Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Økotox kap 1

rename
groendahl13's version from 2018-10-10 17:09

Section

Question Answer
Hvad er toksikologi?Læren om kemiske forbindelsers skadelige virkninger på levende organismer.
Hvilke to hovedafsnit deles den klassiske toksikologi op i? Og hvad omhandler de?Toksikokinetik - giftstoffer optagelse, fordeling, omsætning og udskillelse fra organismen. og toksikodynamik - selve virkningen af stoffet.
Hvad er økotoksikologi?Læren om forurenende stoffers spredning i naturen og deres optagelse i organismer samt virkninger på individer og økosystemer.
Hvad har kemiske forbindelsers evne til bedst at kunne opløses i vand eller fedt betydning for?Betydning for organismens optagelse, omsætning og udskillelse.
Hvad bestemmer et molekyles opløselighed?Polariteten.
Hvad sker der med polariteten hvis man i et hydrocarbon udskifter et hydrogenatom med en hydroxylgruppe?Man øger polariteten og dermed opløseligheden i eller blandbarheden med vand.
Hvad sker der med blandbarheden med vand, ved hydrocarbon med endestillet hydroxylgruppe, jo længere carbon kæden er?Jo længere carbon kæden er jo, mere vil blandbarheden med vand falde.
Hvilke bindinger er atomerne i organiske molekyler bundet sammen af?Covalente bindinger.
Hvorda er polære bindinger dannet?Bindinger mellem atomer med forskellig elektron negativitet, vil de elektroner, der danner covalente bindinger, blive trukket over imod de elektronegative atomer.
Hvad fortæller n-octanol:vand-fordelingskoefficienten (K_OW) noget om?Fortæller om stoffers fedtopløelighed. Er der en høj K_OW vil stoffet være meget lidt opløseligt i vand. Fortæller om forholdet mellem to faser af n-octanol og vand.
Nævn de tre veje organismer kan optage organisme fremmede stoffer ved.1)mund og derefter mave-tarm kanal. 2)De respiratoriske overflader. 3)De ydre overflader (fx hud, kutikula)
Hvordan optages stoffer i cellerne, og hvilke optages nemmere?De optages via diffusion, og pga. cellemembranen er lipofil, apolære og uladede stoffer diffundere nemmere igennem.
Hvad sker der når en organismefrememd stof kommer ind i blodbanen?De vil binde sig til blodets proteiner og lipider og der vil opstå en ligevægt mellem frit og bundet stof.
Hvad kan der ske med organismefremmede stoffer som optages i organer og væv?De kan oplageres, omsættes og udskilles.
Hvilke stoffer kan trænge ind igennem blod-hjerne barrieren?Fedtopløselige stoffer.
Hvad er den vigtigste udskillelsesvej for organismefrememde stoffer hos pattedyr?Nyrene.
Hvilke stoffer kan diffundere tilbage i blodet under Henle's slynge?Fedtopløselige stoffer.
Hvilken reaktion er der tale om hvis koncentrationen af et stof i blodet falder lineært?0.-ordensreaktion. En konstant mængde af stoffet forsvinder per tidsenhed
Hvad gør omsætningen af et organisme fremmet stof?Det ændrer stofferne fra fedtopløselige til vandopløselige metabolitter, som kan udskilles igennem nyrene.
Hvilke to typer reaktioner er der i forbindelse med omsætning?Fase 1 reaktioner og fase 2 reaktioner.
Hvor foregår den mest betydende del af omsætningen?I leveren.
Hvilke reaktioner kan der ske i fase 1 reaktioner?Oxidation, reduktion og hydrolyse
Hvad er cytochrom-P450-system?Gruppe af oxiderende enzymer, der medvirker ved omsætningen af en lang række forskellige forbindelser.
Hvad sker der i fase II reaktioner og hvad kaldes de også?Det organisme fremmede stof sammenkobles (enten det oprindelige eller metabolit fra fase 1) med et stof, der i forvejen produceres af organismen. Kaldes konjugationsreaktioner
Hvilke kemikalier behøver ikke at undergå en fase 1 reaktion, for at indgå i en fase II reaktion?Kemikalier som allerede er i besiddelse af en reaktiv gruppe.
Hvad er inducering?Enzymer som medvirker ved omsætningen af organismefremmede stoffer, kan induceres. dvs at længere tids udsættelse for visse stoffer, øger aktiviteten af enzymsystermerne,
Hvorfor er det ikke altid korrekt af kalde fase 1 og fase II reaktioner for afgiftningsreaktioner?Fordi omsætningsprodukterne fra fase 1 reaktioner, kan være mere giftige end den oprindelige form. Kaldes også aktivering.
Hvad siger dosis-respons kurven noget om?Virkningen af et giftstof forøges, når koncentrationen eller mængden (dosis) af giftstoffet stiger.
Hvad er LD_50-værdien?Det er den værdi i dosis-respons kurven, hvor 50% af dyrene dør.
Hvad vil det sige at to stoffer har en additiv virkning?Hvis to stoffer tilsammen forøger virkningen. 2+2=4
Hvad vil det sige at to stoffer har synergistisk virkning?Hvis stofferne tilsammen udøver en virkningen, der er større end summen af de enkelte stoffers effekt. De fremmer hinandens virkning.
Hvad vil det sige at to stoffer har antagonistisk virkning?Det ene stof beskytter organismen mod virkningen af et andet skadeligt stof.
Hvad karakteriserer en 1. ordens reaktion?Reaktionshastighed er propotionalt med substrat konc. Hvis konc bliver højere øges hastigheden også.
Hvilke faktorer skal man være opmærksom på, når man skal vurdere en LD50-værdi?1)Forsøgsbetingelser 2)Hvordan kemikaliet er blevet givet 3)Tiden 4)Hvilket forsøgsdyr har man undersøgt.
memorize

Recent badges