Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

PO 1

rename
drist's version from 2019-04-20 17:08

Section

Question Answer
1 Současná právní úprava požární ochranyZákona o požární ochraně č. 203/1994 Sb, Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, Vyhláška o požární prevenci, Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří, Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
1 Zákon o požární ochraněZákon stanoví podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Ukládá povinnosti pro ministerstva a jiné správní úřady, právnické a fyzické osoby.
1 Základním principem zákona o požární ochraně jeve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám je rozdílné nastavení povinností v závislosti na míře požárního nebezpečí provozovaných činností. Rozsah povinností pro jednotlivé kategorie právnických a podnikajících fyzických závisí na tom, jakou provozovanou činnost právnická nebo podnikající fyzická osoba vykonává.
1 Zákon o požární ochraně dále stanovízákladní povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany
1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně se změnami stanovuje druhy dokumentace požární ochrany, které vedou kraje a obce. Část této dokumentace má vazbu i na naplňování povinností právnických a podnikajících fyzických osob, např. dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. V uvedených druzích dokumentace jsou zejména stanoveny podmínky k zajištění požární ochrany.
1 Vyhláška o požární prevenci uvádípodrobnosti k ustanovení Zákona o požární ochraně – definuje některé pojmy v oblasti požární ochrany, stanoví zajištění podmínek požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob (věcné prostředky PO, požárně bezpečnostní zařízení), lhůty, způsob posuzování požárního nebezpečí, způsob provádění odborné přípravy, způsobilosti atd.
2 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochranyjsou dány platnou legislativou, tj. Zákonem o požární ochraně a Vyhláška o požární prevenci. Odvíjejí od začlenění provozovaných činností právnické osoby. Některé jsou společné.
2 základních povinností § 5 Zákona o požární ochraně právnické osoby jeobstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. (uložené návody, značení, pravidelné kontroly, definováno v požárně bezpečnostním řešení budovy)
2 základních povinností § 6 Zákona o požární ochraně právnické osoby jestanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti. Znamená to zpracovat dokumentaci podle vyhlášky o prevenci a vytvořit vlastní organizační systém.
2 Požární technikou jezásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla.
2 Věcnými prostředky požární ochrany jsouprostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob a k hašení požáru, např: hasicí přístroje, osobní ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci osob
2 Požárně bezpečnostním zařízením jsousystémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení, např.: požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, kouřové klapky, nouzové osvětlení, evakuační výtahy, hydranty
2 Lhůty pro provedení preventivních požárních prohlídekčinnosti s vysokým požárním nebezpečím nejméně jednou za 3 měsíce, činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců, činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně jednou za rok.
3 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečíZákladním právním předpisem je Zákon o požární ochraně, který stanoví povinnost právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zabezpečovat plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a dalších souvisejících předpisů.
3 Odpovědnost za dodržování právních předpisů PO při výkonu činnosti nesestatutární orgán nebo vlastník budovy, pokud vyková činnost více subjektů.
3 Provozované činnosti se dělí dotří kategorií: bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím. Kritéria definuje zákon o požární ochran.
3 od začlenění provozovaných činností se odvíjírozsah dalších povinností z hlediska Zákona o požární ochraně (např. zpracování dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců, odborná příprava apod.).
3 Výstupem začlenění provozovaných činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím jedokumentace požární ochrany zpracovaná podle § 27 Vyhlášky o požární prevenci, „Dokumentace o začleněnído kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím“.
3 Způsob určování činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím je uvedeno v§ 17 Vyhlášky o požární prevenci.
3 Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnostiv budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m; oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi více než 5000t, výskyt nebo roční produkce, přeprava v potrubí více než 0,8m
3 Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnostiv budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů; při nichž se používá otevřený oheň, ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob8), ve stavbách pro obchod8), ve stavbách ubytovacích zařízení7) a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace9); v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah; v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší; ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší; u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení kde se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm; při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů nebo 60kg; hořlavé nebo toxické látky více než 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu
5 Základní povinnosti fyzických osobTyto povinnosti jsou rozděleny na dvě části: základní povinnosti fyzických osob52) pomoc při zdolávání požáru53)
5 Fyzická osoba je povinnapočínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zajistit přístup k rozvodným zařízením a požárně bezpečnostním zařízením, plnit příkazy PO a dodržovat zákon
5 Fyzickým osobám je zakázánovědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání, provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, poškozovat PO, vypalovat porosty
5 Skladování PHM je upravenovyhláškou, na 40 l pro osobní automobily, 80l nákladní automobily
6 Dokumentace POPovinnost zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany je zakotvena v Zákoně o požární ochraně. V dokumentaci požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti činností se zvýšeným požárním nebezpečím a činností s vysokým požárním nebezpečím, prokazuje se jí plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Jednotlivé druhy dokumentace PO, jejich obsah a způsob vedení stanovuje Vyhláška o požární prevenci.
6 Druhy dokumentace POposouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požárů,h) řád ohlašovny požárů, tematický plán a časový rozvrh školení, dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, požární kniha, dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
6 Dokumentaci PO až na výjimky zpracovává a vedeodborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
6 Další dokumentace PO jebezpečnostní listy, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů, rozhodnutí a stanoviska
6 Pro objekty s vysokým nebepečím požáru a nebo složitými podmínkami pro zásah se zpracováváDokumentace zdolávání požárů
6 Dokumentaci zdolávání požárů (DZP) tvoříoperativní plán zdolávání požárů (operativní plán), operativní karta zdolávání požáru (operativní karta).
6 Posouzení požárního nebezpečí obsahuje následující částiúdaje o firmě, činnosti s vysokým požárním nebezpečím, údaje o zpracovateli, posouzení požárního nebezpečí (vlivy, rizika ohrožení, zhodnocení, stanovení systému ochrany a návrhy opatření)
6 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany obsahujePříkazy, zákazy a pokyny, Stanovení požadavků na odbornou kvalifi kaci, Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, systém preventivní kontroly, systém požadavků na cvičný poplach, určení ohlašoven
6 Řád ohlašovny obsahujepovinnosti obsluhy, seznam důležitých čísel, způsob oznámení požáru, způsob vyhlášení poplachu, náhradní opatření
6 požární kniha obsahujezáznamy o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, odborné přípravě preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu, kontrole dokumentace požární ochrany.
6 Požární řád obsahujezákladní zásady zabezpečování požární ochrany na místech se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím (oprávnění a povinnosti osob, stanovení podmínek pro pobyt nebo skladování, požárně technické charakteristiky
6 Požární poplachová směrnice obsahuječinnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru
6 požární evakuační plán obsahujepostup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených (kdo a jak bude evakuaovat) v objektech se složitými podmínkami pro zásah anebo s vysokým nebezpečím požáru
memorize

Recent badges