Create
Learn
Share

önemli seyler

rename
syokbe2's version from 2017-04-21 02:00

Section

Question Answer
b.kim enzim sorusuprotein karboksil metil transferaz
düğme parmakra'da var sle'de yok
stereotaktik cerrahi kontraendikasyonlarıvasküler lezyon olasılığı/kitle etkisi fazla olan lezyonlar
ağız kuruluğu yapan ilaçlarantihistaminik-antidepresan-antikolinerjik-diüretik
who psikiyatrik sınıflandırmaicd10
murat doğru şıklar1işlevsel bozukluk olmalı/ilaç bağlı olmamalı/patognomik bulgusu olmamalı/tıbbi nedeni olmamalı
murat doğru şıklar2ruhsal bozuluk ayrımlarında işlevsel bozukluk olmalı/etyopatoloji belli değildir/derin üzüntü has. değildir/sınıflandırmada DSM5
fragil x uzama türücgg
huntington uzama türücag
en sık görülen tinükleoitid uzamasıfragil x
huntingtonda motor bozukluklarkore/istemsiz hareketler/dizatri/bradikinezi/distoni
50 yaş üstü göz problemi ve yüz güçsüzlüğü myotonik distrofi
amelitotal eks. yokluğu
meromeliparsiyel eks. yokluğu
mikromelitotal eks. kısalığı
rizomeliprok. segment kısa eks.
mezomeliorta eks. kısa
acromelidistal segment kısa eks.
od geçişi olan hast.osteogenezis imperfekta/akondroplazi
tip 1 tanatrofik displazimakrosefali-basık burun kökü-torakal hipoplazi-frontal bossing-telephone receiver
tip 2 tanatrofik displazicloverleaf-trident hand
sık görülen akondroplazi tipitip 2 (od geçişi)
spect'te kullanılanlartc99m HMPAO/ tc99m ECD/i-123 IMP
spect endikasyonlarıepilepsi/serebrovasküler has./demans/beyin ölümü araştırması
epilepside hiper/hipo perfüzyon farkıiktal dönemde hiperperfüzyon intraiktal dönemde hipoperfüzyon yada normal
radyonüklidde kullanılanlartc99m DTPA/in-111 DTPA
radyonüklid için endikasyonlarhidrosefali-BOS kaçağı araştırma-şant görüntüleme
kemik sintigrafisinde kullanılanlartc99m-MDP(en sık)/tc99m-HEDP/tc99m-HMDP
mdp tutulumu arttıranlarosteomyelit-osteonekroz-neoplazi-fraktür-artrit-dejenereatif değişiklikler
mdp tutulumu azaltanlarlitik lezyon-tümör nekrozu-erken dönem osteonekroz-radyoterapi-metabolik yabancı cisim
en sık sak sebebitravma
en sık spontan sak sebebianevrizma
sak tanıda altın standartlp
sak etyolojisinde altın standarserebral anjiografi
orta tip glaskow puanları9-13
glaskowda puanlamagöz:4---sözel:5----motor:6
primer beyin travmasında olanlarhipoksi-anemi-hipotansiyon-hiper/hipoglisemi-hipertermi
asia sınıflandırmae:normal a:duyu motor yok
frankel sınıflandırmae:normal a:duyu motor yok
babinski sinirlerl5-s1-s2
aşil sinirlers1-s2
triceps sinirlerc6-c7-c8
patellar sinirlerl2-l3-l4
bradioradial sinirlerc5-c6-c7
biseps sinirlerc5-c6
distal kas güçsülüğü nedirpolinöropati
proksimal kas güçsüzlüğü nedirmyopati
intrakraniel koma sebepleritravma-apse-ensefalit-hidrosefali-tümör-epilepsi-menejit-infarkt
bilinci açık tutan bölgelerserebral hemisferler-talamus-hipotalamus-mesensefalon-aras
hiperkinetik bozukluklardistoni-kore-tremor-tik-myoklonus
tanıda anemnez bakılan hastalıklartrigeminal nevralji-migren-epilepsi
astreogonozikalemi tanımama
agrafiyazamama
agnozi duyuyu tanımama
ototopagnozivücudu tanımama
apraksibilinen hareketi yapamama
non inf bel ağrısı süresi30 dk altı
negatif akut faz reaktanlarıalbumin-prealbumin-transferrin-retinol bağlayan protein
palpable purpurada akla gelenvaskülit
hareketle azalan bel ağrısımekanik
anticcp duyarlılıkyüzde 35
eripezel tarzı deri tutulumufmf
pulmoner anevrizma akla ilk gelmesi gereken behçet
topukta belde ve kalçada ağrı a.spondilit
neonatal lupusta spesifik bakılanantiRO
en spesifik özgül antikorantiSmith
felty sendromura+nötropeni+LAP
en sık görülen inf. artritra
derinin altında böcek hissiformikasyon
konsantrasyon değerlendirme100den geri 7şer say
dikkat değerlendirmedünya harflerini geriye say
kelime uydurmaneolojizm
memorize