Create
Learn
Share

PO 4

rename
drist's version from 2019-04-21 19:50

Section

Question Answer
28 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavbyObsah a rozsah PBŘ je dán zejména § 41 odst. 2 Vyhlášky o požární prevenci. Rozsah a obsah PBŘ může být v některých případech omezen nebo rozšířen, v závislosti na velikost a významu stavby. PBŘ zpracovává pouze fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. V ČR jsou požadavky na stavby přeneseny do vyhlášky 20/2012.
28 Ke splnění základních požadavků požární bezpečnosti na stavby dle vyhlášky je potřebaumožnit evakuaci, bránit šíření požáru v objektu a mimo objekt, umožnit zásah jednotek PO !!!
28 Splnění požadavků požární bezpečnosti staveb se prokazujeprojektovým řešením – Požárně bezpečnostním řešením stavby (PBŘ)
28 Požárně bezpečnostní řešení obsahujerozdělení stavby do požárních úseků, zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska jejich požární odolnosti, rozmístění hasících přístrojů, určení požárně bezpečnostních zařízení, umístění značení
29 Požární bezpečnost výrobních a nevýrobních objektů je stanovenaprováděcím předpisem je Vyhláška č. 23/2008 Sb. yhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb stavba musí být umístěna a navržena tak, aby splňovala technické podmínky PO stanovené v českých technických normách.
29 Intenzita požáru je závisla napožárním zatížení. Pro účely stavby se počítá výpočtové požární zatížení
29 Požární zatížení se spočítá jakosoučet stálého požárního zatížení a nahodilého požárního zatížení. Stálé požární zatížení je množství hořlavých látek v konstrukcích vyjma nosných konstrukcí a požárně dělících konstrukcích
29 Hořlavost stavebních výrobků je stanovenatřídami reakce na oheň. Označují se A1, A2, B, C, D, E, F. mohou být označeny dolním indexem: „fl “ – charakterizují podlahoviny, „L“ – tepelné izolace potrubí, „ca“ – elektrické kabely. Příklady jsou v ČSN. F je hořlavá.
29 Konstrukční systémy objektunehořlavý (pouze DP1), smíšený (svislé DP1, ostatní DP2), hořlavý
29 Požární odolnost stavební konstrukce jedoba, po kterou je konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce, specifi kované mezními stavy požární odolnosti
29 Konstrukční části se podle třídy reakce na oheň a jejich vlivu na únosnost konstrukční části a intenzitu požáru třídí nadruhy DP1 (cihelné a betonové stěny), DP2 (dřevěná stěna s opláštěním), DP3 (zvyšují intenzitu hoření)
29 Požární riziko nevýrobních objektů je vyjádřenovýpočtovým požárním zatížením. Součin požárního zatížení, součinitele vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek, součinitele vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek a součinitele vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření
29 Stupeň požární bezpečnosti určímez tabulky normy. Použijeme nejvyšší výpočtové požární zatížení požárního úseku a konstrukční systém objektu a výšku objektu a zařídíme v tabulkce do patřičného stupně. Stupňů je I.-VII.
29 Stanovení požadované požární odolnosti požárních konstrukcí určímez tabulky normy. Použijeme stupeň požární bezpečnosti a typ stavební konstrukce. Získáme požadovanou odolnost v minutách.
29 Charakteristické vlastnosti požární odolnosti (mezní stavy)R nosnost – únosnost a stabilita prvků, jejich deformace, E celistvost – porušení trhlinami a otvory, I izolační schopnost – mezní teplota na neohřívaném povrchu prvku, W radiace – mezní hustota tepelného toku z neohřívané, M mechanická odolnost (schopnost odolat nárazu jiného prvku), C samozavírání (např. samozavírač na požárních dveřích), S kouřotěsnost – snížení nebo vyloučení průniku kouře, G odolnost proti požáru sazí (komíny), K účinnost požárních ochran (stěnové a stropní obklady). Doby požární odolnosti: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minut.
29 Definice podle projektových norem požární bezpečnosti staveb uvádí, že požární riziko jerozsah a intenzita případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části. Požární riziko je vyjádřeno u nevýrobních objektů výpočtovým požárním zatížením, u výrobních objektů ekvivalentní dobou trvání požáru.
30 Požadavky na protipožární zajištění požárních úseků výrobních objektů se určujípodle požárního rizika – určení požadavků na stavební konstrukce a na odstupové vzdálenosti a podle ekonomického rizika – určení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení a opatření a velikost požárního úseku.
30 Požární riziko výrobních objektů je určenoekvivalentní dobou trvání požáru v minutách. Lze použít tabulkové hodnoty, zjednodušený nebo úplný výpočet. Zohledňuje se také součinitel velikosti plochya požárního úseku.
30 Ekonomické riziko výrobních objektů je určenohodnotami indexu pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru P1 a indexu pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem P2. Hodnoty indexů závisí na druhu a charakteru provozu, požárně bezpečnostních zařízeních a opatřeních, velikost požárního úseku, počtu podlaží objektu, konstrukčním systému a předpokládaných následných škodách.
32 Chráněná úniková cesta (CHÚC)trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek.
32 Provedení CHÚCtyp A, doba bezpečného pobytu 4 minuty, typ B má přetlakové větrání nebo požární předsíň, doba bezpečného pobytu osob je nejvýše 15 minut, typ C má obojí, doba pobytu 30 minut
32 Počet únikových cestz každého místa požárního úseku, popř. objektu musí být dosažitelné nejméně dvě samostatné únikové cesty vedoucí různým směrem z požárního úseku.
32 Úniková cesta musí být vybavenabezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením; také nouzovým osvětlením, pokud je nechráněná a nahrazuje chráněnou cestu
33 Požárně nebezpečný prostor jeprostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru. Ovlivňuje ho sálání tepla (tepelný tok) a padajícími hořícími částmi stavby
33 Stanovení odstupových vzdáleností od požárně otevřených plochpro každý úsek samostatně. Pro určení odstupové vzdálenosti je rozhodující: velikost požárně otevřených ploch, hustota tepelného toku z posuzovaného požárního úseku.
33 Hustota tepelného toku se spočítáPoužije se výpočtové požární zatížení, které se zvýší podle konstrukčního systém (DP1-DP3)
33 Výpočet odstupové vzdálenostipodle tabulky, použíjí se hodnoty požárně otevřené plochy a požární výpočtové zatížení
33 Stanovení odstupových vzdáleností od padajících částí konstrukcí0,36 x výška konstrukce
memorize

Recent badges