Create
Learn
Share

Pedologie test 1.cást

rename
colek's version from 2017-05-09 16:53

Section

Question Answer
Na žulách lze očekávat předevšímkyselé půdy
U těžkých jílovitých půd je problémemnízká propustnost pro vodu
Huminové kyseliny představují nejkvalitnější složku humusu
V průběhu humifikace dochází ve složení organické hmotyk relativnímu snížení obsahu kyslíku
V kyselých lesních půdáchje omezený rozklad org. hmoty
Nepromyvný vodní režimznamená převahu výparu nad srážkami
Kapilární voda v půděse vyskytuje dlouhodobě zejména v jemných pórech
Půdní vzduch má ve srovnání s atmosferickým obvyklevýrazně vyšší obsah CO2
Struktura půdy je příznivějšíza přítomnosti kationtů s ox.č. 2 nebo 3
Elektropozitivní koloidy (bazoidy) v půdě poutají hlavněanionty
Dlouhodobé promývání půdy vysokými srážkami může vést v půdě killimerizace
Mezi půdy s velmi dobrým stupněm nasycení bazickými kationty patřírendzina?
Mezi bazické kationty nepatříkationty hliníku
Příčinou omezeného rozkladu organické hmoty nadložního humusu na organozemích je předevšímmalé provzdušnění
Velmi tenký až chybějící humusový horizont A a mocnější horizonty F+H jsou znakem nadložního humusu typuMor
Vývoj z rozpadů pevných a zpevněných hornin je charakteristický pro rankery
Typickým novotvarem v ochuzených horizontech En pseudoglejů jsouželezomanganičité bročky
Podzolizace jako půdotvorný proces probíháv silně kyselých podmínkách
Sled horizontů O-Ah-Bv-C je typický prokambizem
Subtyp "luvický" znamenátěžké půdy s převahou jílnatých částic
Mezi obligatorní faktory půdotvorného procesu nepatříreliéf
Fakultativním faktorem půdotvorného procesu jepodzemní voda
Mezi podmínky půdotvorného procesu patřípůdotvorný substrát
Objemové změny vody způsobené jejím zmrznutím působí v našich klimatických podmínkách do hloubky půdního profilu100 -150cm
Největší hmotu biomasy edafonu na jeden hektar půdy představujíbakterie
Zdrojem výživy saprofágů v půdě jsouústojné látky
Základní trojrozměrná jednotka půdního pojryvu představující plochu několika dm2 až desítek m2 jePedon
Rašelinný horizont T, který obsahuje 1/3 - 2/3 objemu nerozložených organických látek označíme jakoMesický Tm
Rašelinný horizont T, který obsahuje méně než 1/3 objemu nerozložených organických látek označíme jakoSaprický Ts
Rašelinný horizont T, který obsahuje více než 2/3 objemu nerozložených organických látek označíme jakoFibrický Tf
Černický horizont Ac musí mít mocnost větší než30cm
Vybělený albický eluviální horizont E zpravidla málístkovitou až destičkovitou strukturu
Kambický horizont není charakterizovánvysokou nasyceností Al
Mezi leptosoly nepatří půdní typluvizem
Půdní typ rendzina se vyvájí na půdotvorných substrátech s vysokým obsahemkarbonátů
Aby mohl být povrchový organominerální horizont označen jako iniciální Ai musí splňovat následující podmínkumocnost do 5 cm a méně než 1% organické hmoty
Půdní sedimenty, které jsou půdotvornými substráty například u fluvizemí označíme jakoM
Půdotvorný substrát ze kterého vzniká vlastní půdní profil označíme jakoC
Podložní horninu, která je výrazně odlišná od nad ní uloženého půdotvorného substrátu označíme jakoD
Regosoly jsou půdy, které se vyvíjejí nanezpevněných substrátech
K referenční třídě vertisolů řadíme pouze půdní typsmonice
Rozhodujicím půdotvorným faktorem nebo podmínkou pro vývoj litozemí na území ČR jeklima
Pro půdní typ litozem není typická stratigrafieO-Ah-R
Půdní typ litozem se vskytuje na území ČRv omezených areálech na celém území
Půdní typ ranker se vyvíjí jen naSilikátových horninách
Pro půdní typ ranker není typická stratigrafieO-Ac-Cr-R
Půdní typ ranker se na území ČR vyskytujeve všech LVS, s nadmořskou výškou však jeho podíl stoupá
Půdní typ rednzina se nemůže vyvíjet na půdotvorných substrátech vzniklých zvětráváímfylitu
Půdní typ rendzina se na území ČR vyskytujepřevážně v krasových oblastech
Půdní typ rendzina se na území ČR vyskytujeve všech LVS, s nadm. výškou však jeho podíl klesá
Pro půdní typ regozem neplatí tvrzenímají výrazný Bv horizont
Pro půdní typ regozem není typická stratigrafieO-Au-C
K referenční třídě fluvisolů řadíme i půdní typkoluvizem
Lesní porosty, které označujeme jako měkký luh se zpravidla nachází na půdním typu, který označujeme jakofluvizem
Zastoupení fluvizemí na území ČR s nadm. výškouklesá
Pro půdní typ smonice je typický mocný, černý A horizont, který označujemeAs tirsový
Půdní typ smonice se vyskytuje na území ČR pouzeomezeně v severních Čechách a jižní Moravě
K referenční třídě kambisolů řadíme rovněž půdní typpelozem
Na území ČR dosud nebyl potvrzen výskyt půdního typuandozem
Jako glej označíme půdy s výrazným reduktomofním horizontem v hloubcedo 60cm
Půdní typ kryptopodzol se vyskytujev horských oblastech (max. cca 800mnm)
Nejrozšířenějším půdním typem na území ČR jekambizem
Půdní typ černozem se vyskytuje zejména v oblastiPolabí a jižní Morava
Lesní porosty, které označujeme jako tvrdý luh se zpravidla nachází na půdním typu, který označíme jakočernice
Podmínkou vývinu půdního typu černozem je přítomnost půdotvorného substrátueolických sedimentů- spraší
Cicvár je novotvar, který vzniká vysráženímkarbonátů
Půdní typ se stratigrafií O-Ah-Ev-Bt-B/C-C jehnědozem
Půdní typ se stratigrafií O-Ah-M jefluvizem
Půdní typ se stratigrafií Ap-El-Btd-BC-C jeluvizem
Vlivem působení podzemní vody vzniká půdní typglej
Půdotvorný substrát pro vývoj kambisolů jsoupevné horniny
Aktivní reakce půdy vyjadřujeaktuální kyselost či alkalita půdy
Příčinou kyselé reakce půdy mohou být zejménavysoké srážky a vyluhování půdy
Pro poutání nepolárních organických molekul v půdě je nejvýznamnější sorpcebiologická
Hodnota stupně nasycení půdy V=80% znamenávyskoý podíl bazických kationtů v půdním sorpčním komplexu
Velmi nízká mocnost horizontu Aje typická pro formu nadložního humusu mor
Obohacené horizonty Bt v půdním profilujsou charakteristické výskytem jílových povlaků
Forma nadložního humusu morje typická pro podzoly a kryptopodzoly
Podzolizace jeko půdotvorný proces spočívá vtransportu seskvioxidů Fe a Al a organických látek půdním profilem
Vlivem zvýšené hladiny podzemní vody dochází k procesuglejovému
Mateční horninase na vývoji půdy uplatňuje svou strukturou, texturou i chemickým složením
Výška obsahu písku v půděsnižuje schopnost půdy zadržovat živiny
Sorpce iontů je vyššív půdách s vyšším obsahem organické hmoty
Humínové kyselinyjsou snadno rozpustné v silně alklaickém prostředí
Nekvalitní humusmá vyšší zastoupení fulvokyselin
Promyvný vodní režimje předpokladem vývoje podzolů a luvizemí
Kapilární půdní vodaje zadržována v jemnějších půdních pórech
Pro dýchání kořenů rostlinmůže být využit i kyslík rozpuštěný v půdní vodě
Nekapilární pórovitost půdymá význam pro proudění vody a provzdušnění půdy
V rámci klimatu mají na vývoj a vlastnosti půd největší vlivteploty a srážky
U lehkých, písčitých půd je problémemnízké poutání živin
Fulvokyselinymají velmi vysokou sorpční schopnost
V průběhu humifikace dochází ve složení organické hmotyk relativnímu snížení obashu kyslíku
V kyselých lesních půdáchpřevládají v rámci humusových látek fulvokyseliny
Ke vzniku ochuzených a obohacených horizontů v půdě docházív promyvném vodním režimu
Gravitační voda v půděje hlavním přenašečem látek v půdě
Půdní vzduch má ve srovnání s atmosferickým obvyklevýrazně nižší obsah O2
Struktura půdy vyjadřujezda půdní částice tvoří agregáty a případně jaké velikosti a tvaru
Elektroneagtivní koloidy (acidoidy) v půdě poutají hlavněkationty
Dlouhodobé převlhčení půdy vedek redukci trojmocného železa na dvojmocné
Mezi půdy s velmi nízkým stupněm nasycení bazickými kationty patříkryptopdozol
Mezi bazické kationty patříkationty hořčíku
Příčinou omezeného rozkladu organické hmoty u formy nadložního humusu mor a podzolech jesilně kyselé prostředí
Výrazný a mocný humusový horizont A a slabé a někdy chybějicí horizonty L,F,H jsou znakem nadložního humusu typumull
Vývoj z nezpevněných sedimentů je charakteristický proregozemě
Typickým novotvarem v obohacených luvických horizontech jsoujílové povlaky
Illimerizace jako půdotvorný proces probíhápři slabě kyselé půdní reakci
Sled horizontů O-Ah-El-Bt-C je typický proluvizem
Subtyp "pelický" znamenátěžké půdy s převahou jílových částic (přes 35% jílu)
Nejvýznamnější složky klimatického faktoru z hlediska vlivu na vývoj půd jsousrážky a teplo
Zhruba polovinu plochy ČR zaujímázemědělská půda
Efektivní úrodnost půdyje ovlivněná člověkem
Částice o velikosti 0,002 až 0,01 mm se označují jakojemný prach
Půdy s obsahem 1.zrnitostní kategorie (jílnatých částic) 10-20% se podle Novákovy stupnice označuje jakohlinitopísčitá
U lehkých, písčitých půd je problémemmalá schopnost zadržovat vodu z důvodu převahy nekapilárních pórů
Příliš těžké půdy lze zlepšitpřídavkem organické hmoty
Preparace vzorku před stanovením zrnitosti má za cílrozbití shluků a uvolnění samostatných částic
Nejvíce bobtnavý jemontmorillonit
Půdní kolidy koagulujíza dostatku dvojmocných či trojmocných kationtů
Struktura, kdy agregáty mají tvar vyvinutý nejvíce v hotizontálních směrech se označujedeskovitá,lístkovitá
Zhutnění půdy není příčinousnížení objemové hmotnosti půdy
Objemové vyjádření vlhkostiudává podíl objemu vody z celkového objemu vzorku
Lentokapilární bod jehranicí mezi lehce a těžce pohyblivou kapilární vodou
Osmotický potenciál půdní vody je dánkoncentrací rozpustných solí v půdní sondě
Stejné pF hodnotě odpovídá v jílovité půdě ve srovnání s písčitouvyšší vlhkost
Lehké půdy mají ve srovnání s těžkýmivyšší záhřevnost
Ulmifikace vyžaduje pro svůj průběhvýhradně anaerobní podmínky
Humínové kyselinyjsou nerozpustné v kyselém prostředí
Obsah humusu v orničním horizontu na orné půdě 4,5% byste označili jakovysoký
Nekvalitní humus mávyšší hodnotu barevného kvocientu Q4/6
Hlavní zdrojem humusotvorného materiálu v půdě jsourotlinné zbytky
Vrstvu kationtů obklopující koloid tvořený organickými látkami označujeme jakokompenzační
Titraci lze použít pro stanovenívýměnné půdní reakce
Mezi bazické kationty nepatříAl3+, Fe3+
Principem chemické sorpce jevznik nerozpustných nebo málo rozpustných sloučenin
Variabilní náboj koloidů jílových minerálů je dánodštěpením vodíku ze skupin -OH
Efektivní kationtová kapacitaudává množství kationtů, které je půda schopna poutat při jejím skutečném pH
Stadium meziproduktů rozkladu a resyntézy organické hmoty v půdě vznikáčástečným rozkladem humusotvorného materiálu biologickými procesy
Analýzou základních charakteristik sorpčního komplexu jsme zjistili, že hodnota T(KVK)=42,3 a Ha=2,3mmol(+)/100g. Znamená to, žesorpční kapacita je velmi vysoká
Mezi biologické novotvary patříkrotoviny
Obohacený luvický horizont je obohacen ojíl a železo
K redukci železa v půdě docházípři glejovém procesu
Sled horizontů Ah-Ep-Bhs-Bs-C je typický propodzol
Hnědozem jako půdní typvzniká procesem illimerizace
Nejvíce zlepšujicí plodinou z hlediska půdních vlastností jevojtěška
Hnojení dusičnanem vápenatým ( ledkem) jako dusíkatým hnojivem vede v půdě mj.ke zlepšení struktury
memorize

Recent badges