Create
Learn
Share

Ochrana prirody

rename
drist's version from 2017-01-10 19:46

Section

Question Answer
první rezervace na světě242 př. n.l. Indie
ve středověku se chrániloKarel IV les a zvěř, v Polsku zubři
první naše rezervaceŽofínský prales, prales Hojná voda (1838), Boubínský prales (1858)
Od kdy se mapuje ochrana přírody u nás?1. pol. 19. století
vyhlášení prvních 108 rezervací u nás1933
První zákon o státní ochraně přírody1956
První CHKO a kdyČeský ráj, 1955
Zákon o ochraně krajiny a přírody114/1992 Sb.
Ochranou přírody se rozumí péře státu a fyzických a právnickách osob oživočichy, rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, systém a krajinné celky, i péče o vzhled a přístupnost krajiny
Pět pilířů ochrany přírodyVýzkum ,Legislativa,Management,Mezinárodní spolupráce,Výchova a osvěta
V rámci obecné územní ochrany jsou chráněnyúzemní systém ekologické stability (ÚSES); významný krajinný prvek (VKP); přírodní park (PP); přechodně chráněná plocha (PCHP – zkratka je užívána zřídka)
Obecná ochrana přírody se dotýkáVšech přírodních složek a částí území, s vyjímkou chráněných složek a části území
Jsou všechny druhy rostlin živočichů chráněny před zásahy vedoucími k jejich ohrožení a bytí?ano, v rámci obecné ochrany přírody
Nejvyšším orgánem státní správy v oblasti ochrany přírody je v ČR?Ministerstvo ŽP
Vyjmenujte tři základní úrovně biologické rozmanitostigenetická variabilita, diverzita druhů, diverzita společenstev, ekosystémů, kulturní
Indexy druhové diverzity (Shannon-Wiener) zohledňujípočet druhů a vyrovnanost zastoupení počtu jedinců druhu ve společenstvu
druhová rozmanitost je vyjádřenápočtem druhů na plochu
Druhy přitahující pozornost, tzv „ charismatická megafauna '' - sloni, žirafi apod. Jsou z hlediska ochrany přírody považovány za druhyVlajkové, případně deštníkové
Deštníkovité druhy jsou charakteristickéVelkými domovskými okrsky
V čem spočívá zásadní rozdíl mezi druhem vzácným a ohroženýmohrožené jsou v červených seznamech, vzácné mají malý areál rozšíření (např endemity)
Klíčové druhy jsou charakteristickédominanty ekosystémů
Indikační druhy odrážízdavotní stav ekosystému
Druh s malým areálem rozšíření, nízkou, avšak stabilní početností a vyhraněnými ekologickými nároky je druhemVzácným
Princip ochrany reprezentativních stanovišť je založen na ochraněLokalit představujících určitý typ ekosystému
Princip ochrany míst s vysokou biologickou rozmanitostí je založen na ochraněmíst s vysokou rozmanitostí, endemismem a mírou ohrožení
V které části světa jsou splněny všechny tři vlastnosti tzv. Horkých míst ( druhá rozmanitost, endemizmus a ohrožení )?Andy v Jižní Americe
Horká místa v ČRPraha a okolí, Český kras, České Středohoří, Pálava,
Kolik je světových center biodiversity (horkých míst)25
Spontánní sukcese v post-těžebním prostorechVytváří významnou mozaiku biotopů a podmiňuje výskyt ohrožených druhů
Typy ochrany společenstev a ekosystémůzřizování chráněných území, učinná správa, ochranářská opatření mimo CHÚ a obnova poškozených společenstev
Velikost chráněných územív ČR 15,6%, na světě 6,4% souše a 1% moře
Podle teorie ostrovní biogeografievelikost ostrova ovlivňuje vymírání, vzdálenost od pevniny pak kolonizaci
Jak lze definovat počtem jedinců minimální velikost dlouhodobě životaschopné populace obratlovců500 – 5000
Jakým způsobem dochází ke zvyšování genetické variability?Migracemi, mutacemi a během reprodukce ( rekombinací alel při meióze )
Genetický drift znamenáPosun četností alel v populaci
Polymorfní genyObsahují více forem genů
Co je to alelaforma genu
Co je genomsoubor všech genů jedince
Co je genotypkombinace alel jedince
Co je genofondsoubor všech genů a alel v určité populaci
Co je fenotypsoubor znaků a charakteristik jedince , které jsou projevem jeho genotypu v urč prostředí
Souvisí nějak pojem genový tok s pohyblivostí organismunemusí, některé nepohyblivé druhy (rostliny) mají genový tok na značné vzdálenosti
Jaké jevy působí proti ztrátám genetické variability malých populacípředevším genový tok, v omezené míře reprodukce a také mutace
K hromadění škodlivých recesivních alel a následnému projevu řady genetických onemocnění u recesivních homozygotů v malých populacích dochází zejména v důsledkuInbrední deprese
Je-li určitá forma genu velmi vzácná, pak je zejména u malých populací vysoce pravděpodobné, že se v některé z generací tato alea ztratí ( nositel se neúčastnil reprodukce ), Tomuto jevu říkámeEfekt hrdla láhve
Genetická variabilita je vyjádřovánaPočtem alel/forem jednotlivých genů a počtem těchto tzv. Polymorfních genů
Tři hlavní cíle Biologické ochrany přírodysledovat a popisovat rozmanitost živých organismů, pochopit vliv člověka na společenstva, vyvinout mezioborové postupy k jejich ochraně
Alfa-diverzita popisujeLokální diverzita na stanovišti
Gama-diverzita popisujeRozmanitost druhů v rámci velkých oblastí ( např. Kontinenty, státy atd. )
Beta-diverzita popisujeZměnu druhového složení podél gradientu ( např. Nadmořské výšky )
Efektivní velikost populaceJe nižší než celková elikost populace, počítají se jen reprodukčně aktivní jedinci
Jak lze definovat dlouhodobě životaschopna populaci obratlovců ?Populace s 99% pravděpodobností přežití následujících 1000 let
Inbridink ( jako jeden z mechanismů ohrožující přírodní prvky ) nejvíce hrozímalým, izolovaným populacím organismů
Definujte populacisoubor jedinců téhož druhu vyskytující se na uvažovaném území
Jako Alleho efekt označujeme situacijedinci si v důsledku nízkých populačních hustot hledají obtížně v prostoru partnera k reprodukci
Co je to extinkční vírVýsledná malá populace trpí příbuzenským křížení majícím za následek vyšší mortalitu juvenilů (mláďat) a další snižování velikosti populace.
Dvě důležité zásady výběr chráněného územívýběr reprezentativních stanovišť, výběr míst s vysokou biodiverzitou (hotspoty)
Ve kterém roce byla v čechách založena první přírodní rezervace1838
Velké rezervacemají menší okrajový efekt než malé rezervace
Životní prostředí podle §2 zákona 17/1992Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje
Uveďte názvy mezinárodních úmluv Mezinár úmluva o ochraně mokřadů – Ramsarská; o ochraně populací evr netopýrů – EUROBATS; o obchodu s ohroženými druhy – CITES; o ochraně migrujících druhů – Bonnská konvence, biodiverzita - CBD
Úmluva CITES řeší?Nelegální i legální obchod s ohroženými organismy
Co je myšleno exemplářem CITES?Živé organismy a výrobky z nich
Pokud si chci dovést z dovolené ( stát mimo EU ) druh uvedený v CITES II ( přílohy B dle EU ), pakPotřebuji vývozní povolení dané země a dovozní povolení od nás
Kdo vydává povolení o vývozu druhů chráněncýh úmluvou CITES ( příloha I a II, případě druhy příloh A, B, C dle EU? )Ministerstvo životního prostředí
Jaká omezení platí pro druhy uvedené v příloze I. CITES ( CITES I. )?Úplný zákaz mezinárodního obchodu s těmito druhy (ohroženými vyhubením)
Jaká legislativa řeší v ČR realizaci mezinárodní úmluvy CITES?zákon o obchodování s ohroženými druhy 100/2004 + prováděcí vyhláška 227/2004
Jakou problematiku řeší Bonnská konvence?Ochranu stěhovavých druhů živočichů
Která mezinárodní organizace koordinuje vyhlašování a ochranu tzv. Biosférických rezervací?UNESCO
Která mezinárodní organizace koordinuje realizaci Úmluvy o světovém dědictví?UNESCO
Jakou problematiku řeší Bernská konvenceochrana evropské fauny a flóry, cílem je ochrana živočichů a rostlin celoevropského významu, jejich stanovišť (biotopů)
Hlavní úmluvy o ochraně přírody v EvropěBernská (fauna, flora, přírodní stanoviště), Florentská (o krajině), Ochrana Alp, Udržitelný rozvoj Karpat
Kategorie zvláště chráněných územíNárodní přírodní rezervace(NPR), Přírodní rezervace (PR), Národní přírodní památka (NPP),Přírodní památka (PP), Národní park (NP), Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Jaké procento území ČR zaujímají CHKO?13,8%
Jaké procento území ČR zaujímají zvláště chráněná území16,7%
Jaké procento území ČR zaujímají maloplošná chráněná území1,5% (0,7% v zvláště chráněných úz.)
Kolik je maloplošných chráněných území2583
U kterých kategorií maloplošných zvláště chráněných území platí zákaz vstupu mimo značené cesty?NPR
Pro která maloplošná zvláště chráněná území jsou zpracovávány plány péče?NPP, PR, PP, NPR
Který státní orgán správy spravuje NPR mimo velkoplošná zvláště chráněných území?Místně příslušná správa CHKO
Jakou kategorií ZCHÚ byste vyhlásili na ochranu celostátně významného mokřadu ( rašeliniště, rybník )NPR
NPR vyhlašujeMŽP
Jakou kategorií zvláště chráněného území byste zajistili ochranu velmi zachovalého pralesního ekosyst mezinár významu o rozloze stovek haNPR
Jak jsou v terénu označeny hranice NPR?Tabulí s velkým státním znakem u příjezdových cest + liniovým značením dvěma červenými pruhy např. Na stromech
K označení NP, CHKO, NPR, NPP se na přístupové komunikaci užívávelkého státního znaku
PP PR vyhlašujepříslušný krajský úřad, správa příslušného NP, CHKO
Který orgán státní správy vyhlašuje PR mimo velkoplošná zvláštně chráněná území› Místně příslušný krajský úřad
Jak jsou v terénu označeny hranice NPPTabulí s velkým státním znakem u příjezdových cest + liniovým značením červenými pruhy např. Na stromech
NPP vyhlašujeMŽP
PR vyhlašujekrajský úřad, správy VCHÚ, popř. min.obrany
Jakou kategorii zvláštně chráněného území byste vyhlásili na ochranu plošně omezeného skalního výchozu národního významu významu s výskytem kriticky ohroženého druhuNPP
Jakou kategorii zvláštně chráněného území byste vyhlásili na ochranu plošně omezeného skalního výchozu regionálního významuPP
Co je nejčastěji předmětem ochrany při vyhlášení PPkrajinný ráz
PP vyhlašujekrajský úřad a správa VCHÚ
Předběžná ochrana při vyhlášení MCHÚ je1 rok
Námitky při vyhlášení MCHÚ je možno podat do60 dnů
Námitky po podání návrhu na vyhlášení MCHÚ je možno podatdo 30 dnů
Evidenci MCHÚ zajišťujeAOPK (www.nature.cz) a katastr nemovitostí
Pozemky NPR+NPP ve vlastnictví státu je/neníé možné převést?ne
Pozemky PR+PP ve vlastnictví státu je/neníé možné převést?jen se souhlasem MŽP
Není li u maloplošných chráněných územé vyhlášeno ochranné pásmo, je jím pás kolem hranic v šířce?50m
Ochranné pásmo pamáných stromůjde o kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene ve 130 cm na zemí
V NPR + PR je zakázánopoškozovat půdní povrch a diverzitu, sbírat rostliny a živočichy, umísťovat stavby
V NPP + PP je zakázánopoškozovat dochovalý stav
Plán péče MCHÚ má platnost10 let pro lesy, 5-15 let pro nelesy
NP vyhlašují sevládním nařízením- zákonem
Jak jsou v terénu značeny hranice NPcedulemi s velkým státním znakem
Jak jsou v terénu označeny hranice 1. zóny NPcedule "I. zóna národního parku" + dvěma červenými pruhy na stromech
Ke každému popisu přiřaďte název NP – největší v čr, poslední vyhlášený, nejstarší, nejmenšíšumava; poslední vyhlášený – české švýcarsko; nejstarší – KRNAP; nejmenší – Podyjí
Uveďte název národního parku, kde jsou hlavním předmětem ochrany pískovcová skalní městaNP České Švýcarsko
Uveďte název národního parku, který jako jediný v ČR splňuje mezinárodní kritéria UICN pro zařazení do kategorie Národní parkNP Šumava
Jak dlouhou má platnost plán péče NP10 let
Lesy a vody na území NP, které jsou ve vlastním státu, nelze prodat ani resistuovat ano/neNepravda
Kolik je v ČR NP 4
Do kolika zón je rozčleněno území národního parku?3
Nejpřísnější ochranný režim je v zóně ?1
K maloplošným zvlášť chráněným územim patří(národní) přírodní památka, (národní) rezervace
Využívání národní přírodní rezeraceje možné uchová-li se tím či zlepší dochovaný stav
Provozovat horolezectví v národní přírodní rezervacinelze
Za národní přírodní rezervaci může být vyhlášeno územís významnými jedinečnými ekosystémy
Výkon práva myslivectví a rybářství v přírodní rezervacije povolen na základě povolení orgánu ochrany přírody
Může být za národní přírodní památku vyhlášen i objekt, který byl kromě přírody formulován i činností člověka?ano
Jak je to s kompetencemi v NPrada NP je iniciativním a konzultačním orgánem správy NP
Co je 2. zóna NP?zásahy mají vést k nastartování přirozeného vývoje
Cílem ochrany ve 3. zóně NP jecitlivé hospodaření
Je v 1. zóně NP přístupná výjimka pro výstavbu nových zařízení ( staveb )?pro stavby ochrany přírody
Mezi 12 nejohroženějších národních parků světa patří?Krkonošský NP
memorize

Recent badges