Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

PO2

rename
drist's version from 2019-04-20 17:10

Section

 

Question Answer
8 Posouzení požárního nebezpečípatří mezi povinnosti, které jsou Zákonem o požární ochraně povinny plnit všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a to k - k zabránění vzniku požáru, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru, k zamezení šíření požáru.
8 Postup stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím1. přiřadit charakteristiky podle Zákona o požární ochraně, 2. vyhodnotit možné zdroje zapálení a charakteristiky požární bezpečnosti staveb a 3. stanovit podmínky požární bezpečnosti
8 Mezi základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií patří například tyto údajevýška stavby,konstrukční systém objektu, odstupové vzdálenosti,bezpečnostní vzdálenosti (bezpečnostní vzdálenosti od volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací jsou uvedeny v příloze Vyhlášky o požární prevenci),dělení objektu do požárních úseků, technická zařízení,druh provozu a technologií.
8 Vyhláška o požární prevenci požaduje, aby při stanovení požárních podmínek vždy byly zhodnoceny následující oblastioprávnění a povinnosti osob, počet preventivních požárních hlídek, způsob zabezpečení volných únikových cest, zajištění požární ochrany v době přerušení provozu, potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
11 Dokumentace POpožárně bezpečnostní řešení – podle Vyhlášky o požární prevenci, bezpečnostní dokumentace – podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, bezpečnostní listy – oblast zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.
12 Organizace a provádění školení a odborné přípravy o požární ochraněTzn., že povinnost zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany, se vztahuje pouze na provozované činnosti s vyšším nebo vysokým nebezpečím požáru.
12 Školení o požární ochraně dle § 23 Vyhlášky o požární prevenci obsahujeseznámení s organizací a zajištěním PO, s požárním nebezpečím, s požárním řádem, z rozmístěním a použitím věcných prostředků PO, s funkcí požárně bezpečnostních zařízení
12 Odbroná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů obsahujeseznámení s požárním nebezpečím, způsobem vyhlášení poplachu, praktické seznámení s rozmístěním věcných prostředků PO a způsobem jejich použití. Rozsah určije OZO.
13 Výkon státního požárního dozoru a Státní kontrola, dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochranězahrnuje řadu činností, které vykonávají příslušníci HZS ČR. Tito příslušníci musí mít zvláštní odbornou způsobilost, kterou si musí prodlužovat každých 5 let. Může bý vyloučena věc z úžívání, zakázána činnost nebo zastaven provoz.
13 Státní požární dozor se vykonávákontrolou dodržování povinností stanovených předpisy, posuzováním podkladů projektové dokumentace, ověřováním bezpečnosti staveb, posuzováním výrobků, schvalování zařazení do vysokého nebezpečí, zjišťování příčin požárů, kontrola akceschopnosti jednotek
13 Účelem kontroly státního požárního dozoru jeodstranit rizika. Kontrola se řídí kontrolním řádem (rozsah definujie vyhláška) a posuzuje se soulad s normativními požadavky. (správnost začlenění, odbroná způsobilost, lhůty provádění, zřízení požární ochrany.
13 Posuzování podkladů a projektové dokumentace probíháu staveb uvedených v zákoně. Výsledkem je závazné stanovisko na úseku PO, které stavební úřad musí respektovat.
14 Postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku POorgány státní správy, HSZ kraje, Kraje a obce
14 orgány státní správy PO jsouministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje. Přenesené pravomoci mají orgány krajů a obcí.
14 Ministerstvo vnitra prostřednictvím generálního ředitelství hasičského záchranného sboruřídí výkon státní správy, vykonává státní požární dozor, zabezpečuje rozpočet a dotace, kontroluje plnění, vydává vyhlášky
14 Činnost HZS krajevykovánává státní požární dozor, odpovídá za akceschopnost jednotek, projednává přestupky
14 Činnost krajevytváří koncepci PO, hradí náklady dobrovolných hasičů vybraných obcí
14 Obec na úseku POzřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, udržuje její akceschopnost,
16 Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozuzákon o PO, par 36, jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor rozhodne o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu. Lze provést ústně, odvolání nemá odkladný účeinek.
17 Odborná způsobilost osob na úseku POvybrané povinností stanovené zákonem pro právnické a podnikající fyzické osoby mohou být zabezpečovány pouze prostřednictvím osob odborně způsobilých nebo techniků požární ochrany.
17 Osobám odborně způsobilým je vyhrazenozpracování Posouzení požárního nebezpečí a provádění odborné přípravy preventistů a zaměstnanců zařazených do požárních hlídek u provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím a dále se osoby odborně způsobilé mohou zabezpečovat všechny další povinnosti, které zabezpečují technici požární ochrany46
17 Technici požární ochrany mohou provádětkontroly dodržování předpisů o požární ochraně, zpracovávat vybrané druhy dokumentace požární ochrany a mohou provádět školení vedoucích zaměstnanců, provádět odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a preventistů požární ochrany (mimo odborné přípravy u provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím)
18 Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, správní řádPrávní úprava je v Zákoně o požární ochraně, V rámci § 76 tohoto Zákona o požární ochraně jsou vymezeny konkrétní skutkové podstaty správního deliktu. Jednotlivé skutkové podstaty spojuje skutečnost, že pokutu lze uložit za jednání zjištěné při výkonu státního požárního dozoru, které je rozporné s požadavky kladenými na požární ochranu. Správní delikt podle § 76 Zákona o požární ochraně se projednává z úřední povinnosti.
18 Maximální výše pokut500k, osoba s vysokým požárním nebezpečím 1000 000 Kč, zrušení jednotky PO bez souhlasu HZS 10mil, recidiva dvojnásobek
20 Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku požární ochranySkutkové podstaty přestupků a horní hranice pokut jsou vymezeny v Zákoně o požární ochraně
20 Příklady přestupkůporušení příkazů, zákazů, předpisů, rozhodnutí, nebezpečný provoz komínů, bezdůvodné přivolání jednotky, neumožnění výkonu požárního dozoru, vypalování porostů
20 Orgánem příslušným k projednání přestupku na úseku požární ochrany jehasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán
20 Způsoby vyřízení přestupkublokové řízení, příkazní řízení (zrychlené řízení, není-li pochyb o vině), řízení o přestupku
19 Jednotky požární ochranyJednotkami požární ochrany jsou jednotka hasičského záchranného sboru kraje, jednotka generálního ředitelství nebo záchranného útvaru, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru, jednotka hasičského sboru podniku a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku
19 Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považujeza výkon občanské povinnosti
19 Plošné pokrytí jednotek PO je uvedenov příloze zákona a vyhláška o organizaci a činnosti jednotek PO
19 Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkolyprovádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků, provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
21 Podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práceVytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce je jedna ze základních povinností (Zákon o požární ochraně) právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany.
21 Vytváření podmínek pro hašení v praxi znamená zejménaudržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
21 Další podmínky pro hašení požáru mohou zahrnovatvytvoření požární poplachové směrnice (vymezuje činnost osob při vzniku požáru), zřízení ohlašovny požáru, dodržení trvale průjezdné šířky komunikací (3 metry), označní nástupních ploch, označení rozvodných zařízení, správné užívání chráněných únikových cest
memorize

Recent badges