Create
Learn
Share

Pedologie

rename
colek's version from 2017-03-06 19:55

Section 1

Question Answer
Vznik a vývoj půdymateční hornina-zvětrání(klimatický faktor,biologický f.)->půdotvorný substrát-zvětrávání+půdotv.proces->půda
Fakultativní proces vzniku půdyLidská činnost: kácení, hnojení, zavlažování, sklizeň, těžba, transport půdy; Voda: anaerobní prostředí, redukční pr.
Podmínky půdotvorného procesuČas; reliéf( nadm.v., telpta, vlhkost, svět. strany, tvar reliéfu)
KZ promyvnýKZ>1
KZ periodicky promyvný KZ=1
KZ nepromyvnýKZ<1
KZ výparnýKZ<<1
KZ závlahovýKZ < 1, zalévání
Jehličnatý les,vlastnosti opaduKyselý, hůře rozložitelný opad, mělké kořeny
Listnatý les, vlastnosti opaduMéně kyselý než jehl, snažší rozklad opadu, hlubší kořeny-živiny z hloubky se dostanou do prostředí
Složení půdyPlynná fáze: půdní vzduch v pórech;Kapalná fáze:půdní voda+půdní roztok; Pevná fáze:minerální, organická;(živá f.)
Faktory fyzikálního zvětráváníTeplota, voda, mráz, teplo
Faktory chemického zvětráváníRozpouštění, oxidace, redukce, hydrolýza, hydratace
Faktory biologického zvětráváníKořeny, kyseliny
Půdní druhUrčen dle zrnitosti
Půdní typUspořádání, skelet, vlastnosti půd
Jemnozem, členění1.Kat.: Koloidní jíl<0,0001mm;Fyzikální jíl<0,002;Jemný prach:0,002-0,01;2.Kat. Prach 0,01-0,05; 3.Kat. Práškovitý písek 0,05-0,1; 4.Kat. Písek 0,1-2
Skelet, členěníHrubý písek 2-4mm; Štěrk 4-30mm; Kamení 30-300; Balvany >300
memorize

Section 2

Question Answer
Onadložní org.hmota-u lesních půd
Ahumusové povrchové
Eochuzené eluviální
Bmetamorfované h./obohacené iluviální h.
CPůdotvorný substr.
RMateční hornina
OlnAnhydrogenní h.,nová opadanka
OlvAnhydrogenní h.,změněná opadanka
OfmAnhydrogenní h.,mykogenní horizont drti
OfzAnhydrogenní h.,zoogenní drť
OfaAnhydrogenní h.,amfigenní drť
OhhAnhydrogenní h.,humusová měl
OhzAnhydrogenní h.,zoogenní měl
OhrAnhydrogenní h.,reziduální měl
OfHydrogenní h.,fibrický-málo rozloženo
OmHydrogenní h.,mesický-částečně rozl.
OhHydrogenní h.,humusové-rozloženo
OtfRašelinný h.,fibrický 2/3 nerozl.
OtnRašelinný h.,mesický 1/3.2/3 nerozl.
OtsRašelinný h.,saprický <1/3 nerozl.
OthRašelinný h.,humolitový-hodně přimísených minerál.částic.
AiHumusový h.,iniciální-málo humusu,min.5cm na skále,hnědý
AhHumusový h.,humózní-max.10cm
AdHumusový h.,drnový-horská trav.spol.
AmHumusový h.,mechanický >0,1m,tmavý sorpčně nasycený
AcHumusový h.,černický >0,3m,sorp.nasycený, černozem
A-i/h/d/m/c-eHumusový h.,koloidy ochuzený-o jíl, org.hm.
AaOrganominerální povrch.h.,andický
AsOrganominerální povrch.h.,tirsový
AuOrganominerální povrch.h.,umbrický
AoOrganominerální povrch.h.,ochrický
A-i/h/d/m/c-nHydrogenní,s bročky i s vodou
A-i/h/d/m/c-gHydrogenní,bez bročků s vodou
AtHydrogenní, rašeliněný
ApKulturní,orniční-orbou,kultivací
AdKulturní,drnový-činností trvalé travní veg.
AzKulturní,antropický-navážky
EvOchuzený,plavohnědý,nad luvickým h.
EpOchuzený, vybělený albický,podzolový-ochuzen o Fe,Mn,Al
EhOchuzený, vybělený albický,s infiltrací humusu
ElOchuzený, vybělený albický,ochuzený luvický,illimerizace
EsOchuzený, vybělený albický,soloncový, ochuzený o soli
EnOchuzený, vybělený nodulární: Fe,Mn,bročky
EsOchuzený, hydrogenně vybělen
BvMetamorf.h.,kambický,hnědý
BjMetamorf.h.,kambický,chromický
BpMetamorf.h.,kambický,pelický-35% jíl.frakce
BaMetamorf.h.,kambický,andický
BvsSpodický h.,kyprý,rezivý,kryptopodzol
Bhs, BshHumusiseskvioxidický,rezivá až červenorezivá b.
BsSeskvioxidický,rezivý,iluviální,pod Bhs/nebo sám
BsdOrtštejnový-s ortš.
BthLuvický,šedé, černohnědé povlaky
BttLuvický,hnědé
BtdLuvický,jazykovitý přechod z E
BtgLuvický,oglejený
BnNatrický,alkalický,hodně výměnného Na,sloupovitá struktura
BmPodpovrchový,mramorovaný,redoximorfní h.
GrPodpovrchový,glejový,reduktomorfní
GorPodpovrchový,glejový,ox.red.,>10%red.partií
Bosokrový,rezivé akumulace oxidů Fe a Mn
BkKalcickým CaCo3 >15%
BsSalický >15%
CmPůdotvorný s.,půdní sediment
CrPůdotvorný s.,rozpad pevné horniny
DPodložní hornina
memorize