Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

PO 5

rename
drist's version from 2019-04-19 20:47

Section

Question Answer
37 Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynůse řídí normou ČSN 078304 - Tlakové nádoby na plyny. Stavby dle normy pro výrobní objekty, s přihlédnutím k normě Tlakové nádoby na plyny
37 Tlakové nádoby musí býtTN musí být chráněny proti nárazu a zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu.
37 Zacházení s tlakovými nádobamiteplota nesmí překročit kritickou teplotu, vzdálenost od ohně 3m, vypouštění přes redukční ventil, plnění a tlakové zkoušky provádí pouze oprávněná osoba.
37 Skladování tlakových nádobv uzavřených nebo otevřených skladech, které tvoří samostatný požární úsek, vzdálenost skladu min 10m od komunikace, malý sklad max 50 nádob (50l) s toxickými nebo hořlavými plyny. Uzavřené sklady trojnásobná výměna vzduchu za hodinu.
37 Skladování LPGmohou být sklady s přirozeným větrání, podlaha nesmí být pod úrovní okolního terénu
44 Problematika přepravy nebezpečných látekje stanovena mezinárodní smlouvou o silníční přepravě ADR. Smlouva je závazná vyhláškou.
44 Ustanovení ADR obsahujerozsah platnosti, povinnosti přepravců, školení 1x ročně, kontrolní opatření, bezpečnostní poradce, průjezd tunely. Obsahuje také požadavky na vozidla a saznam nebezpečných věcí.
45 Klasifikace, značení, balení látek podle ADR. Hořlavé kapalinyADR obsahuje požadavky na znační vozidel přepravy. Používá se Kemlerův a UN kód a bezpečnostní tabulka.
45 Kemlerův kóddruh látky a vlastnosti látky
45 UN kódpořadové číslo látky v tabulce podle ADR
45 Bezpečnostní tabulkaobsahuje třídu, do které byla látka začleněna podle podmínek přepravy
47 Požárně technické charakteristiky vyráběneých, používaných a skladovaných látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetkujsou důležité pro stanovení preventivních opatření. Vycházíme z vyhlášky o preventivních opatřeních v PO.
47 Požadavky vyhlášky na technické charakteristiky látekznát množství, způsob manupulace, tepelný režim, realktivitu, balení látek, stanovit opatření s ohledem na hořlavost, oxidační vlastnosti bod vzplanutí, vlastnosti hoření. Používají se údaje z dokumentace výrobce, tedy z bezpečnostního listu.
47 Důležité požárně technické charakteristikyteplota vzplanutí (par), teplota hoření (5 sekund), teplota vznícení (samovznícení páry), mez výbušnosti, index šíření plamene po povrchu (konstrukcí), výhřevnost.
50 Základní hasební látky a jejich účinkyvoda, pěna, prášky, halony, inertní plyny
50 Požadavky na hasivadostupnost, nízká cena, snadná doprava, minimální škody na hašené předmětu a živé organismy
50 Vodaochlaďuje a zřeďuje, levná a dostupná, problém ve výškách, malý škodlivý účinek, nelze použít za zařízení pod proudem a kyseliny, prachy
50 Pěnavzniká přidáním smáčedla v pěnotvorné proudnici. Dělíme na pěny těžké, střední a lehké (ventilátor). Má dusivý efekt, odděluje hořící látku od vzduchu. jinak podobné jako voda
50 Hasící práškyBC - vhodné na kapaliny a plyny, ABC pevné látky, kapaliny a plyny, a M - prášky hasící kovy. Nelze použít v prostorech citlivých na prach.
50 Halonyuhlovodíky s atomy Fluoru, Chloru, Bromu a Jodu, zpomalují hoření, dnes jsou zakázány
50 Inertní plynyprincipem je ředění ořlavé směsi, Používá se CO2, N2, vzácné plyny a vodní pára a spaliny (tam, kde jsou součástí technologie)
48 Výměna plynů při požáru. neutrální rovina a její ovlivněníVýměnou plynů při požáru rozumíme podmínky, za kterých z pásma hoření odchází zplodiny hoření (kouř) a podmínky, za kterých je do pásma hoření umožněn přívod čerstvého vzduchu. Kouř stoupá vzhůru, může vzniknout komínový efekt
48 Neutrální rovinav budovách vzniká rozhraní mezi zakouřenou a nezakouřenou částí, podle množství přiváděné vzduchu
48 Ovlivnění neutrální rovinyz důvodu úniku osob, zpravidla ve výšce člověka, střešní konstrukcí, přirozeně nebo nuceně
49 Proces hoření, zplodiny hořenívznik a průběh hoření ovlivňují tři komponenty - hořlavina, oxidační prostředek a zápalná teplota (iniciační energie). Hoření je oxidační reakce.
49 Oxidační reakcestačí v malém množství, šíří se řetězovitě za uvolňování tepla a světla. Hoření probíhá v plynném stavu, energie se spotřebovává na přeměnu skupenství.
49 Definitivní produkt hoření jeoxid
49 Hořlavá látka jesubstance složená z prvků, které mají ochotu k oxidaci, je potřebná dostatečná plocha k oxidaci
49 Iniciační energie jevnější nebo vnitřní (samovznícení jako důsledek chemické reakce)
51 Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelené energie vedením, prouděním, zářenímje ořenos tepelné energie uvnitř tělesa nebo mezi tělesy s rozdílnou teplotou. Rychlost přenosu tepla je tepelný tok.
51 Vedení teplakondukce, přenos tepla tepelným vodičem, především tedy kovy. tepelné izolanty jsou látky, s nízkou tepelnou vodivostí
51 Proudění teplakonvekce, především tekutiny a plyny, samovolné soupání vzhůru vzhledem k nižší hustotě látky
51 Sálání teplaradiace, emitování tepla ve formě elektromagnetického záření, především infračerveného spektra
52 Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují šíření požárujsou důležité pro zpracování dokumentace a komunikaci jednotek. Jedná se o odbornou terminologii. Hlavní parametry jsou: plocha a obvod požáru, fronta požáru, Lineární rychlost šíření, rychlost vyhořívání, případně výška a barva plamene (intenzita požáru)
52 Fronta požáruje část obvodu požáru, který se šíří určitým směrem
52 Lineární rychlost šíření požáruuvádí se v m/min, parametr uvádějící rychlost šíření v místnosti. Používají se paušální hodnoty z metodiky.
52 Rychlost odhoříváníuvádí se v mm/min, rychlost úbytku hořlavé látky. Může se jednat také o ekonomický ukazatel.
52 Podmínky ovlivňující šíření požárudruh hořlavé látky (pevná, kapalná, plynná), různé rychlosti a průběh hoření
52 Průběh procesu hořeníiniciační (vzplanutí), propagační (hoření), terminační (dohořívání)
memorize

Recent badges