Create
Learn
Share

Ochrana prirody - ST1

rename
drist's version from 2017-05-28 08:14

Section

Question Answer
vyhlášení prvních 108 rezervací u nás1933
První zákon o státní ochraně přírody1956
První CHKO a kdyČeský ráj, 1955
Zákon o ochraně krajiny a přírody114/1992 Sb.
Ochranou přírody se rozumívymezená péče státu a fyzických a právnickách osob o živočichy, rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, systém a krajinné celky, i péče o vzhled a přístupnost krajiny
Pět pilířů ochrany přírodyVýzkum,Legislativa,Management,Mezinárodní spolupráce,Výchova a osvěta
Právo může plnit funkcireaktivní (norma reaguje na určitý stav věci, který má upravovat), proaktivní (je predikcí jevu, který ještě nenastal).
Důležité zákony114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny, 100/2004 Sb., Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí, • 166/2005 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá další ustanovení v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000.
Důležité instituceobecní úřady, krajské úřady, MŽP, Správy NP, Inspekce ŽP, vojenské úřady
Ekonomické nástroje a financování OPnástroje positivní stimulace (dotace, daňové úlevy) a nástroje negativní stimulace (poplatky, povolenky, envir. pojištění)
Institucionální nástrojeOrgány státní správy
Hlavní dotační programy MŽP ČRProgram péče o krajinu, Program péče o přírodní prostředí, Program revitalizace říčních systémů
Fondy a programy EUOperační program životní prostředí (i Natura 2000) , Program rozvoje venkova, Operační program rybářství
Biologie ochrany přírodymultidisciplinární vědní obor, Úkolem BOP je využití poznatků k praktické ochraně druhů, společenstev a ekosystémů a poskytnout tak solidní teoretické podklady, které učiní ochranářské aktivity smysluplné a efektivnější.
Cíle BOPStudium biologické rozmanitosti, Studium vlivu člověka na přírodu, Vývoj praktických (meziooborových) přístupů k ochraně přírody a biodiverzity
Vyjmenujte tři základní úrovně biologické rozmanitostigenetická variabilita, diverzita druhů, diverzita společenstev, ekosystémů, kulturní
Příklady ohrožení biodiverzityhlavní ohrožující činitelé, úbytek a fragmentace biotopů, IAS - invazní vetřelecké druhy, přímé pronásledování a obchod, globální změna podnebí, nemoci, katastrofy, znečištění
Jaké jevy působí proti ztrátám genetické variability malých populacípředevším genový tok, v omezené míře reprodukce a také mutace
Legislativní ochrana dřevin289/1995 Sb., lesní zákon a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. jako obecné ochrany dřevin, ochrany památných stromů a zvláštní ochrany druhů
poškození dřeviny je podle zákonazásah, který způsobí trvalé a podstatné snížení ekologických či estetických funkcí
Aby můj zásha vůči dřevině nebyl posuzován jeko poškození dřeviny, pakNesmí dojít k úhynu dřeviny ( bezprostřednímu i následnému ) nebo k výrazné a náhlé změně tvaru koruny
Jakým způsobem je třeba v rámci žádosti o pokácení dřeviny tuto dřevinu specifikovatdruh dřeviny + obvod kmene v 1,3m a zakreslení dřeviny v plánku, označení parcely, doložení vlastnického práva
Povolení ke kácení dřeviny není třebaPokud strom svým stavem ohrožuje zdraví či životy obyvatel, nutnost zpětného nahlášení do 15-ti dnů, na pozemcích fyz. osob, pokud má strom obvod do 80cm nebo z důvodů pěstebních.
V jaké vzdálenosti od stromu nelze zakládat oheň ČSN 83 9061do 5m ohniště, do 20 otevřený oheň
Principy obecné ochrany druhů jsouv zemědělství a energetice zabránit úhynu druhů, nešířit nepůvodní druhy, mimořádná ochrana ptáků
zákon o myslivostiupravuje především právní režim chovu a zachování zvěře volně žijící na území ČR, výjimečně držení zvěře v zajetí, dovoz vývoz živé zvěře, dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území ČR
zákon na ochranu proti týránípředmět právní úpravy jsou jak zvířata chovaná v lidské péči tak i volně žijící v přírodě, vztahují se však pouze na obratlovce
Zákoin o rybářstvíZakazuje se mj.: lov ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování, vybraných druhů ryb nedosahujících nejmenší lovné míry z důvodu ochrany těchto druhů
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichůjsou chráněny jedinci, a to včetně jejich biotopu
Zvláštní ochrana se nevztahuje na živočicha, kterýbyl dovezen nebo odchován, nezaměnitelně označen a bylo na něj vydáno osvědčení do 30 dnů od narození
Schválené záchranné programyrys ostrovid, tetřev hlušec, perlorodka říční, hořeček český, hvozdík písečný, rdest dlouholistý, sysel
Obecná územní ochrana zahrnuje tyto kategorieúzemní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP), přírodní park (PP), přechodně chráněná plocha (PCHP – zkratka je užívána zřídka)
Významné krajinné prvky jsou chráněnypřed poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Jinak je třeba
Krajinný ráz určité ho místa (oblasti, regionu) je určenHodnotou přírodní (ekosystémy, biodiverzita, geomorfologie, …), Hodnotou kulturně-historickou (stavby, památky, dominanty, …), Hodnotou krajinářsko-estetickou (celková scenérie, heterogenita, …)
Ochrana jeskyní je definovánaZákonem o ochraně přírody a krajiny
Princip základních a bližších ochranných podmínek chráněných územíZákladní ochranné podmínky společné pro všechna CHÚ v dané kategorii. Jde o systémy relativních zákazů určitých činností (lze udělit výjimku) Bližší ochranné podmínky Vztahují se na činnosti a zásahy, které mohou být povoleny pouze se souhlasem OOP
Zákaz vstupu platí vNPR a může být zaveden v NPP
Lesy v MCHÚNPR:ze zákona:lesy zvl.určení, PR:hospodaření musí zachovat stav, NPP+PP:hospodař.nesmí zhoršovat stav MCHÚ
pozemky v MCHÚNPR+NPP: Lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky na území NPP a NPR ve vlastnictví státu nelze zcizit, PR+PP: Nezastavěné pozemky na území PP a PR ve vlastnictví státu lze zcizit se souhlasem MŽP
Myslivost a rybářství v MCHÚNPR+NPP:jen se souhlasem OOP, kt. MCHÚ vyhlásil, PR+PP: OOP může omezit
Návštěvní řád u Národních parkůvydává obecně závaznou vyhláškou správa NP
memorize

Recent badges