Create
Learn
Share

Odpady - SZ 1

rename
drist's version from 2017-05-27 09:39

Section

Question Answer
Negativní vlivy odpadů na ŽP - otázkaNegativně může být ovlivněna půda, povrchová a podzemní voda, ovzduší, flora a fauna, zdraví lidí a estetika krajiny.
Negativní aspekty odpadůskládkování (produkce metanu, znečištění vod), spalování odpadů (znečištění ovzduší), nelegální skládkování (znečištění půdy a vod)
Skleníkový efektSkleníkové plyny díky svým fyzikálním vlastnostem propouštějí krátkovlnné záření a naopak pohlcují dlouhovlnné záření, čímž sebe a okolí zahřívají.
Skleníkové plynyCO2 - Aerobní rozklad, CH4 metan – anaerobní rozklad (skládky, čistírny, bioplynové stanice), N2O oxid dusný – spalování biomasy, freony (chladící zařízení, spreje, rozpouštědla)
Metanaž 23x větší problém(skleníkový efekt) než CO2, při špatné konzervaci skládek může 70% metanu unikat do ovzduší
Emisní limity upravuje zákonč. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v poslední novelizaci z roku 2016
Vody mohou být kontaminoványnebezpečnými látkami těžkými kovy, kyselinami, léčivy a znečišťujícími látkami – pohonnými látkami a oleji. Ty znehodnocují vlastnosti vody – 1 litr ropy znehodnotí milion litrů vody.
Znečištění půdylátky jsou sorbovány na povrch půdních zrn nebo drženy kapilárními silami a část se volně pohybuje. V závislostech na vlastnostech půdy mohou být odbourávány 30-40 let. Znečištění se v půdách pohybuje, v písčitých půdách je pohyb rychlejší, viskozní látky se pohybují rychleji (benzin).
Vliv znečištění na vodní organismyZnečišťující ropné látky, pokud se vyskytují na hladině vody, mají vliv hlavně na okysličování. Na povrchu se může vytvořit film, který zabraňuje přístupu vzdušného kyslíku a dochází k hnilobným rozkladům biologických složek vody. Poklesem kyslíku, nebo jiným toxickým znečištěním ve vodním prostředí může dojít k úhynu ryb a dalších vodních živočichů.
Vliv znečištění na vývoj rostlinUkazuje se, že na písčitých půdách dochází k většímu vlivu znečišťujících látek na rostliny než na hlinitých a jílovitých půdách. Nepříznivé účinky také tlumí obsah humusu v půdě.
Tendence vývoje nakládání s odpady - otázkaUdržitelné využívání přírodních zdrojů a hospodaření s odpady - šetření přírodních zdrojů, odpovědnost výrobců, zpětný odběr výrobků, opětovné využití a recyklace výrobků a elektroodpadu. Důvod – zvyšující se tlak z důvodu nárůstu populace
Strategické cíle Plánu odpadového hospodářství2015-2024 Předcházení vzniku odpadů, minimalizace dopadu účinku odpadů, recyklační společnost, využití odpadů místo primárních surovin
Vývoj produkce odpadůstagnující až mírně klesající. Pokles celkové produkce o 7%, hlavně stavebnictví. Komunální odpady stagnují.
Nakládání s odpady v roce 2015produkce 37 mil tun, 86% materiálově využito, 3,5% energeticky využito, 9% skládkováno
Nakládání s komunálními odpady v roce 2015produkce 5 mil tun, 35% materiálově využito, 12% energeticky využito, 47% skládkováno
Struktura materiálového využití odpadůnejvíce použito k terénním úpravám (stavební odpad). 59% odpadu je stavební odpad, který je znovu využit z 96%.
Požadavek rámcové směrnice o odpadechzvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % využitý odpad z domácností.
Předpoklad vývoje využití odpadůrůst energetického využití a kompostování
Zpětný odběr výrobků (ZOV)vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Smyslem ZOV je motivovat výrobce k navrhování a produkci výrobků s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo odstranění po ukončení životnosti, bude co nejlevnější a nejjednodušší.
Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění ZOV jestanovena v souladu s evropskou legislativou všem osobám, které uvádějí na trh v ČR obaly, vozidla, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, pneumatiky a minerální oleje. Legislativně je součástí Zákona o obalech, odpadech a navazujících zákonech.
Minimální úroveň využití a recyklace elektroodpadů stanovípříloha 14 zákona o odpadech.
Hierarchie hospodaření s odpady - otázkapředcházení vzniku (u občana, v obci, ve firmě - zahrnuje postupné kroky čistší produkce, omezování nebezpečnosti, dobrovolné aktivity), opětovné použití, materiálové využití a jiné (energetické využití a kompostování), odstraňování- skládkování, spalování bez využití energie.
Hierarchie odpadového hospodářství je dána zákonemo odpadech 185/2001 Sb
Podle zákona o odpadech je každý povinenpředcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Vzniklé odpady musí sám využívat nebo nabízet k využití jiným oprávněným osobám a teprve nevyužitelné odpady se mohou zneškodnit. Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů.
Čistší produkce (Cleaner Production –CP)aktivita UNEP, Čistší produkce nahlíží na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit v konečný produkt. Je to univerzálně použitelná strategie ve všech odvětvích jak zvýšit efektivnost a snížit dopady na ŽP. Vyhodnocuje se pouze výrobní proces. Administruje CENIA - hodnocení možností CP.
Posuzování životního cyklu –LCA (Life Cycle Assessment)Analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů (dopadů na ŽP) výrobků, služeb a technologií. Hodnotí celý životní cyklus nebo určitá fáze cyklu (např. výrobní) podle kategorií dopadu (= footprint). Vyčísluje potenciální (nikoliv reálné) dopady na konkrétní problémy ŽP (tzv. kategorie dopadu). Sleduje sled závislostí od příčiny (emise do prostředí) až k finálním účinkům (tání ledovců, globální oteplování atd.) Vzájemné srovnání výsledků různých kategorií dopadu se provádí pomocí transformace dat (bezrozměrné číslo). ISO 14000
Systém environmentálního managementu (EMS)Dobrovolný systematický přístup k péči o ŽP ve všech aspektech podnikání, standard Standard (norma) ISO 14001:2015. (prevence negativních dopadů + propagace)
Systém environmentálního řízení a auditu (EMAS)Podobný jako EMS, nadstavba ISO, evropský systém dle nařízení EU, navíc validován státním orgánem - CENIA. Přezkoumání již na začátku, na konci registrace v Programu EMAS, zkoumá i nepřímé environmentální aspekty. Výhody: Kvalifikační předpoklad pro veřejné zakázky, není třeba finanční zajištění.
Environmentální značenídobrovolný nástroj řízený ISO, zahrnuje takové formy značení (grafické i písemné), z nichž vyplývají bližší informace o vztazích mezi označeným výrobkem či službou a životním prostředím.
Typy environmentálního značeníekoznačení (např. ekologicky šetrný výrobek - CENIA), vlastní environmentální tvrzení (environmentální aspekty si vybírá firma sama, např. 100% recyklovatelnost - nepodléhá schválení), environmentální prohlášení o produktu (soubor měřitelných informací, zjišťuje se analýzou LCA, CENIA)
Přehled odpadového hospodářství v ČR otázkazákladní zákony, produkce odpadů, základní způsoby nakládání s odpady, plány odpadového hospodářství
Plány odpadového hospodářství jsou v ČR zpracovávány na třech úrovníchrepublikové, krajské a původců odpadů od roční produkce 10t NO nebo 1000t OO.
Plán odpadového hospodářství ČR pro 2015-2024 byl vydán jakoNařízení vlády č. 352/2014. V příloze obsahuje závaznou část POH ČR, která se člení na 11 kapitol. Každá z kapitol obsahuje ve svém úvodu hlavní cíl, který má být v určitém časovém horizontu dosažen. (asi 50 cílů, přehled v příloze)
Hlavní cíle POHdo roku 2015 zavést povinný tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů, dosáhnout 50% využtí, zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024, Směsný komunální odpad zejména energeticky využívat, snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % oproti 1995, zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Plány odpadového hospodářství jsou zpracovány podleMetodický návod odboru odpadů MŽP pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce
Důležité zákony o odpadechZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (stanovuje emisní limity spalování),
Důležité vyhláškyvyhláška 381/2001 Sb, katalog odpadů, Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky (skládkování, finanční rezerva, technické podmínky), Vyhláška č.341/2008 Sb. upravující podrobnosti nakládání s bioodpady (seznam bioodpadů, technické požadavky), Vyhláška č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (žádost o souhlas, technické požadavky, podrobnosti nakládání, způsob evidence), Vyhláška 382/2001 Sb. o použití kalů v zemědělské půdě
Nakládání s odpady je dle zákonajejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování s výjimkou odpadů z hornické činnosti, radioaktivních odpadů a odpadů v ovzduší
Odpady se dělí na dvě skupinyOstatní a nebezpečné
Odpad je definován jakokaždá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v katalogu odpadů
Základní formy nakládání s odpadyvyužití (recyklace, energeticky) a odstranění (skládkování, spalování)
memorize

Recent badges