Create
Learn
Share

Pedologie test- 2.cást

rename
colek's version from 2017-05-10 09:37

Section

Question Answer
Mezi hlavní způsby degradace zemědělské půdy se řadívodní eroze, zhutnění půdy
Lesní půdu zaujímá v ČR zhrubatřetina celého půdního pokryvu
Vegetace má pro půdotvorný proces hlavně funkci jakozdroj humusotvorného materiálu
Částice o velikosti 0,05 až 0,1mm se označujípráškovitý písek
Půda s vysokým obsahem I. zrnitostní kategorie se označuje jakojílovitá
Jílovité minerály 2:1zahrnují skupinu illitu
Objemová hmotnost půdy jehmotnost objemové jednotky vysušené půdy v neporušeném stavu
Retenční vodní kapacita půdy se stanovuje odsáváním…po 24 hodinách
Hmotnostní vyjádření vlhkostiudává poměr hmotnosti vody k hmotnosti suchého vzorku
Koeficient zavlaženív případě hodnoty vyšší než 1 indikuje promyvný vodní režim
Pro výměnu mezi půdním a atmosférickým vzduchem je nejdůležitějšídifuse
Vlhké půdy majívyšší tepelnou vodivost
Proces hromadění organických látek s velmi omezenou chemickou přeměnouulmifikace
Střední obsah organické hmoty ve svrchních humusových vrstvách je2 až 3%
Proces mineralizace organické hmotyuvolňuje energii pro mikrobiální činnost
V průběhu humifikace dochází ve složení půdyrelativnímu snížení obsahu kyslíku
Ve srovnání s fulvokyselinami mají huminové kyselinynižší kationtovou výměnnou kapacitu
Elektronegativní koloidy (acidoidy) jsou v?ytlačovány/vázány?humusovými látkami a jílovými minerály
Hydrolitická reakce půdy vyjadřujeschopnost půdy měnit reakci roztoků hydrolyt..
Byla zjištěna hodnota pHKCl 6,6, Znamená to, ževýměnná půdní reakce je slabě kyselá
Při kyselé půdní reakcise zvyšuje přístupnost většiny živin
V půdním roztoku mají obvykle mezi anorganickými ?látkami převahu?Cl-, SO42-, NO3-, HCO3-
Principem chemické sorpce jevznik nerozpustných nebo málo rozpustných sloučenin
Pro poutání kationů v půdě je nejvýznamnějnší interakcefyzikálně chemická
Kationtová výměnná kapacita půdy je dánaobsahem a složením jílu a organické hmoty
Hodnota stupně nasycení půdy V = 95% znamenávysoký podíl bazických kationů v půdním roztoku
Oglejení jako půdotvorný proces spočívá voxidačně redukčních změnách půdních složek, vlivem podzemní vody
Humusové horizontytvoří svrchní část půdního profilu
Spodické horizonty se vyskytují u půdního typupodzol
Velmi vysoká kationtová výměnná kapacita je typická pro půdní typyvertisoly
Hlavním půdotvorným procesem u kambizemí jehnědnutí a tvorba jílu
Nejpříznivější strukturou půdy se vyznačuj půdní typyčernozemě a černice
Sled horizontů Ap-Ac-A/C-(K)-Ck je typický pročernozem
Novotvary vzniklé illimerizací (u hnědozemě..)povlaky jílových minerálů
Nejvyšší klasifikační jednotkou v Taxonomickém třídění půd jereferenční třída
Zhutnění (utužení) půdy je příčinouzhoršení propustnosti půdy pro vodu
Přídavek jílu v zahradnických substrátech vedeke zvýšení retenční schopnosti pro vodu
Vápnění obvykle vede v půdě kesnížení půdní kyselosti
memorize

Recent badges