Create
Learn
Share

Odpady SZ2

rename
drist's version from 2017-05-16 20:50

Section

Question Answer
Problematika skládkování zahrnujevývoj skládkování, odpady které se nesmí skládkovat, poplatky za ukládání odpadů, nebezpečné odpady, finanční rezerva a následná péče o skládku
Historie a vývoj skládkováníSkládkování odpadů je stále nejrozšířenějším způsobem jejich odstranění vzhledem k poměrně nízké ceně uložení odpadů na skládky. Počet skládek má od roku 1991, kdy jich bylo v provozu cca 8 000, klesající tendenci. Nyní provozované skládky vznikly převážně po roce 1996
Finanční rezerva jevedena na zvláštním vázaném účtu. Výše finanční rezervy se vypočítává z množství uloženého odpadu a činí 100 Kč za tunu nebezpečného odpadu a 35 Kč za tunu ostatního odpadu. Problémem však zůstává velké množství starých skládek, které musely být uzavřeny zejména po roce 1996, neboť nevyhověly zákonným požadavkům. Je určena na rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.
Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo využívat na povrchu terénu dle Přílohy č. 5 k vyhlášce 294/2005 Sb.Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného, Kapalný odpad, Nebezpečné odpady, které jsou výbušné, hořlavé, vysoce toxické nebo infekční, Odpady, které prudce reagují při styku s vodou, léky, tlakové nádoby
Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínekVyužitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje, Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, Pneumatiky pouze jsou-li používány jako technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky, Kompostovatelné odpady z komunálního odpadu
Minimální doba monitorování skládky po uzavření je30 let pro provozovatele
Péče o skládku po uzavření jeZejména se jedná o zajištění provozu technologických zařízení, která byla vybudována – čerpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k čistění průsakových vod, jímání nebo odvětrávání průsakových plynů.
Odpady kategorie nebezpečný odpad je možné přijímat pouzena skládky skupiny S – nebezpečný odpad nebo při splnění těchto podmínek: jsou upravené stabilizací, která zamezí možnost jejich reakce a jsou umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách
Sazby za uložení komunálního odpadu na skládku určujezákon o odpadech 500 Kč/t za komunální odpad, 1700 Kč/t za nebezpečný odpad (příjem obce) + rizikový příplatek 4500 Kč/t (příjem Státního fondu životního prostředí)
Skládky odpadů zahrnujítypy skládek, jejich technické zabezpečení, podmínky provozu, uzavírání, rekultivace, navrhování a monitorování. Norma ČSN 838030. Průskakové vody.
Typy skládekskupina S- IO inertní odpad, skupina S- OO ostatní odpad – určená pro odpady kategorie ostatní odpad, skupina S- NO nebezpečný odpad – určená pro nebezpečné odpady
Skládky na ostatní odpad se dále dělíS-OO1 – skládky s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, a odpadů z azbestu, S-OO3 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry)
Skládky se také dělí najednodruhové a vícedruhové. Jednodruhová skládka může být řešena i jako skládka určená pro oddělené skládkování více druhů odpadů v samostatných prostorech
Jaké odpady lze ukládat na skládky?Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se nevztahuje na odpad inertní, pro který je úprava technicky neproveditelná, a na odpad, u kterého ani úpravou nelze dosáhnout snížení jeho objemu nebo snížení případně odstranění jeho nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze č. č.6 k vyhlášce 294/2005 Sb
Ukládání podle výluhovatelnostiodpady kategorie ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti včetně skládek skupiny S – nebezpečný odpad, ale odpady zařazené do vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmějí být přijímány na skládky odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti
Odpady jsou na skládky jednotlivých skupin přijímány podledruhu a kategorie odpadů podle Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů, podle jejich skutečných vlastností, podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č.2 Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti, podle obsahu škodlivin v sušině, na základě jejich vzájemné mísitelnosti
Umístění a technické provedení skládky odpadů musízajistit ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky i po jeho ukončení a podmínky pro rekultivaci skládky a následné využití skládkového prostoru v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitoring a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněnéodpovídají-li příslušným technickým normám, především ČSN 83 8030 Skládkování odpadů
Těsnění skládekSkládky skupiny S – IO nevyžadují technickou bariéru. Podloží těchto skládek musí být tvořeno geologickou bariérou doplněna vrstvou zemního těsnění, skládky skupiny S – OO musí mít dvě bariéry - geologickou a technickou, skládky skupiny S – NO musí mít nejméně dvě bariéry – geologickou a technickou.
Odvodnění skládekDo skládky nesmí přitékat povrchová voda z okolí. Pokud se za tímto účelem navrhují záchytné příkopy, musí být dimenzovány na 100-letý průtok z příslušného povodí skládky, všechny skládky musí být vybaveny vnitřním drenážním systémem, který odvádí průsakové vody mimo těleso skládky, průsakové vody ze skládek je nutno jímat do nepropustných bezodtokých jímek a následně zneškodňovat.Hromadit vodu v tělese skládky nelze. Drenážní vrstva, která slouží k odvedení vody, se navrhuje z propustného materiálu o mocnosti nejméně 0,3 - 0,5 m.
Skládky musíbýt zajištěny proti vstupu nepovolaných osob a nekontrolovanému využívání, musí mít možnost dělat rozbory a musí mít provozní řád.
Uzavření skládky jesouhrn prací a opatření postupně prováděných na tělese skládky bezprostředně po ukončení skládkování odpadů
Rekultivace skládky jenásledné uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání.
V případě, že na skládku ukládán biologicky rozložitelný odpad, musínepropustné překrytí povrchu skládky umožňovat odvedení skládkových plynů.
Uzavření skládkymá za účel zabránit potencionálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí. Povrch skládky ostatního odpadu a skládky nebezpečného odpadu musí být zabezpečen nepropustným překrytím proti vnikání povrchových a srážkových vod. Uzavírací vrstvy skládky tvoří zpravidla: vyrovnávací vrstva, těsnicí vrstvy a ochranná vrstva.Nepropustná uzavírací vrstva případně i povrch skládky nemá mít sklon menší než 3%.
Rekultivační vrstva musívyhovovat následnému užívání povrchu skládky. Mocnost vrstvy se doporučuje nejméně 1 metr. Není dovoleno pěstovat hlubokokořenící rostliny, které by mohly poškodit zavírací vrstvy.
Nebezpečné odpadynebezpečné vlastnosti a kategorie odpadů a seznam nebezpečných odpadů dle Katalogu odpadů, Basilejská úmluva, přeprava nebezpečných odpadů, dovoz odpadů do ČR
Basilejská úmluva jemezinárodní smlouva podepsaná roku 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. . Obsahuje seznamy odpadů, při jejichž přepravě je potřeba souhlasu příslušných států a orgánů. Obsahuje i označení odpadů.
Cíle Basilejské úmluvyMinimalizovat pohyb, omezit množství a odstraňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji.
S účinností od 14. června 2006 je původní česká legislativa nahrazenanařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, kterým ES implementuje Basilejskou úmluvu.
Dovoz, vývoz a tranzit odpadů podléhá souhlasuMinisterstva životního prostředí (MŽP) a musí být v souladu s Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich odstraňování.
Dovoz odpadů do ČR je uskutečňován za účelem jejich dalšího zpracování, za účelem odstranění je dovoz zakázán. Nejvíce dováženými komoditami jsou odpad železných kovů, odpad plastů, struska, tuhý pryžový odpad, textilní odpad a oděvy.
Nebezpečný odpadodpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech
Nebezpečné vlastnosti odpadu podle přílohy 2výbušnost, hořlavost, toxicita, žíravost
Katalog odpaů je uvedenve Vyhlášce 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Hvězdičkou jsou označeny nebezpečné odpady.
Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů, nebo smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů
Komunální odpady zahrnujídefinice komunálních odpadů, povinnosti obcí a občanů, systémy sběru a třídění, využití, odstranění
Komunálním odpadem jeveškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických nepodnikajících osob. Jde tedy o odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně složek odděleného sběru“. Odpad skupiny 20 Katalogu odpadů.
Odpad je tříděn na následující složky KO bioodpad, papír, sklo, plasty včetně PET lahví, objemný odpad, směsný odpad, nebezpečný odpad, kovy. Obec si může stanovit další složky.
Povinností občanů je ukládat KOpouze na místa k tomu určená – tedy do sběrných nádob, na sběrné dvory, případně do kontejnerů či lékáren. komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí
směsný komunální odpadzbylá směs komunálního odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek
Povinností obcí jeurčit a označit sběrná místa a informovat o tom občany, zajistit pravidelný odvoz u svozových společností. Obec je povinna zajistit sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
Komunální odpad se dále zařazuje do 3 podskupinSložky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) , Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu), Ostatní komunální odpady
Nebezpečné KOtyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Využití KOna dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace). Následně jsou přeměněny na nové materiály
Sběrné systémysvoz, donáška, mobilní sběr
memorize

Recent badges