Create
Learn
Share

Ochrana prirody 4

rename
drist's version from 2017-01-22 16:25

Section

Question Answer
V rámci obecné územní ochrany jsou chráněnyúzemní systém ekologické stability (ÚSES); významný krajinný prvek (VKP); přírodní park (PP); přechodně chráněná plocha (PCHP – zkratka je užívána zřídka)
Který orgán státní správy vyhlašuje PR mimo velkoplošná zvláštně chráněná územíMístně příslušný krajský úřad
U kterých kategorií maloplošných zvláště chráněných území platí zákaz vstupu mimo značené cesty?NPR
Která mezinárodní organizace koordinuje vyhlašování a ochranu tzv. Biosférických rezervací?UNESCO
V červených seznamech ČR je zařazeno kolik globálně ohrožených druhů45
CHKO vyhlašujevláda nařízením
Jak zjistím, že je daný druh zvláštně chráněný?Je uveden v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb.
CITES I. u nás chránívydru, orla mořského a královského, sokola stěhovavého
Ptačí směrnice nařizujezachování současného stavu populací ohrožených druhů (5 lokalit pro ohrožené druhy, 10 lokalit pro celosvětově ohrožené druhy)
Co je to soustava SmaragdSoustava chráněných území podle mezinárodní úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry (v ČR se shoduje s Naturou)
Kolik je ptačích oblastí?41 lokalit, cca 9% území
Dotační programy MŽP jsouProgram péče o krajinu, Podpora přirozených funkcí krajiny, Správa státního majetku
Zákony114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny, 100/2004 Sb., Zákon zákon o obchodování s ohroženými druhy, 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí, 115/2000 Sb., Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, Vyhlášky: 395/1992 Sb. a 227/2004 Sb. Vyhlášky MŽP, Směrnice: 79/409/EHS - o ptácích , 92/43/EHS - o stanovištích
Orgány státní správyorgány ochrany přírody (OOP), dělení na ústřední (ministerstva), regionální (krajské úřady) a místní (obecní úřady)
Instituce MŽPČIŽP, správy NP a CHKO a AOPK. Ministerstvo spravuje též Státní fond životního prostředí (SFŽP ).
Dřeviny rostoucí mimo les spadají do kompetencezákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., což umožňuje legislativní ochranu těchto dřevin v rámci: a) obecné ochrany dřevin, b) ochrany památných stromů, c) zvláštní ochrany druhů zařazených dle přílohy č.II vyhlášky č. 395/1992 mezi rostliny zvláště chráněné
Sankce při poškozování obecně chráněných druhů a jejich stanovišťmax 3000 za přestupek obecně, při stavební činnosti 50 000 pro fyz. osobu, 1 mil korun pro právnickou osobu
Pojetí managementu chráněných územístatické (zakonzervování) a dynamické (aktivní management regulační, rekonstukční)
Náhrady za ztížení hospodaření v důsledku ochrany přírodypokud vznikne nebo trvá v dusledku omezení vyplývajícího ze zákona c. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny (ZCHÚ, NATURA 2000, památné stromy, zvlášte chránené druhy)
Náhrady škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichůZ. č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy umožňuje poškozenému kompenzovat škody vzniklé některými zvláště chráněnými živočichy - bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk
problematika vyvlastnění pozemků v zájmu ochrany přírodydosud v praxi nepužita, v úvahu připadá zajištění pozemků pro ÚSES
účast občanů a obcí v ochraně přírodyObčanské sdružení je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylopředem informováno o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních
trestní sazba za poškození nebo zničení památného stromu, VKP, zvl. chráněné oblastiaž tři roky
fyzické osoby přestupky10 000 (nedodržování zákazů, chov, neplnění povinností), 20 000 (usmrcování ptáků, kácení), 100 000 (zabití ZCHD, nedovolený mezinárodní obchod, zásadní poškozování), přestupky v ZCHU až 2x
právnické osoby přestupky100 000 (usmrcování ptáků, kácení), 2 000 000 (zabití ZCHD, nedovolený mezinárodní obchod, zásadní poškozování)
memorize

Recent badges