Create
Learn
Share

PAGBASA EXAM

rename
jiguhadi's version from 2017-11-27 19:37

Section 1

Question Answer
PAKIKINIGaktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip.
PAKIKINIGIto rin ay pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng tagapagdala ng mensahe.
PAKIKINIGay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwirang pagbabasa.
PAKIKINIG daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting palagayan.
(1) Alamin and layunin, (2) Magtuon ng matamang pansin , (3) Alamin ang pangunahing kaisipan, (4) Maging isang aktibong kalahok Pamamaraan sa Mabisang Pakikinig
(1) Deskriminatibo, (2) Komprehensibo, (3) Paglilibang, (4) Paggamot, (5) Kritikal5 URI NG PAKIKINIG
Deskriminatibomatukoy ang pagkakaiba ng pasalita at di-pasalitang paraan ng komunikasyon.
Deskriminatibobinibigyan pansin ang paraan ng pagbigkas ng tagapagsalita at kung paano siya kumikilos habang nagsasalita.
KomprehensiboMaunawaan ang kabuuan ng mensahe.
KomprehensiboMaintindihan ang nilalaman at kahulugan ng kanyang pinakikinggan.
Paglilibangupang malibang o aliwin ang sarili
Paglilibangginagawa para sa sariling kasiyahan
Paggamotmatulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o makisimpatiya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita
Kritikalgumamit ng pagbubuo ng hinuha upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang narinig
KritikalMakabubuo ng analisis ang tagapakinig batay sa narinig
KritikalMalinawan ang tagapakinig sa puntong nais niyang maintindihan
(1) Edad, (2) Oras, (3) Kasarian, (4) Tsanel, (5) Kultura, (6) Konsepto sa sarili, (7) LugarMga elementong Nakaiimpluwensiya sa Pakikinig
Eager BeaverSiya ang tagapakinig na ngiti nang ngiti o tangu nang tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan, ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong.
SleeperSiya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig.
TigerSiya ang tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita upang sa bawat pagkakamali ay parang tigre siyang susugod at mananagpang
BewilderedSiya ang tagapakinig na kahit na anong pilit ay walang maiintindihan sa naririnig. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga naririnig.
FrownerSiya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Makikita sa kanyang mukha ang pagiging aktibo, ngunit ang totoo, hindi lubos ang kanyang pakikinig kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat ang hinihintay lamang niya ay ang oportunidad na makapagtanong para makapag-paimpres.
RelaxedIsa siyang problema sa isang nagsasalita. Paano’y kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Itinutuon ang kanyang atensyon sa ibang bagay at walang makitang iba pang reaksyon mula sa kanya, positibo man o negatibo.
Busy BeeIsa siya sa pinakaaayawang tagapakinig sa anumang pangkat, hindi lamang siya nakikinig, abala rin siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagtsismisan sa katabi, pagsusuklay, o anumang gawaing walang kaugnayan sa pakikinig.
Two-eared ListenerSiya ang pinakaepektibong tagapakinig, nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tainga kundi maging ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain ng pakikinig. Makikita sa kanyang mukha ang kawilihan sa pakikinig.
(1)Pagbuo ng maling kaisipan, (2) Pagkiling sa sariling opinion, (3) Pagkakaiba-iba ng pakahulugan, (4) Pisikal na dahilan, (5) Pagkakaiba ng kultura, (6) Suliraning pansariliMGA HADLANG SA PAKIKINIG
Pagsasalitanaipaaabot sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nagsasalita
Pagsasalitanagiging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao
Pagsasalitanakapag-aanyaya o nakaiimpluwensiya ng saloobin ng nakikinig
(1) Kaalaman, (2) Kasanayan, (3) Tiwala sa Sarili3 Pangangailangan sa mabisang pagsasalita
(1) tinig, (2) bigkas, (3) tindig, (4) kumpas, (5) kilos5 Kasangkapan sa Pagsasalita
(1)Pakikipag-usap, (2) pakikipanayam, (3) pagkatang talakayan, (4) pagtatalumpati, (5) pakikipagdebate5 Kasanayan sa Pagsasalita
Pakikipanayam (Interbyu)Pagbanggit sa kakapanayamin tungkol sa pangkalahatang paksa
Pakikipanayam (Interbyu)Pagtatala ng mga katanungan na maaaring itanong sa kakapanayamin
Pangkatang Talakayan. Pakinggan ang bawat sasabihin ng mga kasama sa pagtatalakayan
Pakikipagdebate o pagtataloIpahayag ang kamalian ng kalaban
Pakikipagdebate o pagtataloalakayin ang mga kahinaang katibayan ng kalaban
Pakikipagdebate o pagtataloIpahatid na wala sa paksa ang mga patunay at katuwiran ng kalaban
Impromptu Ito ay biglaang talumpati na binibigkas nang walang ganap na paghahanda.
(1) Imnpromptu, (2) Extemporaneous Uri ng talumpati
ExtemporaneousIto ang pagbigkas sa isang kompetisyon na walang tiyak na kahandaan sa pagbigkas.
Pagbasaay interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Pagpapakahulugan ito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan.
Pagbasaay pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina.
(1) Ang pagbasa sa akda, (2) Ang pag-unawa sa binasa, (3) Ang reaksyon sa binasa, (4) Ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalaman sa binasa at ng dating kaalaman4 na hakbang ng pagbasa ayon kay William S. Gray,
William S. Gray“Ama ng Pagbasa”
skimmingang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao.
scanningtumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina.
Analytical readingnakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa. Ginagamit ditto ng matalino at malalim na pag-iisip.
Critical reading Dapat na matiyak ng mambabasa na naunawaan ang buong nilalaman ng akda.
silent readingmata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito, walang puwang dito ang paggamit ng bibig kaya walang tunog ng salita ang nalilikha ng bumabasa ng teksto.
oral readingpagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig.
(1) Pag-unawang literal, (2) Pagbibigay ng Interpretasyon, (3) Mapanuri o kritikal na pagbasa, (4) Paglalapat o Aplikasyon, (5) Pagpapahalaga 5 dimensyon sa pagbasa
pagsulatisang paraan upang ang kaisipan ng isang tao ay kanyang maipahayag sa pamamagitan ng mga simbolo.
Pag-asinta (Triggering)Kailangang may isang bagasy na magsisilbing daan upang tayo’y sumulat.
Pag-asinta (Triggering)Kung tayo’y may paniniwala sa ating sarili, matutuklasan natin ang mga paraan upang magtagumpay sa pagsulat.
Pagtipon (Gathering) Anumang paksang napili, kasilangan pa ring magdaan sa masusing pagsasaliksik at pagtuklas.
Paghugis (Shaping)Habang nangangalap tayo ng mga materyales, binbigyan na natin ng hugis an gating paksang susulatin.
Pagrebisa (Revising)Ang isang sulatin ay hindi nakukuha sa isang upuan lamang.
(1) Panimula, (2) Katawan, (3) Konklusyon, (4) RekomendasyonMga Bahagi ng Pagsulat
memorize

Section 2

Question Answer
Gustave FlaubertManunulat na Pranses
Gustave FlaubertNagpaunlad ng Realismong Pampanitikan sa Pranses
Gustave FlaubertSinulat ang Madame Bovary (1857)
Anderson et al. (1985)“Ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga nakasulat sa teksto”
Stock KnowledgeImbak o umiiral nang kaalaman sa mambabasa
Intensibong PagbasaPagsusuri sa kaanyuan gramatikal, panandang diskurso at iba pang detalye sa esktruktura upang maunawaan ang literal na kahulugan, implikasyon, at retorikal na ugnayan ng isang akda.
Ekstensibong pagbasaay Isinasagawa upang makakuha ng pangkalahatang pagunawa sa maramihang bilang ng teksto.
Surveying, Questioning, Reading Reviewing RecitingSQRRR
(1) Primarya, (2) Mapagsiyasat na Antas, (3) Analitikal, (4) SinoptikalAntas ng pagbasa
PrimaryaPinakamababang antas ng pagbasa at pantulong upang makami ang literasi ng isang pagbasa
MapagsiyasatNauunawaan ng mambabasa ang kabuuang teksto at nakapagbibigay hinuha o impresyon tungkol dito.
Mapagsiyasatmakapagbibigay ng ng mabilisan ngunit makabuluhang paunang rebyu sa isang teksto ang mambabasa upang matukoy kung kakailanganin niya ito at kung maari itong basahin ng mas malaliman.
AnalitikalIto ang antas ng pagbasa na gumagamit ng mapanuri o kritikal na pag-iisip upang mas maunawaan ang kahulugan ng teksto at ang layunin o pananaw ng manunulat.
SintoptikalTumutukoy sa uri ng pagsusuri na kinapapalooban ng paghahambing sa iba’t-ibang teksto at akda na kadalasang magkakaugnay.
(1) Pagsisiyasat, (2) Asimilasyon, (3) Mga Tanong, (4) Mga Isyu, (5) Kumbersasyon 5 hakbang tungo sa sintopikal na pagbasa:
PagsisiyasatKaylangan mong tukuyin ang lahat ng mahalagang akda tungkol sa isang paksang gusto mong pag-aralan
Asimilasyontinutukoy mo ang uri ng wika at mahalagang terminong ginamait ng may-akda upang ipaliwanag ang kaniyang kaisipan.
Mga Tanong Tinutukoy mo ang mga katanungang nais mong sagutin na hindi pa nasasagot o malabong naipaliwanag ng may-akda.
Mga IsyuLimilitaw ito kung kapaki-pakinabang ang nabuo mong tanong tungkol sa isang paksa
KumbersasyonIto ang pagtukoy sa katotohanan batay sa sintopikal na pagbasa ay hindi ang pangunahing punto at layunin sapagkat lagging kuwestiyonable ang katotohanan
Bago, Habang, Pagkatapos mag-basa3 Mga kasanayan sa mapanuring pagbasa
Bago magbasaang pagsusuri ng panlabas na katangian ng teksto ay mahalaga upang malaman ang tamang stratehiya sa pagbsa batay sa uri at genre ng teksto o kung kinakailangan ba ito ayon sa itinakdang layunin ng pagbasa
Bago magbasapagsisimula ng kognitibong proseso
Bago magbasanakakabuo ng mga tanong at matalinong prediksyon tungkol sa teksto
Habang nagbabasaDito nangyayari ang pinakamalaking bahagi ng kognisyon habang nagbabasa.
Habang nagbabasaAng mga tanong at prediksyon ng mambabasa bago magbasa ay panghahawakan niya upang mapanitili ang pokus sa aktibong pag-unawa sa binabasa
Habang nagbabasaSa bahaging ito, sabay sabay pinapagana ng isang mambabasa ang iba’t-ibang kasanayan upang lubusang maunawaan ang teksto.
Habang nagbabasaSa bahaging ito, lumalawak at umuunlad ang bokubolaryo ng mambabasa
Pagsubaybay sa komprehensyonPagtukoy sa mga posibleng kahirapan sa pagbabasa ng teksto at paggawa ng ga hakbang upang masolusyonan ito.
Pagtantiya sa bilis ng pagbasaBinabago-bago ng mambabasa ang bilis o bagal ng pagbasa batay sa hirap ng teksto at personal na kakayahan sa pagbasa.
Biswalisasyon ng binabasaGamit ang impormasyon mula sa teksto at imbak na kaalaman, buubuo ang mambabasa ng mga imahen sa kaniyang isip habang nagbabasa.
Pagbuo ng koneksyonPagpapayaman ng ugnayan sa pagitan ng teksto at imbak na kaalaman upang matiyak ang komprehensyon.
PaghihinuhaPag-uugnay ng impormasyon mula sa teksto at imbak na kaalaman upang bumuo ng mga pahiwatig at konklusyon sa kalalabasan ng teksto.
Muling pagbasakabuuan ng teksto kung kinakailangan kapag hindi ito maunawaan.
Pagkuha ng kahulugan mula sa kontekstoPaggamit ng iba’t-ibang stratehiya upang alamin ang kahulugan ng mga di-pamilyar na salita batay sa iba pang impormsayon sa teksto.
Elaborasyonang pagpapalawak at pagdaragdag ng bagong ideya sa impormasyong natutuhan mula sa teksto
Organisasyonpagbuo ng koneksiyon sa pagitan ng iba't-ibang bahagi ng impormasyon na nakuha sa teksto
Pagbuo ng biswal na imahenay paglikha ng mga imahen at larawan sa isipan ng mambabasa habang nagbabasa
Pagtatasa ng Komprehensiyon Sagutin ang iba’t-ibang tanong tungkol sa binasa upang matasa ang kabuuang komprehensiyon o pag-unawa sa binasa.
Pagbubuod Sa pamamagitan ng pagbubuod, natutukoy ng manunulat ang pangunahing ideya at detalye sa binasa.
Pagbuo ng sintesis Halos kagaya lang ng buod, pero bukod sa pagpapaikli sa teksto, binibigyan rin ito ng perspektiba at pagtingin ng manunulat batay sa kaniyang pag-unawa.
EbalwasyonPagtataya ng mambabasa sa katumpakan at kaangkupan ng mga impormasyonng nabasa sa teksto.
Katotohananay mga pahayag na maaaring mapatunayan o mapasubalian sa pamamagitan ng emperikal na karanasan, pananaliksik, o pangkalahatang kaalaman o impormasyon
Opinyonay mga pahayag na nagpapakita ng preperensiya o ideya batay sa personal na paniniwala at iniisip ng isang tao
Layunintumutukoy sa nais iparating at motibo ng manunulat ng teksto
Layuninmahihinuha ito sa pamamagitan ng uri ng diskursong ginamit sa pagpapahayag
Layunintinutukoy rin ang suliranin o pangunahing tanong ng aka na nais solusyonan ng may-akda
Pananawang pagtukoy kung ano ang preperensiya ng manunulat sa teksto
Pananawnatutukoy rito kung ano ang distansiya niya sa tiyak na paksang tinatalakay
Damdaminang ipinahihiwatig na pakiramdam ng manunulat sa teksto.
Paraphrasetumutukoy sa muling pagpapahayag ng ideya ng may-akda sa ibang pamamaraan at pananalita upang padaliin at palinawin ito para sa mambabasa.
Paraphrasemahalaga ito sa pananaliksik upang tukuyin ang pinagmulan ng isang ideya o kaisipan at ipahayag ito sa pamamaraan na makakatulong sa pananaliksik
Abstrakisang buod ng pananaliksik, tesis, o kaya ay tala ng isang komperensiya o anumang pag-aaral sa isang tiyak na disiplina o larangan
Abstraknakakatulong ito upang mabilis na makita ng isang mambabasa ang kabuuang latag ng pananaliksik ka bilang ang mga layunin at kinalabanasan nito
Abstraktinatawag din itong precis o synopsis
Rebyuisang uri ng pampanitikang kritisismo na ang layunin ay suriin ang isang aklat batay sa nilalaman, estilo, at anyo ng pagkakasulat nito
Rebyunaglalaman din ito ng pagtataya o ebalwasyon ng akda batay sa personal na pananaw ng mambabasa na nagbibigay ng rebyu
memorize

Section 3

Question Answer
Habang nagbabasaPagtantiya sa bilis ng pagbasa
Habang nagbabasaBiswalisasyon ng binabasa
Habang nagbabasaPagbuo ng koneksyon
Habang nagbabasaPaghihinuha
Habang nagbabasaPagsubaybay sa komprehensyon
Habang nagbabasaMuling pagbasa
Habang nagbabasaPagkuha ng kahulugan mula sa konteksto
Habang nagbabasaElaborasyon
Habang nagbabasaOrganisasyon
Habang nagbabasaPagbuo ng biswal na imahen
Pagkatapos magbasaPagtatasa ng Komprehensiyon
Pagkatapos magbasaPagbubuod
Pagkatapos magbasaPagbuo ng sintesis
Pagkatapos magbasaEbalwasyon
memorize

Section 4