiče. Revizi po uvedení do provozu provádí revizní technik.
24 Požárně bezpečnostní zařízenídefinuje Vyhláška o požární prevenci, jako systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení
24 Základní bezpečnostní zařízení podle vyhláškyZařízení pro požární signalizaci, Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení), Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru, Zařízení pro únik osob při požáru, Zařízení pro zásobování požární vodou, Zařízení pro omezení šíření požáru
24 Dělení bezpečnostníc zařízeníaktivní a pasivní (požární dělící příčky), vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (EPS, výtahy, klapky, stabilní hasicí zařízení)
24 Projektování požárně bezpečnostních zařízenípouze autorizovaný projektant, součást požárně bezpečnostního řešení stavby
24 Provoz požárně bezpečnosntích zařízenípřed uvedením do provozu funkční zkouška, nejméně jednou ročně kontrola provozuschopnosti, záznam v provozní knize, koordinační zkouška celého systému!
25 Elektrická požární signalizaceElektrická požární signalizace (dále také EPS) patří mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Jejím hlavním úkolem je včas identifi kovat požár již v jeho raném stádiu. Dalším důležitým úkolem systému EPS je také opticky a akusticky varovat osazenstvo v prostorech, které mohou být ohroženy požárem.
25 Hlásiče požáru dělíme nasamočinné, tlačítkově, hlásiče teplot, plamene, plynu a kouře, liniové, bodové
25 Funkce úsrředny EPSřídí a napájí prvky EPS, možnost jednostupňového nebo dvojstupňového vyhlašování poplachu
25 Doplňující zařízení EPSzařízení dálkového přenosu (napojené na pult centrální ochrany HZS kraje)
25 Normativa EPS3 normy ČSN
26 Stabilní hasicí zařízenízákladní úkol je uhašení nebo potlačení požáru. Dělíme je na sprinklerová, mlhová, plynová a sprejová.
26 Sprinklerová stabilní zařízení jsoumorká, suchá, předstihová (napojena na EPS)
26 Plynová hasicí zařízení působí na principuvypuštění plynu a zředění koncetrace kyslíku, přetlak regulují přetlakové klapky, je velmi rychlé, většinou se používá zpožďovač
27 Zařízení pro odvod kouřemá po stanovenou dobu odvádět z požárního úseku zejména kouř (zplodiny hoření) a teplo.
27 Úkol Zařízení pro odvod kouřezlepšit podmínky pro evakuaci osob zvýšením hladiny neutrální roviny na 2,5m, zvýšit viditelnost pro hasební zásah a ochránit budovu před účinky tepla
27 odvětrací zařízení musí být funkční alespoň5 minut v každém kouřové sekci
27 Odvod kouře a tepla je založen na principupřirozeného nebo nuceného odvětrání, případně jejich kombinací. Nucený odvod je spolehlivější.
38 Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárůzákonem jsou rozděleny povinnosti na osobní pomoc a věcnou pomoc. Uvedené oblasti je nutné ještě doplnit o povinnosti spojené se vstupem na nemovitost.
38 Osobní pomoc jesouhrnem základní činností a opatření, které je každý povinen provést v souvislosti se vznikema zdoláváním požáru jedná se o: záchranu osob, hašení požáru, ohlášení požáru a poskytnutí osobní pomoci jednotce PO na výzvu velitele
38 Věcná pomoc znamená, že každý je povinenna výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.
43 Věcné prostředky požární ochrany, požární technikaVěcnými prostředky požární ochrany jsou prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva (vyhláška)
43 Druhy věcných prost ředků požární ochrany se rozumíhasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné), osobní ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci osob (plachty, žebříky), požární výstroj, hydrantové příslušenství a proudnice
43 Za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany se považujíhasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),dýchací přístroje, prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické, vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky, prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, ochranné oděvy pro práci ve vodě, hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv, požární hadice, proudnice a armatury, motorové stříkačky
43 Osobní ochranné prostředky jsouobuv, oděv, helma, dýchací přístroj
43 Požární technikou se rozumízásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla
43 Cisternová automobilová stříkačkaje určena pro přepravu požárního družstva 1+5, hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Objem nádrže na vodu se pohybuje mezi 2 000 až 4 000 l vody¨
44 U hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanovenve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby. Požadavky upravuje zákon i vyhláška.
44 Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazujedokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.
44 Periodická zkouška se u hasících přístrojů vykonáváu hasicích přístrojů vodních a pěnových jednou za 3 roky, u ostatních jednou za 5 let
44 Třídy požárů dle ČSN EN 2Třída požáru A - pevné látky, B - kapaliny, C- plyny, D - prachy a alkalické kovy, F - oleje, číslo za písmenem vyjadrřuje hasicí schopnost
memorize

Recent badges