Create
Learn
Share

Odpady otázky

rename
drist's version from 2017-05-27 13:52

Section

Question Answer
Negativní vlivy odpadů na ŽP - otázkaNegativně může být ovlivněna půda, povrchová a podzemní voda, ovzduší, flora a fauna, zdraví lidí a estetika krajiny.
Tendence vývoje nakládání s odpady - otázkaUdržitelné využívání přírodních zdrojů a hospodaření s odpady - šetření přírodních zdrojů, odpovědnost výrobců, zpětný odběr výrobků, opětovné využití a recyklace výrobků a elektroodpadu. Důvod – zvyšující se tlak z důvodu nárůstu populace
Hierarchie hospodaření s odpady - otázkapředcházení vzniku (u občana, v obci, ve firmě - zahrnuje postupné kroky čistší produkce, omezování nebezpečnosti, dobrovolné aktivity), příprava k opětovnému použití (omezování vzniku), recyklace (materiálové využití) a jiné (energetické využití a kompostování), odstraňování- skládkování, spalování bez využití energie.
Přehled odpadového hospodářství v ČR otázkazákladní zákony, produkce odpadů, základní způsoby nakládání s odpady, plány odpadového hospodářství
Energetické využití odpadůbioplynové stanice, spalovny odpadů, energetické využití, teplota, odpad po spalování, emise
Problematika skládkování zahrnujevývoj skládkování, odpady které se nesmí skládkovat, poplatky za ukládání odpadů, nebezpečné odpady, finanční rezerva a následná péče o skládku
Skládky odpadů zahrnujítypy skládek, jejich technické zabezpečení, podmínky provozu, uzavírání, rekultivace, navrhování a monitorování. Norma ČSN 838030. Průskakové vody.
Nebezpečné odpadynebezpečné vlastnosti a kategorie odpadů a seznam nebezpečných odpadů dle Katalogu odpadů, Basilejská úmluva, přeprava nebezpečných odpadů, dovoz odpadů do ČR
Komunální odpady zahrnujídefinice komunálních odpadů, povinnosti obcí a občanů, systémy sběru a třídění, využití, odstranění
Biologicky rozložitelné odpady obsahujíomezování BRKO (legislativa), kompostárny a využití kompostu, recyklace papíru, bioplynové stanice
Obaly obsah otázkyvýznam a funkce obalu, systém zpětného odběru – AOS EKOKOM, co znamená značka „zelený bod“, využití obalových odpadů)
memorize

Recent badges