Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Økotox kap 2

rename
groendahl13's version from 2018-10-10 16:28

Section

Question Answer
Hvad er økotoksikologi defineret som?Læren om kemikaliers virkning på økosystemer.
Hvilke sfærer kan kemikalier udledes til?Hydrosfæren (vand), atmosfæren (luft), lithosfæren (jord/sediment)
Hvor udsendes kemikalierne hen, og hvilken/hvilke form er kemikalierne på, ved forbrædningsprocesser.Bliver udsend til atmosfæren, og det kan være på asform og partikulær form
Hvad kan et kemikalie, der ledes til et rensningsæanlæg?(4)1)blive omsat eller nedbrudt 2)Bundfælde 3)Fordampe 4)forblive uændret
Hvad betyder primær nedbrydning eller omsætning?Et kemikalie som ændres fra ét organisk kemikalie til et andet.
Hvad betyder fuldstændig nedbrydning eller mineralisering?Nedbrydning af organisk kemikalie, hvor slutprodukterne er uorganiske forbindelser som vand og kuldioxid.
Hvilke 4 processer foregår abiotisk omsætning ved?Hydrolyse, oxidation, reduktion og fotokemisk nedbrydning.
Hvad er en hydrolyse?Et kemikalie der reagerer med vand.
Hvad skal der til for at et stof kan undergå abiotisk oxidation?Det kræver at der i omgivelserne er oxiderende stoffer.
Hvornår kan abiotisk reduktion forekomme?Kan forekomme under reducerende betingelser.
Hvor kan fotokemisk nedbrydning foregår, og hvornår spiller det en vigtig rolle?Kan foregå i atmosfæren og i vand hvor lys kan trænge ned. Det spiller en rolle ved omsætning af halogenerede forbindelser.
Kemikaliers kemiske struktur bestemmer hvor let de nedbrydes af mikroorganismer. Hvad gælder der her?1)Lav molekylevægt nedbrydes lettere 2)Alifatiske nedbrydes lettere end aromatiske 3)Aromatiske med få ringe nedbrydes lettere end mange ringe 4)Ugrende forbindelser nedbrydes lettere end grenede 5)Indhold af -C-O-C- gør molekyler svære at nedbryde 6) Chlor gør det svære at nedbryde 7)Indhold af OH, NH2, OCH3 og COOH gør det lettere at nedbryde 8)indhold af F, Cl, NO2, CF3 gør det svære at nedbryde.
Hvad vil det sige at mikrobielle samfund kan adaptere til et bestemt kemikalie?Nedbrydningen går hurtigere, når samfundet har være udsat for kemikaliet i noget tid.
Hvornår er et kemikalie umiddelbart bionedbrydeligt?Hvis det nedbrydes af et naturligt mikrobielt samfund, uden at der gives tid til adaptation.
Hvad er POP-stoffer?Når kemikalier under aerobe forhold nedbrydes meget langsomt.
Hvor sker den mikrobielle nedbrydning hovedsagelig?Aerobe zoner.
Hvilket processer kan transport indenfor et medium foregår ved? Forklar.Diffusion - molekyler flytter sig fra et sted med høj konc. til et sted med lav konc. og advektion- kemikalier transporteres sammen med det medium de befinder sig i.
Hvordan kan kemikalier være til stede i luften?Kan være der som gasser, opløst i vanddråber eller bundet til partikler eller aerosoler.
Hvilke partikler falder langsomt ned fra luften, og hvad betyder dette?Det gør de ultrafine og fine partikler. Det betyder at de kan opnå lange opholdstider i luften, og dermed lage transportafstande.
Kemikalier kan bevæge sig fra atmosfæren til hydrosfæren og lithosfæren som...Tørdeposition (kemikalier bundet til partikler, eller i form af gasser der opløses i havet) eller våddeposition (kemikalier flader med vandet i nedbør)
Forklar fordelingskoefficient (Kd eller Kp)Et kemikalies tendens til at blive bundet til partikler. Jo højere Kd-værdi jo større tendens vil det have til at blive transporteret til sedimenter i akvatiske økosystemer. Med lav Kd har det størst tendens til at forblive i vandfasen.
Hvordan bliver metaller naturligt tilført til atmosfæren?Med vindblæst støv, ved vulkanudbrud, skumsprøjt, skovbrande og direkte fra vegetation.
Hvad skyldes de antropogene kilder til forurening af metaller, og hvorfor er det et problem?Skyldes forbrændingsprocesser. De partikler der dannes har lang residenstid i atmosfæren, så de bliver spredt over store afstande. De naturligt dannede partikler sedimenterer hurtigt.
Hvilke tilstandsformer kan metaller optræde i, i vand? (5)1)opløste frie ioner 2)Bundet i opløste, uorganiske komplekser 3)bundet i opløste, organiske komplekser eller kolloider 4)Bundet til organisk, partikulært materiale 5)Bundet til uorganiske partikler 6)indbygget i biologiske strukturer
Hvad gælder både for uorganiske og for organiske partiklers overflade, og hvad gør dette?Overfladen domineres af O- -grupper. Jo højere de enkelte metallers affinitet for O- -dominerende overflader er, romere vil ligevægten meææem frie opløste kationer og partikelbnudet metal være forskudt mod partikelbundet metal.
Forklar metallers vej til oceanets bund, ved filtrende organismer.De filtrende organismer, fører det partikelbundende metal fra vandmassernes øverste lag ned i oceanet. De spiser metallet. De kan blive ædt flere gange på vej ned og gradvis frigive mere og mere indhold af organisk stof, næringssalte og metaller til vandmasserne, men en del når oceanets bund.
Hvordan føres metaller ud i ferskvand?Ved regnvands erosion og nedbrydning af jordskorpens øverste lag.
Hvorfor er det svært at generalisere metallers tilstandsformer i ferskvand, og hvad gælder stadig?Der er meget stor variation i ferskvands karakter. I havvand er det næsten ens. Det gælder stadig at metallerne eksisterer i ferskvand i ligevægt mellem frie og bundende former.
Hvad kan ske med metaller ved overgangen fra ferskvand til havvand? Meget metal i flodvand, bundet til partikler, sedimneterer ud i kystnære områder
Hvad er de væsentligste kilder til frigivelse af kemikalier til miljøet? (5)1)Forbrænding. 2) Sprøjtemidler 3)Olieudslip 4)Vandrensningsanlæg. Udløb herfra. 5)Dumpede kemikalier. Dette må man ikke mere.
Beskriv, hvordan organiske kemikalier kan blive nedbrudt i miljøet (2)1)Mikroorganismer nedbryder 2)UV-stråling, fotokemisk nedstråling i atmosfæren. (fotokemisk nedbrydning)
Hvad menes med termen ’speciering’ af metaller? Den måde metallet optræder på i molekylet
Hvader forskellen på organiske stoffers transport i naturen og metallers?Organiske stoffers binding til eller i partikler er i højere grad knyttet til partiklernes indhold af organisk stof end til deres negative ladning på overfladen. Og de fleste organiske kemikalier kan i modsætning til metaller nedbrydes eller omsættes. Fordampning og transport i gasfase, spiller ikke en stor rolle ved metaller, men det gør det ved organiske kemikalier
Hvad skal der til for at et kemikalie kan transporteres i atmosfæren?Processer der bringer dem opi atmosfæren og trækker dem ned igen. Fordampning trækker op og kuldekondensering og deposition med nedbør kan trække kemikalier ned igen.
Hvad er flyvere?Når et kemikalie transporteres direkte i atmosfæren fra udledningsstedet til depositionsstedet.
Hvad er hoppere? Og multiple hoppere?Kemiaklier der udledes til atmosfæren, hvor de derefter deponeres på landjord eller vand, for derefter at mobiliseres til atmosfæren. Hvis kemikaliet lander flere gange er det multiple hoppere.
Hvilke kemikalier kan transporteres i havet, og hvad kaldes de?Kemikalier med en hvis vandopløselighed og en ikke for stor tilbøjelighed til at fordampe. Kaldes svømmere
Når organismer udsættes for et kemikalie i omgivelserne, vil de oftest optage det til koncentrationer, som...?ligger over koncentrationerne i omgivelserne.
Forklarer begrebet biokoncentreringForholdet mellem konc. I dyret og det omgivende vand
Hvad udtrykker biokoncentrationsfaktor?Forholdet mellem koncentrationen i hhv. organismen og vandet ved ligevægt.
Hvor og hvordan vil organiske molekyler have tendens til at blive indlejret i organismen?Via passiv diffusion. Fedtholdige strukturer, som cellemembraner, myelinskeder, og fedtdepoter.
Hvor og hvordan vil metaller have tendens til at blive indlejret i organismen?Kommer ind via specifikke transportsystemer. Bliver bundet til specifikke strukturer eller uorganiske partikler i cellerne.
Hvad udtrykker bioakkumuleringsfaktoren?Forholdet mellem koncentrationen af et kemikalie i en organisme og dens føde eller det sediment den lever i.
Forklar begrebet biomagnificering.Det forhold at koncentrationen f et stof i en fødekædes organismer stiger med stigende tropisk niveau.
Hvor mange biomasse-eller energienheder skal der til, fra et tropisk niveau til at danse en biomassenhed på det næstfølgende niveau.10
Forklar de vigtigste fordele ved brug af biomonitering. (3)1)organismerne opkoncentrere de kemiske forbindelser til mulige koncentrationer. 2)Organismerne afspejler den gennemsnitlige forureningsgrad over længere tid 3)Koncentrationen i organismerne afspejler den bieotilgængelige del af det forurenende stof; dvs. den del der er tilgængelig for optagelse i organismer.
Hvad bruges moniteringsorganismer til?Indholdet af kemiske forbindelser i moniteringsorganismer afspejler forbindelsernes gennemsnitskoncentration i omgivelserne, og på den måde kan man vurdere om udledninger kan registreres i miljøet.
Hvad er fordelene ved at bruge muslinger som moniteringsorganismer?1)Udbredt over hele verden 2)Stedfast 3)Til at indsamle og håndtere 4)velundersøgt fysiologi og levevis 5)dominerende art i mange kystområder 6)tolerer høje konc. af miljøgifte 7)forholdsvis lav og ikke inducerbar MFO-aktivitet 8)Spises af mennekser, derfor også relevant for human ernæring 9)Kan flyttes fra rene til forurene lokaliteter 10)Stabile populationer
Hvordan kan populationer blive påvirket når, der spredes kemikalier i økosystemer?1) ingen ændring 2)Popultionsraten bliver 0 (udryddet) 3)Populationsstørrelsen falder 4)Populationsstørrelsen stiger
Nævn de vigtigste af de parametre, der bestemmer populationers vækstrate1)Tidspunkter for første formering (udviklingstid) 2)Antallet af afkomstindivider pr. formering 3)overlevelsen indtil formering
Udsættelse for kemikalier kan nedsætte en bestands vækstrate ved at påvirke væsentlige parametre som...Dødelighed, udviklingstid, reproduktionsrate
Beskriv undersøgelsen af populationsvækstraterne hos agerhøns og effekten af pesticider herpå.Opdagede at agerhøns blev påvirkert, fandt ud af det var unger. Unger havde større dødsrate, pga. der blev brugt persticider til insekter som agerhønsunger spiste og levesteder for insekter forsvandt, pga. bekæmpelsmidler.
Hvad er en biomarkør?En biologisk parameter, hvis ændring kan relateres til organismers eksponering for eller effekten af kemiske forbindelser. Den ideelle biomarkær giver oplysninger om hvilket stof organismen har været udsat for og i hvilken grad udsættelsen har påvirket organismens sundhedstilstand?
Hvilke informationer må man have om en biomarkør, for at man kan bruge den? 1)Hvor mange kemikalier responderer den på 2)Hvor følsom den er 3)Hvilke taxonomiske grupper er den anvendelig ved? 4)Indikerer den eksponering eller effekt 5)Kan biomarkørsvaret entydigt henføres til påvirkning med kemikalier 6)Hvor langt tid kan biomarkør svaret registres tilbage 7)Variabiliteten i biomarkørens respons på en given organisme 8)Kan den anvendes ved feltstudier 9)Præcisionen, arbejdsforbruget og omkostninger 10)Lovgivningsmæssige og administrative rutiner
Beskriv så mange biomarkører, som du kan huske. (9)1)acetylcholinesteraseaktivitet 2)æggeskaltykkelse 3)Aminolevulinsyre-dehydratase 4)MFO-induktion 5)Stressproteiner 6)Vitellogeninduktion 7)Vækstpotentiale 8)dyrs adfærd 9)DNA-addukter
Beskriv undersøgelserne omkring boreplatformene i Nordsøen – de undersøgelser der afslørede moderate effekter. Man har brugt en multivariat-analyse. Mål for at udregne lighed eller forskellighed i artssammensætning mellem målestationer. Artssammensætningerne viste at stationer tæt på bordplatforme var anderledes, end langt væk.
Hvordan kan en population blive resistent?En population udsættes for miljøgifte. Nogle organismer er mere robuste og som modvirker kemikaliet. Hvis de kan føre egenskaben genetrisk videre, resultatet er derfor en resistent population.
Resistens kan opnåes ved? (6)1) Forøget aktivitet af enzymer, som omsætter kemikalie 2)Udvikling af tykkere kutikula 3)Proteiner der uspecifikt binder kemikalier 4)Undertrykkelse af aktivering af gener, der medfører toksiske responser. 5)Metaller: forøget syntese af metallothionein, som binder og inaktiverer 6)Hyppigere hudskifte hos insekter
Hvorfor har resistense organismer kun en evolutinær fordel, når de bliver udsat for kemikaliet?Det kræver meget energi at producere de resistense mekanismer. Så hvis den kemiske påvirkning ophører, vil de bruge deres energi på 'ingen ting'
Hvad er forskellen på fysiologisk adaptation og resitens?Fysiologisk adaptation: Udnytter/optimerer en given organisme sine givne fysiologiske muligheder til at modvirke kemikaliet. Resitens: Organismer udvælges, efter hvem der er bedst til at håndtere udsættelsen, over en eller flere generationer.
memorize

Recent badges