Create
Learn
Share

Odpady SZ3

rename
drist's version from 2017-05-15 20:36

Section

Question Answer
Biologicky rozložitelné odpady obsahujíomezování BRKO (legislativa), kompostárny a využití kompostu, recyklace papíru, bioplynové stanice
Směrnicí č. 1999/31/ES je (v případě ČR) uložena povinnostomezení ukládání na skládky BRO z komunálního odpadu a to do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50% hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35%.
BRKO dělíme aobec je povinna třídit - biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a parků a odpady z kuchyní a kde obec není povinna třídit - zbytky z kuchyní živočišného původu, tuky a trus a hnůj
Komunitní kompostárny nesmí zpracovávatzbytky z kuchyní (z hygienických důvodů)
Soustřeďování složek komunálních odpadů stanoví vyhláškaVyhláška č. 321/2014 Sb.
Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďováníminimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
Bioodpad tvoří více než40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech.
Zpracování biodpadu upravujeVyhláška č. 341/2008 Sb, která obsahuje katalog bioodpadů, typy zařízení a technologické podmínky
Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedlanovela zákona o odpadech z roku 2014
V ČR se nachází (kompostáren)237 kompostáren povolených jako zařízení k nakládání s odpady a 52 komunitních kompostáren, 554 bioplynových stanic
Kompostování jeřízený proces při kterém jsou organické látky z kalu biologicky, za aerobních podmínek rozloženy na stabilizovaný materiál – kompost. Ke kompostování se běžně používají odvodněné kaly
3. fáze kompostovánírychlý rozklad (destrukce patogenů, rozpad sacharidů a tuků, zvyšování kyselosti), stabilizace (čerstvý kompost, snížení teploty, vznik humusu), zrání (pokles kyselosti, kompost není fytotoxický)
Podíl elekřiny z bioplynových stanic3%
Pro přípravu kompostů se v ČR využívá surovinová skladba, která většinou obsahujepouze 20 % hmotnostních čistírenského kalu
Pro zpracování kalu kompostováním, musí kal obsahovatdostatečnou organickou složku (70%) a důležitý je obsah patogenů a těžkých kovů.
Bioplyn je plyn produkovaný běhemanaerobního rozkladu přírodních materiálů. Skládá se především z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Kromě plynu vzniká ještě digestát (tuhý zbytek po vyhnití) a fugát (tekutý zbytek po vyhnití)
Princip bioplynové staniceprvotním vstupem je tedy biomasa, která se umístí do reaktoru (fermentoru), tam se biomasa zahřívá bez přístupu vzduchu. Z fermentoru je bioplyn odváděn do zásobníků a je zde upravován na požadované vlastnosti. Upravený plyn je spalován na výrobu tepla nebo elektřiny.
Obal jedle zákona č. 477/2001 Sb, o obalech, je obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku.
Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistitaby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek (obaly dle norem splňují) a je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity a to přímo, přenesením odpovědnosti nebo uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti a je tedy povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo vyuţití odpadu z obalů, Ministerstvu ţivotního prostředí.
Na trh uváděný obal musíbýt opakovatelně použitelný nebo využitelný recyklací, organickou recyklací nebo energeticky.
Zelený bod znamenáže je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů.
EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnostkterá zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Tuto činnost vykonává na základě rozhodnutí o autorizaci, které společnosti EKO-KOM udělilo Ministerstvo životního prostředí.
Systém EKO-KOM zajišťujesdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem
Obaly obsah otázkyvýznam a funkce obalu, systém zpětného odběru – AOS EKOKOM, co znamená značka „zelený bod“, využití obalových odpadů)
Energetické využití odpadůspoluspalování (cementárny – 5 zařízení), spalovny odpadu (4) a nebezpečného a průmyslového odpadu (24), bioplynové stanice
Limity pro emise spaloven jsou uvedeny vPříloha č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb, pro celodenní, půlhodinové a desetiminutové průměry u kontinuálního měření nebo v prováděcím předpisu (musí být nižší)
Kontinuálně sledované emise u spalovenprachy, oxidy dusíku, síry, oxid uhelnatý, organické látky, sloučeniny s chlorem a fluorem
Limity pro znečišťující látky zjišťované primárně jednorázovým měřením se určují protěžké kovy, dioxiny a furany
Spalovací teplotyu normálních látek 850°C, u nebezpečných látek s Cl 1100°C po min 2s.
Při překročení specifických emisních limitůnesmí být doba překročení delší než 4 hodiny nepřetržitě a současně celková doba trvání provozu při překročení specifických emisích limitů v jednom kalendářním roce nesmí překročit 60 hodin
Spalovny komunálních odpadůPraha, Liberec, Plzeň (teplo a elektřina), Brno (pouze teplo)
Kapacita ZEVO je750 000 tun/rok KO, kapacita spoluspalování v 5 cementárnách je 250 000 tun/rok odpadu
Spálením odpadu ve spalovnách vznikápopel a struska, popílek z čištění a kovový odpad
Metoda čištění spalin je založena nadvoustupňovém vypírání spalin zbavených prachu
Popílky ze spaloven komunálních a nebezpečných odpadů jsouzařazeny do kategorie nebezpečných odpadů a smějí být ukládány pouze po úpravě stabilizací na jednodruhových skládkách
memorize

Recent badges