Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

PO 8

rename
drist's version from 2019-04-22 18:21

Section

Question Answer
64 Požární bezpečnost budov pro bydlení a ubytování je definovánanormou ČSN 73 0802, norma ČSN 73 0833 stanoví specifi cké požadavky požární bezpečnosti, které ČSN 73 0802 zpřesňují.
64 Třídění budov pro bydlení do skupinOB1 (rodinné domy a rekreační objekty do 600 m2), OB2 (rodinné domy nad 600m2), OB3 (menší domy a penziony do 55 nebo 75 osob podle výšky), OB4 (velké domy, hotely, koleje, kasárna)
64 Základní požadavky na PO v obytných budováchautodomní detekční a signalizační zařízení, evakuační plány (OB3-OB4), + další požadavky na ubytovací objekty (nouzové osvětlení, evaukuační výtahy, rozhlas) podle velikosti
65 Požární bezpečenost shromaždovacích prostorů - požadavky vyplývají zČSN 73 0802, specifi cké požadavky stanovuje ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Počty osob pro klasifi kaci shromažďovacího prostoru se stanovují podle ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami.
65 Vnitřní shromažďovací prostory se dělí do3. pásem, VP 1 (1. podzemní a do 9 metrů výšky), VP 2 (2. podzemní a do 35m výšky) a VP 3.
65 Kritéria co je a co není shromažďovací prostor určujenorma Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Tabulka určí dle pásma a způsobu užití zda se jedná o shromažďovací prostor.
65 Požadavky na shromažďovací prostorypanikové kování únikových východů, nouzové osvětlení, značení
66 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení - postupuje sepodle základní projektové normy ČSN 73 0802 se stanovením specifi ckých požadavků podle ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
66 Zdravotnická zařízení se dělí naambulantní, lůžková, domy s pečovatelskou službou, Ústavy sociální péče, kojenecké ústavy a jesle
66 Požadavky na zdravotnická zařízenínejvětší požadavky jsou kladeny na únikové cesty, požární odolnost konstrukcí 30 minut, značení
67 Požární bezpečnost zemědělských objektů je řešena vČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu. Uvedená norma stanoví specifi cké požadavky požární bezpečnosti zemědělských objektů v návaznosti na ČSN 73 0804.
67 Evakuační cesty pro zvířatajejich šířka a délka, případně počet, je definována normou.
67 Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (stohů)jsou definovány normou
68 Požární bezpečnost skladů je zpracována vČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady, která v návaznosti na základní projektovou normu ČSN 73 0804
68 ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady platí prosklady větší, než je uvedeno v normě. Neplatí pro nebezpečné látky.
68 ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady popisuje předevšímsklady pro cenné výrobky, rozdělení skladů do požárních úseků je doplněné stabilním hasícím zařízením a signalizací
69 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením je řešena v norměnorma ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.
69 vzduchotechnické potrubí musí být nehořlavé, kdyžse jedná o chráněné potrubí, nebo se nachází v chráněných cestách, nebo vede vzduch o teplotě 85 stupňů
69 Požární klapka jezařízení, které na základě impulzu uzavře potrubí
69 Požární klapka je potřebav místech prostupu potrubí skrz požárně dělící konstrukci, pokud se nejedná o chráněné potrubí.
69 V místě prostupu potrubí skrz dělící konstrukci musíbýt potrubí vždy z nehořlavých materiálů a může být požadavek na izolaci okolo prostupu.
69 P Ožární odolnost chráněného potrubí musí býtstejná jako je stupeň požární bezpečnosti požárního úseku
memorize

Recent badges