Create
Learn
Share

Pato tus sinir

rename
syokbe2's version from 2017-04-20 10:47

Section

Question Answer
deride pigmentasyon bozukluğu ve periferik sinirde bozukluk olan kalıtsal hastalıknörofibromatozis
multiple menangiom görülen hastalıknörofibromatozis
fakomatoz grubu hastalık olmayandandy walker
von hippel lindauya en sık eşlik eden tümörhemanjioblastom
polisitemi yapan beyin tümörüserebral hemanjioblastom
antoni a ve b alanı görülen tmschwannoma
schawannoma en sık hangi sinirde gelişirn.vestibulocochlearis
pontoserebral köşede en sık görülen tümörschwannoma
erişkinde en sık görülen sss tümörüastrositom
iki yaş altında en sık görülen primer beyin tmastrositom
ventrikül yüzeyinden köken alan tmepandimom
çocukta serebellumda lokalize beyin tümörümedullablastoma
serebralvermisten 4.ventriküle uzanan tmmedullablastoma
homer wright rozeti görülen serebellumda lokalize tmmedullablastom
primitif nöroektodermal kaynaklı tmmedullablastom
rathke kesesi orjinli tmkraniofaringeom
en sık görülen sss tümörümenenjiom
en sık tipik olarak pineal bölgeye yerleşen tmgerm hücreli tm
primer sss lenfoması yapan hastalıkaids
viral etyolojisi olan sss neoplazisi lenfoma
böbrek transplantasyonu sonrası damar çevresinde gelişen tmmalign lenfoma
beyin metastazı yapma riski en düşük tmprostat kanseri
beyin dokusu zedelenince boşluğu hangi hücre doldururastrosit
glisosisten sorumlu hücreastrosit
ısı şok proteini ve ubikitinden oluşan eozinofilik yapırosenthal lifleri
viral ensefalitin tipik bulgusumononükleer hücre infiltrasyonu
beyin tabanını tutan menejittüberküloz
fungal menanjitin en sık nedenic.neoformans
aidsde sssde nekrotizan ventiküloensefalitin en sık nedenisitomegolovirus
polipozis kolisi ve sss tm'ü olan kişide düşünülmesi gerekenturcot sendromu
alzheimer majör bulgusu değildirpolimorf nüveli lökosit infiltrasyonu
korteks tutan has.alzheimer
otopside bilateral simetrik kortikal atrofi var, nedenalzheimer
alzheimerde görülmeyen değişiklikdemiyelinize plaklar
orta meningeal arter yırtılması ne yaparepidural kanama
sağ alnına yumruk yiyen boksörün sorunu nerdesağ frontal
viral immunizasyonu takiben gelişen demiylizen hastalıkakut dissemine ensefalomiyleit
guillain barre'de görülenperiferik sinirlerde inflamasyon ve demiyelinizasyon
spontan intraserebral kanamanın en sık nedenihipertansiyon
intraserebral kanamanın en sık görülen nedenihipertansif damar hastalığı
berry anevrizmasının sık görüldüğü yerwillis poligonu
sak'ın en sık nedenianevrizma rüptürü
sss'de anevrizma için predispozan faktör değildirenfeksiyon
creutzfelt jacob'a benzeyen amiloid plaklı hastalıkkuru
nöron aksında kesi oluşunca gelişen değişim kromatoliz
santral kromatoliz neye sekonder gelişirakson kesisi veya ağrı hasarı
nöronlarda görülmeyen değişiliklikgliozis
nöral tüp defektinin sonucuanensefali
çocukta posterior fossada sık görülen 2 tümörpilositik astrositom,medullablastom
beyinde hipertansiyon nedeniyle oluşmazsubdural hematom
grade I glial tmpilositik astrositom
1p 19q kaybı ilişkili tmoligodendrogliom
alzheimerde görülmeyen patolojik bulgu değildirlafora cisimleri
memorize

Recent badges