Create
Learn
Share

Ochrana prirody - ST2

rename
drist's version from 2017-05-26 21:44

Section

Question Answer
Pojetí ochrany přírody z hlediska managementustatické (zakonzervování) nebo dynamické (usměrňování přírodních procesů)
Dělení managementových opatřeníregulační (sečení) a asanační (rekonstrukční)
NATURA 2000jednotně pojatá soustava chráněných území, budovaná na území členských států EU na základě vědeckých kritérií, podle směrnic EU
Přílohy směrnice o ptácíchpříloha č. 1: seznam chráněných druhů a poddruhů ptáků, příloha 2. druhy, které lze lovit
Přílohy směrnice o stanovištíchpříloha 1. seznam chráněných stanovišť, č.2 seznam chráněných druhů, č.3 kritéria pro výběr lokalit
Pro každý druh v ptačí směrnici se vybralo5 nejlepších lokalit, lokalita min. 1% populace ČR a min. 3,6 nebo 12 párů (dle velikosti druhu)
předběžná ochrana EVLpo dobu jednání- 3 roky
Úmluva o biologické rozmanitostismluvní strany se zavazují uzákonit ochranu ohrožených druhů, rozšiřovat CHÚ, provést průzkum přír.druhů, ochrana přeshraniční biologické rozmanitosti
Bernská úmluva- úmluva o ochraně evropské fauny a flóryCílem je ochrana živočichů a rostlin celoevropského významu, Smaragd
Ramsarská úmluva - úmluva o mokřadechÚmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím, v ČR 12 území
CITES přílohypříloha I. druhy bezprostředně ohrožené vyhubením (př.sloni), zákaz obchodování s nimi (z našich druhů např. orel královský, orel mořský, sokol stěhovavý a vydra říční), příloha II.: druhy, kt. by se mohli do ohrožení dostat, pokud by obchod s nimi nebyl regulován, o příloha III.: druhy, kt. jsou mezinárodním obchodem ohroženy jen v některých státech
Bonnská úmluvaúmluva o ochraně stěhovavých druhů, opatření: Ochrana stanovišť, ohrožené druhy v přílohách (příloha 2 vyžaduje bilaterální smlouvy)
Smlouvy na základě Bonnské úmluvyEurobats, AEWA, Drop veliký
Evropská Úmluva o krajinězavedení a provádění krajinné politiky, zaměřené na ochranu, správu a plánování krajiny
Karpatská úmluvacílem je chránit karpatskou faunu a flóru formou poskytování pomoci zaměřené na zlepšování životní úrovně lidí žijících ve zmíněných regionech
Úmluva o ochraně světového dědictvíkoordinuje UNESCO, Základním principem výběru památek do Seznamu světového dědictví, v ČR kulturní památky
IUCNSvětový svaz ochránců přírody, • členy se mohou stát - celé státy, nevládní organizace, individuální členství (jen čestné), vládní organizace (úřady...)
OSN- UNEP(Program OSN pro životní prostředí, sídlo: Nairobi, koordinuje CITES, Úmluvu o biol. rozmanitosti, Bonnskou konvenci)
Člověk a biosféra“ (Man and Biosphere, MaB)původně vědecký projekt UNESCO, vyhlašuje biosférické rezervace. BR jsou navrhovány vládami.
BR by měla splňovat tři základní komplementární funkceochrana, rozvoj, logistika (podpora projektů a výchovy)
Každá BR by měla obsahovat tři prvkyjádrové, nárazníkové a přechodové zóny
Náhrady za ztížení hospodaření v důsledku ochrany přírodyVyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. a vztahuje se na vlastníky/nájemce zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a ukládá vlastníkům či nájemcům těchto pozemků požádat o finanční náhradu za omezení výkonu vlastnického nebo užívacího práva z důvodu ochrany přírody a krajiny
Náhrady škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichůZákon č. 115/ 200 Sb. a vyhláška č. 360/2000 Sb., Jedná se o škody, které mohou způsobit pouze jedinci vybraných, zákonem stanovených druhů zvláště chráněných živočichů, jejichž stavy není možné regulovat v rámci výkonu práva myslivosti. Jedná se o: bobra evropského, vydru říční, kormorána velkého, losa evropského, medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka. ¨
Problematika vyvlastnění pozemků v zájmu ochrany přírodytehdy, pokud není možné dosáhnout téhož účelu dohodou s vlastníkem/uživatelem, pouze ve veřejném zájmu na návrh příslušného OOP projednaném ve veřejném řízení, postupuje se podle stavebního zákona
v případě nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území NP, NPR, NPP a poblíž jeskynímá přednostní právo k odkoupení v případě prodeje stát (lhůta 60 dnů)
Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle zákona (dále jen „investor“), je povinenpředem zajistit na svůj náklad provedení biologického průzkumu
Stráž přírodynení orgánem státní správy ani správním úřadem. Jde o fyzické osoby, často pracovníky OOP se statusem veřejného činitele, do funkce jmenovány orgánem ochrany přírody
občanské sdružení je oprávněnoúčastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do 8 dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil
U fyzických osob (pokuta do 10 000 Kč)nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu, nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
U fyzických osob (pokuto do 20 000 Kč)zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území, zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených
U fyzických osob (pokuta do 100 000 Kč)poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část, usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu, pokácí skupinu dřevin mimo les
Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnoupokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích
Pokuty podnikající právnické osoby + fyzické osoby při podnikánído 1 000 000,- Kč (méně závažné - poškození); do 2 000 000,- Kč (závažné-zničení)
Výnosy z pokut může obec užítjen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v obci.
Pokuta CITESaž 200 000 fyzická osoba, až 1 500 000 právnická osoba
memorize

Recent badges