Create
Learn
Share

Ochrana prirody - otazky

rename
drist's version from 2017-05-28 09:17

Section

Question Answer
Ochranou přírody se rozumívymezená péče státu a fyzických a právnickách osob o živočichy, rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, systém a krajinné celky, i péče o vzhled a přístupnost krajiny
NATURA 2000jednotně pojatá soustava chráněných území, budovaná na území členských států EU na základě vědeckých kritérií, podle směrnic EU
Dělení managementových opatřeníregulační (sečení) a asanační (rekonstrukční)
AOPKsprávní účad, územní působnost CHKO, podpora v oblasti ochrany přírody, informační činnost
Historie, legislativní, ekonomické a institucionální nástroje v ochraně přírodypojem ochrana přírody, nástroje, Inspekce ŽP, AOPK
Biologie ochrany přírodyvědní disciplína, biodiverzita, vlajkové druhy, malé populace, ÚSES, strategie ochrany přírody
Ochrana dřevinprincipy ochrany, památné stromy, ČSN
Obecná ochrana druhůprincipy, ohrana ptáků, energetika a zemědělství, zákon proti týrání, myslivost, rybářství
Zvláštní ochrana druhůpodmínky, kategorie, výjimky, základy ochrany u jednotlivých taxonů
Obecná územní ochrana přírodyÚSES, VKP, PP, přechodně chráněné plochy
Zvláště chráněná územíkategorie, základní a bližší ochranné podmínky, ochranná pásma, značení
Management zvláště chráněných územízákladní pojetí a příklady
Mezinárodní úmluvyRamsarská úmluva, CITES, úmluva o biologické rozmanitosti, Bernská a Bonnská úmluva, Úmluva o ochraně světového dědiství
Ochrana přírody v EU a Natura 2000směrnice, Natura 2000, EVL, ptačí oblasti
Způsoby uplatňování ochrany přírody v krajiněnáhrady, smluvní ochrana, vstup na pozemky, povinnosti investorů, občanská sdružení, stráž přírody, právo na informace
Právní odpovědnostpřestupky fyzických a právnických osob
memorize

Recent badges