Create
Learn
Share

Ochrana prirody 3

rename
drist's version from 2017-01-04 20:21

Section

Question Answer
Jak je omezen podle zákona na ochranu přírody a krajiny vstup do jeskyně?Vstup není omezen, jeskyni ovšem nesmíme poškodit, stejně tak organismy v ní
Pokud je živočich v přímé péči člověka a chovaný v zajetí, podle zákona na ochranu přírody a krajinyNejde o volně žijícího živočicha a nelze jej podle tohoto zákona chránit
Princip ochrany reprezentativních stanovišť je založen na ochraněLokalit představujících určitý typ ekosystému
Nadzemní jevy související s jeskyněmi podléhají ochraně podle zákona o ochraně přírody a krajinyAno, podléhají vždy
Jeskyní se podle zákonna na ochranu přírody a krajiny myslíPodzemní prostory vzniklé působením přírodních sil
Kolik je doposud popsáno ( 1. číslo ) a na kolik se odhaduje počet druhů na Zemi ( 2. číslo )1,5 mil. / 5-10 mil.
Ochrana přírody je mimo jiné zajišťována zejménavytvářením sítě zvlášť chráněných území
Ramsarská úmluva, datum, počet států1971, ČR 1990, 169 států
Nápň Ramsarské úmluvykaždý stát musí vložit alespoň jednu mokřadní lokalitu a zajistit jí plnou ochranu. V ČR 14 lokalit.
Lokality Ramsarské úmluvy u násTřeboňské, Lednické, Břehyně, Punkva, Šumavská a Krkonošská rašeliniště, Dolní Podyjí
Od když platí CITES?1975, ČR 1992
CITES I. u nás chránívydru, orla mořského a královského, sokola stěhovavého
CITES III znemužňujevývoz určitých druhů jen z některých států, dovoz je legální
Jaké druhy chrání Bonnská úmluvapříloha I, kriticky ohrožené (v ČR 18 druhů), příloha II ohrožené
Co je to AEWADohoda o ochraně afrického a euroasijského vodního ptactva
Drop velký je chráněn na základěMemorandum porozumění o ochraně populace dropa velkého (v ČR jen na Znojemsku)
Dravci a sovy jsou chráněny na základěMemorandum porozumění pro ochranu stěhovavých dravců a sov Euroasie
Jak se nazývá mezinárodní úmluva na ochranu populací evropských letounů?EUROBATS
Co je na seznamu světového dědictvípřírodní jevy, geologické jevy, lokality (v ČR 12)
Co je to soustava SmaragdSoustava chráněných území podle mezinárodní úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry (v ČR se shoduje s Naturou)
Evropský diplom pro chr. území je udělovánRadou Evropy, v ČR získalo Podyjí, Bílé Karpaty, Karlštejn
Evropská úmluva o krajině ochraňujekrajinné hodnoty pomocí krajinného plánování
Mezinárodní kategorií chráněnných území jsoubiosférické rezervace a parky
Kolik je u nás vyhlášeno biosférických rezervací?6
Biosférické rezervace jsou zřizovány na základě vědeckého programuČlověk a biosféra ( MAB )
Podle kterého legislativního předpisu EU je na území členských států vymezována NATURA 2000Podle směrnice o ptácích a Směrnice o stanovištích
Je v ČR vyhlášená některá lokalita za chráněnou podle směrnice EU o ptácích z důvodu ochrany zimujících vodních ptákůAno
Jak se jmenovala první směrnice Evropských společenství na ochranu přírodySměrnice o ptácích
Kolik let trvá předběžná ochrana lokalit vyhlašovaných za chráněná území podle směrnic o stanovištích6 let
V kolika letých cyklech se provádí monitoring chráněných území vyhlášených podle směrnice o ptácích?v tříletých cyklech
Jak se nazývají chráněná území vyhlašována podle směrnice EU o stanovištích?Evropsky významná lokalita
Co je Natura 2000jednotně pojatá soustava chráněných území, budovaná na území členských států EU na základě vědeckých kritérií, podle směrnic EU (O ptácích a O stanovištích)
Vymezení ochrany lokalit podle Směrnice EU o stanovištích se v rámci EU projednáváVždy pro každou biogeografickou oblast v daném státě zvlášť
Jak se v ČR nazývají lokality chráněné podle směrnice EU o ptácích ?Ptačí oblast
Jak se nazývá jednotně pojatá soustava chráněných území budována na území členských států EU?natura 2000
Jaký byl hlavní důvod zahájení mapování biotopů v ČRzajištění podkladů pro vyhlášení soustavy Natura 2000 v ČR
Směrnice o ptácích řeší ochranuochrana populací (regulace lovu) a ochrana stamnovišť (vyhlašování SPA)
Přílohy směrnice o ptácích1. chráněné druhy (raroh velký, poštolka rudonohá), 2. druhy, které lze lovit (lov nesmí narušit populace)
Ptačí směrnice nařizujezachování současného stavu populací ohrožených druhů (5 lokalit pro ohrožené druhy, 10 lokalit pro celosvětově ohrožené druhy)
Kolik je ptačích oblastí?41 lokalit, cca 9% území
Směrnice o stanovištích řeší ochranuochrana populací a ochrana stanovišť (vyhlašování EVL)
Přílohy směrnice o stanovištích1. Typy stanovišť (168), 2. Evropsky významné druhy (v ČR 108),
Pro které biologické oblasti je v ČR vytvářena soustava chráněných území EU? ( vyberte správně možnosti )Panonská, Kontinentální
Jakým způsobem je vyhlášen národní seznam EVLNařízením vlády, pak rozhodnutí EK
Evropská strategie ochrany biodiverzity stanovila závazek EU zastavit úbytek biodiverzity na území členských států – do kterého roku?2010
Ochrana přírody u nás vychází z dokomuntu Světové strategie ochrany přírody, který je programovým dokumentemmezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů ( IUCN )
Zajištění ochrany směrnice o stanovištích u nás probíhá následovněpomocí obecné ochrany, přiřazením nebo doplněním zvláště chráněných území a smluvně (musí být navrženo první)
Dřevina rostoucí mimo les rostemimo lesní půdní fond
Jakým způsobem je třeba v rámci žádosti o pokácení dřeviny tuto dřevinu specifikovatdruh dřeviny + obvod kmene v 1,3m a zakreslení dřeviny v plánku, označení parcely, doložení vlastnického práva
Dřeviny dle zákona 114/92 nesmí poškozovatjakékoliv PO FO (bez ohledu vlastnictví)
Mohu pokácet dřevinu na svém pozemku, když hrozí nebezpečí poškození majetku a zdraví ano, ohlásit to 15 dní po provedení
Péče o dřeviny je povinnostívšech vlastníků pozemků, na nichž se vyskytují
Povolení ke kácení dřevin lze obdržetna základě písemné žádosti, vážné důvody pro pokácení – stavba
Povolení ke kácení dřeviny není třebaPokud strom svým stavem ohrožuje zdraví či životy obyvatel, nutnost zpětného nahlášení do 15-ti dnů
Kompetentním orgánem státní správy, který povoluje kácení dřevin rostoucí mimo lest jeObecní úřad, na území CHKO a NP pak příslušné správy těchto chráněných území
Oznámení o kácení dřeviny rostoucí mimo les se podává v případěŽe je kácení prováděno z důvodu výchovy ( prořezávky nebo probírky ) porostů nebo v rámci péče o dřeviny
Za jaké situace nepotřebuje fyzická osoba povolení ke kácení dřeviny, popř. KřovinObvod kmene ve výšce 1,3 m je do 80 cm, plocha křovin do 40m2
Za nepovolené kácení dřeviny je udělena pokuta, kterou dostaneVždy osoba, která pokácení provedla ( bez ohlednu na to, jeli vlastníkem pozemku, dřeviny či nikoliv )
Povolení ke kácení dřeviny, kdo žádáŽádá o něj vlastník, případě nájemce pozemku ( ten pouze se souhlasem vlastníka )
Náhradní výsadbu za provedené a povolené pokácení dřevinMůže uložit kompetentní orgán a to včetně následné péče o dřeviny až po dobu 5 let
Ochrana dřevit mimo les se vztahuje navšechny dřeviny mimo les
Péče o dřeviny ( z titulu ochrany přírody ) je povinnostívlastníků dřevin
Kácení stromů z důvodu výchovné probírky je nuutnooznámit 15 dní před kácením
Kompetentním orgánem k vyhlášení památného stromu mimo zvláště chráněná územípověřený obecný úřad (v zchú – příslušné správy zchú v np a chko; npp a npr –mžp; pp pr – příslušné krajské úřady)
Jakým způsobem poznáte v terénu památný stromje označen malým státním znakem
V jaké vzdálenosti od stromu nelze zakládat oheň ČSN 83 9061do 5m ohniště, do 20 otevřený oheň
Ošetření památného stromu běžný ořez větvína základě souhlasu kompetentního orgánu
Chce-li právnická osoba kácet goegraficky cizí druhy stromů spontálnně uchycené na výsypce, žádá o povolení kde kácí?ano
Co je paleontologický nálezdoklad/pozůstatek života v minulosti (zkamenělina)
Nálezce paleontologického nálezu je povinnen ( vyberte všechny správné odpovědi )Na výzvu umožnit jeho prozkoumání a zdokumentování, Zabezpečit nález před poškozením, Opatřit nález údaji o místě a okolnostech nálezu
Které dva druhy ptáků, hnízdící v ČR jsou považovány za celosvětově ohrožené a toto ohrožení je zohledněno při vyhlašování ptačích oblastí ? ( zaškrtněte 2 možnosti )Chřástal polní, Orel mořský
V jaké vzdálenosti od stromu lze učinit výkop2,5m nebo 4x obvod kmene
Kdy CHÚ nepotřebují MANAGEMENT? Chráníme KLIMAX, Ekosystém má dostatečnou rozlohu, Nepůsobí negativní vlivy z venčí , Ekosystém je schopný samoregulace
Regulační management CHÚ znamenámírné a soustavné usměrňování (kosení luk, letnění rybníků)
Rekonstrukční management CHÚ znamená Změny stanovištních poměrů (odvodnění), Změny porostu (odlesnění, zatravnění), Likvidace nežádoucích druhů (akát, …), Terénní úpravy(tvorba ostrovů, odbahnění)
Plán péče je závazný pronení závazný pro právnické a fyzické osoby, slouží jen jako podklad pro rozhodování orgánů OP
Dotační programy MŽP jsouProgram péče o krajinu, Podpora přirozených funkcí krajiny, Správa státního majetku
Vyjmenuj dotační programy EU:Operační program životní prostředí (MŽP), Program rozvoje venkova (Mze), OP Rybářství (Mze)
Kolik procent ČR pokrývají lesy34%¨
Kolik je v přirozeném porostu průměrně mrtvého dřeva25-30%
Je u nás jako managementové opatření povoleno vypalováníano, obnova struktury rákosin
Migrační prostupnost vodních toků pro ryby zajišťují zejména?rybí přechody
příklady managementových opatřenízměny kultur – zatravňování, zalesňování; likvidace nebo omezení nežádoucích druhů; doplnění druhové skladby; úprava stanovištních poměrů; nastartování přirozeného vývoje
Svodidla jakožto prvek zabraňující vstupu živočichů do vozovkyjako bariéra vstupu do prostoru silnice spíše nefungují
Z jakého materiálu je vhodné vytvářet prostor pod mostempísek, zemina
Vyjmenujte nejméně jednu rostlinu a jednoho živočicha, pro které jsou v ČR schválené záchranné programyhvozdík písečný, sysel obecný, perlorodka říční, užovka stromová
Kterých živočichů se týká zákon o náhradách škod způsobených zvláště chráněnými druhyvydra, bobr, los, plch lesní, netopýři
Jak se nazývá druh masožravé rostliny vázané na raně sukcesní mokřadní stanovištěrosnatka, bublinatka
Jak se nazývá biol. expertíza, zabývající se problematikou migrace živočichů přes plánované stavby, zejména komunikacemigrační studie
Co je demografická stochasticitanáhodné výkyvy v natalitě a mortalitě populace
Ekodukt je výhodné (ekon hledisko i efektivita řešení průchodnosti krajiny) umisťovat na komunikaci v dostatečně hlubokém zářezu
Mezi nepůvodní predátory silně ohrožující naše plazy patříNorek americký a Mýval severní
Jakým způsobem se nejčastěji pašují vejce ptáků?Připevněním na těle, pod oblečením
Jaká je nejvyšší pokuta při porušení předpisů vztahujících se k obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů?200 000 kč fyzická osoba a 1,5 mil. Kč právnická osoba
Co se stane s živým nelegálně dovezeným jedincem živočicha ( např. Papouška )Je dovozci zabaven a putuje do záchranné stanice
Jaké množství kaviáru můžete bez povolení převážetmax 125 g
Kolik jeskyní a jeskyních systémů je přibližně známo v ČR2000
Kolik zvláště chráněných nerostů je v ČR vyhlášeno?0
Umístění staveb u vodních toků mimo obec není povoleno do vzdálenosti20 m
Umisťování staveb u vodních nádrží ( rybníků, jezer ) mimo obec není povoleno do vzdálenosti50 m
Jaká nejvyšší pokuta za přestupek v ochraně přírody může být uložena fyzické osobě?50 000 kč
Jaká nejvšší pokuta za přestupek v ochraně přírody může být uložena právnické osobě?1 mil. Korun
Za veškeré přesupky spácháné ve zvlášť ochráněných může být uložená pokuta až zdvojnásobena a to ufyzických osob
Pro které mapovací jednotky při mapování krajiny se vyhotovují tabulky ( karty mapových jednotek )pro přirozené, přírodě blízké, vysoce stabilní jednotky
Kritérium pro popis stromů ( v tabulce pro významné stromy ) při mapování krajiny je?subjektivní posouzení mapovatele
Mohou pracovníci ochrany přírody z důvodu ochrany přírody vstupovat na pozemky ve vlastnictví fyzických osob, označeném zákazem vstupu?ano
Společenské ohodnocení druhů zpracované ochranou přírody není oficiálním dokumentem, přesto je využíváno provyčíslení výše škod na některých částech přírody
Nejčastější a nejintenzivnější zásahy vyžadují ochráněné společenstva ve stádiučlověkem blokované sukcese
Nejvhodnějším zásahem zaváděných k udržeí hygrofilních až meyofilních travních porostů ( např. Rašelinných či psárkových luk ) patříkosení
Chráněné ekosystémy lužních lesů jsou ohrožovány předevšímregulací vodních poměrů
Co je to holocénposlední doba meziledová
V jakém případě je právně závazná ochrana prvků ÚSESpokud je zapsána v územním plánu
Dopady fragmentace krajinyztráta biotopu (při stavbě), okrajový efekt (často zbývají malé úzké fragmenty), kolize s dopravou, disturbance a znečištění, podpora invazivních druhů
Celkový migrační potenciál jepravděpodobnost prostupnosti území v daném mogračním profilu
memorize

Recent badges