Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Økotox kap 3

rename
groendahl13's version from 2018-10-10 16:53

Section

Question Answer
I 2001 foreslog EU-kommisiion, om fremtidens kemiakliepolitik, at det skulle være _____ ansvar at sørge for kun sikre kemiikalier blev markedsført.Kemikalieproducenternes
Hvad er farlighedsvurdering?Betragter stoffers iboende potentiale for at forøve skade
Hvad e risikovurdering?Holder stoffets farlighed op mod sandsynligheden for at blive udsat for den.
Hvad er farlighedsidentifikation?Første trin i risikovurdering. Opnår en eller anden form for viden, om stoffets skadelige virkning.
Hvad er effektvurdering?Andet trin i risikovurdering. Bedømmer et stofs mulighedd for at forvolde skade ud fra dets giftighed eller øvrige iboende egenskaber.
Hvad er eksponeringsvurdering?Tredje trin i risikovurdering. Vurderer hvilke konc. det givne kemikalie kan forvente at optræde i naturen, og hvilke doser mennekser kan forventes at blive udsat for.
Hvad er risikokarakterisering?Fjerde trin i risikovurdering. Risikoen for at et kemikalie vil kunne forårsage skade.
Hvilke kroniske virkninger undersøges, ved pattedyrstest? (6)1)Cancerogen virkning 2)reproduktionstoksisk virkning 3)fosterbeskadigende virkning 4)mutagen virkning 5)allergifremkaldende virkning 6)specielle virkninger som hud og øjenirritation.
Beskriv fixed dose method.En rotte udsættes for 5mg kg^-1. Er der ingen virkning, udsættes samme rotte for 50mg kg^-1, osv. Når der ses en virkning, vil 5 hunrotter og 5 hanrotte udsættes for denne dosis, hvor virkningen indtraf.
Hvad består basissættet af og hvornår bruges det?Består af en plante, et krebsdyr og en fisk. Bruges til information om økotoksikologiske virkninger.
Hvad er ADI?Acceptabel daglig indtagelse, som angiver den største mængde af et givet stof, man dagligt må indtage.
Hvad sigter man efter ved økotoksikologiske risikovurdering?Antager at økosystemets sturkur og funktion bibeholdes, selv om 5% af økosystemets arter forsvinder. Man sigter ikke på at beskytte alle individder eller arter til alle tider.
Opskriv risikokvotientenPEC/PNES
Beskriv forholdet mellem risikokvotienten og den risiko, som et kemikalie udgør. Risikoen for at et kemikalie vil forårsage skade i naturen, stiger når risikokvotienten stiger.
Hvordan kommer men frem til ADI'er?Ved langtidsforsøg med dyr. Finder den højeste daglige dosis, som ikke fremkalder skader, hvilket er nul-effektniveau. Man dividerer med usikkerhedsfaktor.
Hvad er REACH?EU's kemikalie lovgivning
Hvad er ‘chemicals of very high concern’?En gruppe af kemiaklie der er hormaonforstyrrende og kræftfremkaldende.
Hvad er CMR-kemikalier, og hvad står CMR for?Står for karcinogen, mutagen og reproduktionstoksisk.
Hvad betyder PBT?Persistent, bioakkumulativ og toksisk.
Hvad betyder vPvB?Very persistent og very bioaccmulative.
19. Hvilken international organisation organiserer og koordinerer de test-guidelines, der anvendes ved vurderingen af kemikaliers virkninger?OECD
memorize

Recent badges