Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

PO 6

rename
drist's version from 2019-04-19 20:50

Section

Question Answer
54 Prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami, havarijmí plány, orgány státní správyje upravena zákonem o prevenci havárií
54 Příloha zákona o prevenci závažných kategorií uvádízpůsob výpočtu a tabulku nebezpečných látek a jejich mnosžtví pro zařazení do skupiny A nebo B, kde B má přísnější požadavky. V tabulce II. jsou některé látky jmenovitě.
54 Zařazení do skupiny prevence závažných haváriíprovozovatel předloží seznam látek, protokol o nezařazení a návrh na zařazení, krajský úřad zařadí objekt do skupiny
54 Skupina A musí vypracovatbezpečnostní program (analýza rizik, plán fyzických opatření)
54 Skupina B musí vypracovatbezpečnostní zprávu a vnitřní havarijní plán., krajský úřad vypracuje vnější havarijní plán
54 Kontroly subjektů ve skupině A nebo BA jednou za 3 roky, B ročně, provádí česká inspekce ŽP, správní delikt až 5mio
55 Chemické látky a směsi, klasifikace, nebezpečné látky, označování a balení, bezpečnostní listyřídí se GHS (nařízení evropské komise), který navazuje na REACH. REACH upravuje požadavek na sestavení bezpečnostního listu.
55 Nařízení CLP definuje28 tříd nebezpečnosti: 16 tříd nebezpečnosti fyzikálního charakteru, 10 tříd nebezpečnosti pro zdraví a 1 třída představuje nebezpečí pro životní prostředí a 1 třída pro ozónovou vrstvu.
55 označování látek a směsílátky a směsi musí obsahovat výstražné symboly dle CLP, v červeném kosočtverci, H - věty (hazard) a P - věty (pokyny pro bezpečné zacházení)
55 Bezpečnostní listtýká se látek nebo směsí, obsahuje složení, první pomoc, oatření pro hašení, toxikologické, ekologické informace
23 Požární bezpečnost technických a technologických zařízeníJedná se o prostupy rozvodů stěnami a stropy, o jejich umístění, o materiály použité na tyto rozvody nebo také hořlavost rozváděných látek. Jsou to potrubní rozvody, kabelové rozvody, prostupy a dopravní zařízení
23 Požární bezpečností technologických zařízení se zabývají normy02, 04 a 10, výrobní, nevýrobní objekty a společná ustanovení
23 Chráníme především technologická zařízení, kteráprochází požárními úseky, nebo mohou uvolňovat toxické látky
23 technologická zařízení se chránízáměnou za nehořlavé materiály, krycí manžetou nebo nátěrem. Prostupy je potřeba utěsnit ucpávkami se stejnou požární odolností. Kabely prochází požárními přepážkami.
23 hlavní požární přepážka se umisťujemá požární úzávěr a umisťuje se po 100m, vedlejší po 50m
7 Dokumentace zdolávání požárůvypracovává se pro objekty s vysokým požárním nebezpečím a se složitými podmínkami pro zásah. Skládá se z operativního plánu a operativních karet a vytváří se podle metodiky.
7 Operativní plán tvoříoperativně taktická studie, stanovení nejsložitější varianty požáru, výpočty prostředků k hasebnímu zásahu, a výjimatelná příloha s plánem a operativně taktickými údaji (tecnická zařízení, zdroje vody, doporučení)
7 Operativní karty jsouzjednodušená forma plánu
7 Výpočet pro operativně taktickou studii - čas do lokalizace požáručas zpozorování + ohlášení + čas na výjezd + čas jízdy + čas bojového rozvinutí + čas hasebního zásahu do lokalizace
7 Výpočet pro operativně taktickou studii - plocha požárurychlost lineárního šíření požáru z tabulky, spočítám plochu podle radiusu (kam požár dorazil) z nejpravděpodobnějšího místa vzniku
7 Výpočet pro operativně taktickou studii - potřebné množství vodypodle obvodu požáru spočítám množství vody a počet proudnic
42 Zásobování požární vodoukaždý objekt musí obsahovat zařízení umožňující účinný hasební zásah - přistupové komunikace, zásahové cesty, technická zařízení - dle ČSN 7308073
42 Zdroje požární vodyvnější (hydranty, vodní toky), vnitřní (hadicové systémy). Lze od nich upustit podle normy, pokud jde o malý objekt, je požárně oddělen, nelze hasit vodou. Norma uvádí maximální vzdálenosti vnějších odběrných míst. Hydranty musí mít dostatečnou vydatnost.
42 Vnitřní odběrné místomax 40m od nejodlehlejšího místa požárního úseku
46 Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značkyJedna ze základních povinností právnických a podnikajících fyzických osob dle § 5 odst. 1 písm. d) je označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami a seznámit s nimi zaměstnance
46 Vzhled značek stanovínařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
46 Používané barvy a tvary bezpečnostních značekžlutý trojúhelník - výstraha, červený kruh - zákaz, modrý kruh - příkaz, zelený čtverec - informace, červený čtverec - PO
56 Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech s vysokým požárním nebezpečímprávnické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím, pokud orgán požárního dorozru schválil Posouzení požárního nebezpečí, vypracované OZO
56 Posouzení požárního nebezpečí s vysokým požárním nebezpečím schvalujeorgán státního požárního dozoru, zhodnocení možnosti likvidace požáru, včetně následků, systém řízení PO, návrh na opatření snížení rizika a záchranných prací, včetně lhůt plnění
56 Posuzování činnosti s vysokým nebezpečímse postupuje podle paragrafu 16 vyhlášky, určit pravděpodobná místa vzniku, možnosti evakuace osob, majetku a zvířat, hasebního zásahu, určení nejsložitější varianty požáru, návrh opatření - posuzujeme skutečný stav s požadovanými předpisy
56 Zhodnocení možnosti požáruelekřina, hořlavé látky, mechanická energie, nedbalost, otevřený oheň, posouzení technologií a objektů ve srovnání s kolaudovaným stavem - požární dveře, ucpávky atd., posouzení organizace PO,
56 Opatření pro snížení rizikorganizační (OZO, požární hlídky), technologická (náprava technického stavu)
34 Podmínky požární bezpečnosti při svařováníprováděcí předpis je vyhláška je vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
34 Podmínky pro zahájení svařovánístanovit možné požární nebezpečí, stanovit požadavky PO a oprávnění osob, provést opatření v případě hořlavých látek, prachů nebezpečí výbuchu apod.
34 Podmínky po skončení svařovánízajistit požární dohled, minimálně na 8 hodin (až na výjimky dle vyhlášky)
34 Požadavky na svářčská pracovištějsou ve vyhlášce, vybavení dodatečnými hasicími přistroji, uložení hořlavých látek atd. U svařování ve výškách dodržet bezpečný poloměr.
35 Elektrická zařízení jako možný iniciační zdrojElektrická jiskra (vypínače, porucha), zkrat (porušená izolace), oblouk, přechodový odpor (uvolněný spoj), přetížení, Výboj atmosférické elektřiny
36 Ochrana před účinky statické elektřinynošení antistatické (vodivé) obuvi, používání antistatické podlahy, oděvů, rukavic, uzemění potrubí, uzemnění strojů s velkou rotací a třením
memorize

Recent badges