Create
Learn
Share

Ortopedi

rename
aramfare's version from 2016-08-21 17:28

Section

''''= Section
Question Answer
Ortopedisk akutt mottakSkade i legg, femur, hofte, bekken, rygg og nakke.
Ortopedisk skadepolskade i fot, ankel, kne, hånd og håndledd, underarm, albue, overarm, skulder, skapula og klavikula.
memorize

 

Question Answer
Clavicula fraktur behandlingVanligvis konservativ behandling. Operativ hvis "trende hudperforasjon". "Pseudoarthrose". "Kar og nerve skade". "Samt fraktur i collum scapula". "
Clavicula fraktur konservativ behandlingFatle i noen dager. Forsiktig moblisering. Fysioterapi. Kontroll om 6 uker
Scapular fractur classifisering1. Coracoid fx.---- 2. Acromion fx.---- 3. Cavitas glenoidalis fx.---- 4. Collum scapularis fx.---- 5 Corpus scapularis fx.
Scapular fractur operativ behandlingDislokerte cavitas, collum, acromion frakturer + avulsjonsfx. mediale kant (m.serratus). Resten konservativt med Mitella
Skulder luksasjon operativ behandlingIkke mulig å reponere lukket. Ustabil etter reposisjon. Gjentatte luksasjoner. Samt majus tuberculus fx eller nerve + kar skade.
Skulder luksasjon kons. beh. metoderHengende arm. Hippolrates. Kockers. Fatle i noen dager + fysioterapi. Forsiktig med utadrotasjon og heving av arm over skuldra
Hengende arm metodeLigg på magen med armen hengende fra bordkante, pute under aksillen. Noe tungt i hånden som vann-bøtte.
Hippokrates metodeSkulder fleksjon i 45 grader. Sett fot i pasientens aksille. Jevnt drag i en viss tid, deretter forsiktig innad-rotasjon så adduksjon
Kockers metodeAlbue 90 grader flektert. 1. Jevnt drag nedover i overarms retning. 2. Utad-rotere armen langsomt 4-5 min (skulder faller på plass). Forsiktig addusere og legge hånden på motsatt skulder
Tossy classifisering for AC-ledd luksasjonI. Forstrekning uten feilstilling. --- II. Ruptur av AC lig. --- III. Ruptur av AC + CC lig. --- IV. III + bakover dislosert clavicle i m. trapesius. --- V. III + AC vertikal dislosert. --- VI. III+ Clavicula dislosert nedover
Skulder luksasjon kons. behandlingMitella 1 uke + avvente med tungt arbeid 2-6 uker. Kontroll postoperativ om 6 uker.
memorize

 

Question Answer
Collum chirurgum humerus fr. beh.Udisloserte < 45* vinkling eller < 50% forskyvning skal reponeres og bandasjeres med "Velpeau". Moblisering etter 1 uke, og armen heves ikke over skulder i 6 uker. Operativt hvis > 45* som ikke lar seg reponere.
Tuberculum majus humers fr. beh.Udisloserte (< 45* eller < 5 mm displasert/forskyvet) Velpaeu bandasjeres i 2 uker med moblisering etter 1 uke, og kontroll 1+6. Disloserte > 45* eller > 5 mm displaserte opereres med skrue eller cerclage.
Collum anatomicum humerus fr.Samme behandling som collum chirurgum. Stor risiko for AVN, hvis det oppstår, gi skulder protese.
Humerus skaft fr. konservativ beh.Akseknekk < 30* gipses uten reposisjon med U laske i 2 uker etterfulgt av ortose i i 8 uker. Akseknekk > 30* reponer ublodig og gips. Kontroll 2+4 uke.
Humerus skaft fr. operativ beh.Akseknekk > 30* ustabil etter reposisjon. Radiaparese. A. brachialis skade. Åpen fraktur. Pseudoartrose. Bilateral fraktur. Platefiksing eller margnagling.
memorize

 

Question Answer
Distal humerus anatomyLateralt (epikondyle + capitulum). Medialt (epikondyle + trochlea). Radial + Coronoid fossa. Baktil (Olecranon fossa)
Ulna/Radial anatomyULNA; Coronoid prosess + Ulnar tuberosity. Olecranon + caput distalt. ---- RADIUS; caput radi, collum radi + radial tuberosity. Styloid prosess distalt
Suprakondylar/Interkondylar fraktur beh.Voksne med udisloserte får dorsal gips i 2 uker + ortose i 4 uker, operativt ved kar/nerve skade. Kontroll 2+6.
Kondyle/Epikondyle fr. beh.Vanligvis udislosert hos voksne, gips i 2 uker + ortose i 4 uker. Vanligvis dislosert hos barn, pinner eller skruer.
Capitulum/trochlea (leddflate) fr.Operativt.
Bakre albueluksasjonTrekant bak av olekranon og 2 epikondyler. Armen forkortet og n.ulnaris/medianus + a.brachialis affisert. Konservativ hvis lar seg reponere uten brudd.
Reponere bakre albue luxNarkose/humeroradial anestesi + muskel relaksasjon. Lett fleksjon + drag i underarm lenge retning + gipsi 1 uke.
Caput radi luxDratt i armen, beveger mindre og smerteful ved fleksjon. Tech.1, hyperproner og flekter. Tech.2, supiner, drag, flekter. Deretter gips i 2 uker.
Caput radi fraktur Manson klassifisering1. Udisslosert < 2mm..... 2. dislokasjon > 2mm....... 3. Komminut som innvolverer leddflate.....4. Fraktur med albue lux
Caput radi fr. typer behandlingType1, konservativt. Type 2, konservativt hvis leddaffeksjon < 1/3 del. Type 2, operativt......Konservativt mitella/fatle 1 uke med kontroll 1 + 6 uke. Aspirer hemarthrose hvis smerteful.
Collum radi fraktur barn1. udisslosert.... 2. disslosert <1/2 leddflate....3. Tilting 30-60*....4. Tilting 60-90.------- Type 1+2 konservativt. Type 3. Reponer og sirkulær albuiegips i 2 uker. Type 4 operativt.
Olecranon frakturFall på flektert albue. Udissloser < 1mm gipses i 2 uker, kontroll 1+2+6.....Disslosert > 1mm fikser med pinner og cerclage.
Process coronoideus fraktur< 10 med mer dorsal gipslaske i 1 uke med kontroll og fjerning samme uke...... > 10 med mer operativt
Isolert ulna/radius skaft frakturUdissloser konservativt. Disslosert operativt. Konservativt, gips i 3 uker + ortose i 3-6 uker med kontroll 1 + 3..... Barn, gips i 4-8 uker, ingen ortose.
Antebrachial frakturBrudd linja går gjennom radius og ulna skaft. Vanligvis ustablie og må opereres. Konservativt ved udisslosert, 3 uker gips + ortose i 3-6 uker. Hos barn kun gips i 4-6 uker, ingen ortose.
Monteggia frakturUlna skaft fraktur + disslosert caput radi. Fall på strak og full pronert arm. Over 12 år, alltid operativt. < 12 år, gips i 6 uker forsøkes først. Kontroll 1+2+6
Galiazi frakturRadius skaft fraktur + radioulnar ledd luksasjon. Behandling samme som Montegi fraktur.
memorize

 

Question Answer
Colles frakturDistal radius fraktur < 4 cm fra leddet, dorsal forskyvet etter fall på dorsiflektert hånd. Reponer fraktur hvis > 15* dorsal forskyvning, eller forkortet radius 4-5 mm. Intraartikular bør opereres.
Gips distal radius frakturGips i 5 uker, med kontroll 1 + 5 uke. Lett volar fleksjon og ulnar deviasjon.
Bruddspalte anestesiVask. Stikk 45* 1-2 cm proximal for bruddet. Gli langs benet til du treffer bruddet. Aspirer blod og legg inn 5-10 mL, 1-2% adrenalin.
Reponering av colles frakturKinesisk fingerstrekk 10-20 min eller arm i slynge og drag i tommel og pekefinger. Volar forskyv fragmentet og korriger lateral forskyvning.
Smith frakturRadius fraktur < 4 cm fra leddet, volart forskjøvet. Fall på flektert arm. Vanligvis ustabil og bør opereres.
Barton frakturDistal radius fraktur med intraartikular avriving av fragment dorsalt eller volart. Opereres primært.
Styloid process radi/ulna frakturIntraartikulær fraktur ustabil og bør opereres. Hvis konservativ, gips i 4 uker.
Greenstick frakturFeilstilling inntil 15* dorsalt godtas. Gips i 4 uker + kontroll 1+2+4 uke
Buckle fraktur, infraksjonCompresjon av distal radius, stabil. Gips i 2 uker.
memorize

 

Question Answer
Håndledd beinSilly Lovers Try Positions That They Can't Handle. Scafoid, Lunate, Triquetium, Pisiform, Trapezium, Trapezoid, Capitate, Hamate.
Skafoid frakturDistal (AVN høy). Midt. Proximal. Snusdås ømhet etter fall på dorsiflektert håndledd. Hvis usikker, ta CT eller MR, eller gips i 2 uker med nye rg.
Skafoid fraktur konservativ vs operativKonservativ, skafoid gips i 6 uker, moderat dorsifleksjon og pronasjon, radial deviasjon. Sikker fraktur = 1. kontroll etter 6 uker. Usikker = 1. kontroll etter 2 uker.----- Operativt hvis diastase > 1mm.
Triquetrum os avulsjonAvlasting med elastik bandasje eller dorsal gips i 2 uker
Pisiforme/Hamate frakturSirkulær radius gips i 5 uker
Trapezium frakturGips med tommel abdusert i 5 uker
Perilunær luksasjonLux omkring lunatum. Kraftig dorsalfleksjon, ømhet og vansker med å bevege hånd. Hevelse og nummenhet som tegn til n.medianus kompresjon...Rg. økt avstand mellom lunatum og scaphoideum.
Perilunær lux stadier/typerSkafolunær dissosiasjon. Lunatum dislokasjon. Triquetrum dislokasjon. Capitulum dislokasjon.
Perilunær lux beh.Lunatum disslokasjon opereres hvis tegn til n.medianus kompresjon. Alle andre reponeres og gipses i 3 uker med 20* volar fleksjon.
Første metacarp frakturFraktur i basis, skaft, hals etter forsert abduksjon. Skaft + Hals brudd konservativ med tommelgips i 4 uker dersom ingen rotasjonsfeil, forkortet < 3mm, vinklet 15-20 *. Kontroll 1+4 uke.....Operativt med K-wires eller miniplate.
Bennet fraktur, 1. MC IA fxIA fraktur av CMC ledd. Er ustabil siden adduktor pollicic longus drar proximale metacarp del radialt. Pinnes og gipses i 5 uker
Rolando fraktur, 1. MC IA fxIA fraktur i CMC ledd, Y formet. Udissloser gipses i 4 uker med kontroll 1 + 4. Vinkling > 20* pinnes.
Omvendt Bennet fraktur, 5. MC IA fxIA fraktur i CMC ledd 5. MC. Ustabil da proximal del dras ulnart av extensor carpi ulnaris. Pinnes og gipses i 5 uker.
Boxers + andre metacarp frakturerBoxers, etter slag i veggen, fraktur av 5.metacarp hals. Andre frakturer også gipses med kamgips i 4 uker med kontroll 1 + 4 uke. Dette gjøres hvis ingen rotasjonfeil eller forkortning > 3 mm. Eller vinkling > 30*.
memorize

 

Question Answer
Frakture i 2-5 falangerKnusefraktur distal falang. Kondylefr. intraartikulart. Avulsjon fraktur. Spiral fraktur.
Distal falang knusefrakturRense, skylle, legg på gips/skinne i 3 uker.
Midt + proximal falang fr.Udissloserte, stabile kamgipses i 3 uker med kontroll 1 + 3 uker. Dissloserte må reponeres først.
Tommel falang frakturerTommel gips i 3 uker som ikke bør gå over DIP leddet. Kontroll 1 + 3 .
Fleksor skaderKutt på håndoverflate. Spontan ruptur hs revmatikere. Lukket ruptur ved noen typer idrett. Skjer med "flexor digitorum profundos" og " Flexor digitorum superficialis III, IV, V finger"
Teste flexoer seneskaderFingrene er i mer ekstendert form. Manglende evne til distal falang fleksjon --> fl.dig. profudus. Manglende evne til PIP fleksjon --> fl.dig.superficialis.
Flexor seneskade behandlingPrimær sutur hvis skade innen 24 timer. Utsatt primær hvis skade > 24 timer, i det tifelle rense og skylle i noen dager, hvis ingen tegn til infeksjo, suturer.
Åpen ekstensor seneskaderJo mer proximal til håndleddet, jo mer retrahert og vanskelig å få tak i. Over håndleddet. Mellom håndledd og MCP. Distal for MCP. Mellom proximal og distal falanger lett å få tak i. Primær suturer og kampgips i 3 uker.
Ekstensor muskleneExtensor pollicis longus/brevis. Extensor digitorum. Extensor digiti minimi.
Skade i PIP extensoreneFare for utvikling av "knapphullsdeformitet" --> hypertekstendert DIP + flektert PIP. Begge behandles med finger skinne i 6 uker, mobil DIP + MCP. Hvis dårlig resultat, kirurgi.
Skade i DIP extensoreneDropp finger / Mallet finger --> kan være med avulsjonsfr. Fingerskinne i 6 uker.
Skade i MCP extensorenePrimær suturering.
memorize

 

Question Answer
Skader i cervical columnaLett (traume uten skade på skjellet eller bløddel vev). Lukx (Ligament skade som gir feilstilling). Brudd (stabile uten affeksjon av nervesystem, ustabile med affeksjon av nervesystem)
Cervical vertebra nivå og muskelC8 flexor digitorum profundus (hånd klem). C7 triceps (albue extensjon). C6 (Håndledd ekstensjon). C5 (biceps eller deltoid) albue fleksjon eller skulder abduksjon
Lumbaer vertebra nivå og musklerL2 (ileopsoas). L3 (quadriceps). L4 (tibialis ant.) L5 (extensor hallucis longus). S1 Gastrocnemius).
Cervical dermatomC2-5 i nakke + øvre thorax. C5 ventral arm ned til håndleddet. C6 lateral arm inkludert tommel. C7 dorsal arm til 2.+3. finger. C8 medial arm ned til 4.+5. finger
Lumbaer + sacral dermatomS1 posteriorlateral legg. S2 posteromedial legg. L1 superiolateral fra scrotum. L2 midt lår superiolateral. L3 fra midt legg superiolateral til under hofta. L4 fra midt tå opp til midt lår. L5 fra fjertetå opp til midt ledd. S1 5. tå til midt legg. S2-5 scrotum + penis + perineum
Lett nakke skadeGrad 0-3, der 3. er smerter, stivhet, palpasjonsøm, nevrologisk utfall --> rg. + krage inntil fraktur/lux utelukket.
Stabile nakkebruddStiv nakkekrage
Ustabile nakkebrudd/luxStabilisering med 4-5 kg + stiv nakkekrage.
Osteoporose frakturFraktur uten traume eller med minimal traume. Stabil eller ustabil, behandling etter det.
memorize

 

Question Answer
Bekken ring frakturerStabile (som ikke affiserer ringstrukturen). Ustabile (frakturer som gjennomgår bekkenring på 2 steder).
Stabile bekken frakturerIleum vinger fr. Avulsjon av anterosuperio/anteroinferio iliac spine. Brudd i ramus superior og inferior.
Ustabile bekken frakturerBilateral ileosacral brudd/dislokasjon, kombinert med acetabular og ringfr.
Bekken frakturerOsteoporose + metastase pasienter. Ellers bilulykke. Se etter blødning fra naturlige åpninger for å utelukke perforasjonskade.
Stabile vs Ustabile bekken fr. behandlingStabile smertelindres med moblisering og gradvis belasting. Ustabile stabiliseres ved å knytte laken rundt i trochanter område, deretter vurderes operert.
Acetabular frakturerStabile (2-3 mm dislokasjon). Ustabile > 3 mm dislokasjon. Bakre leppe fr. hyppigst, tverr, Y formet, fremre leppe. Stabile avlastes med krykker i 8 uker. Ustabile opereres.
Fremre vs Bakre hofteluxFremre --> hofte abdusert og semiflektert. Bakre --> hofte addusert og semiflektert. Scintegrafi 1-2 uker etter reponering for å utelukke caput nekrose, som vises på rg etter 6 mnd.
Fremre hoftelux reponeringHold benet strak. Fiks bekkenet med medhjelper. Trekk benet distalt. Mobliser med krykke i 2 uker.
Bakre hoftelux reponeringFlekter hoftet og kne. Fikser bekkenet. Trekk i lengderetning. Roter og mannipuler. Mobliser med krykke i 2 uker.
memorize

 

Question Answer
Proximal femur frakturFractura colli femoris FCF. Pertrochanter fraktur. Subtrochanter fraktur. Alltid operasjon
Fraktura colli femoris FCF Garden klass.I, inkomplett minimal dislosert. ---- II, komplett udisslosert. ---- III komplett og delvis dislosert. ---- IV komplett og total disslosert.... Dynamisk Hip Scrue eller Hemiprotese.
Pertrochanter vs Subtrochanter fr.DHS eller margnagle
Femur skaft frakturBarn < 4 år/ < 12 kg må ha traksjon med 10% kroppsvekt i 4 uker. Barn > 4 år/> 12 kg kan ha femurstrekk eller fleksible nagle. Voksne får nagle.
Distal femur frakturUnikondylær. Bikondylær. Suprakondylær. Behandling operativ. Sees oftest hos osteoporose pasienter. Stabiliser med lang gips inntil operasjon. Full belasting etter 8-12 uker.
memorize