Create
Learn
Share

Ochrana prirody 2

rename
drist's version from 2016-12-30 19:05

Section

Question Answer
CHKO vyhlašujevláda nařízením
Jako bezzásahová se v CHKO vyznačujeI. Zóna či žádná
Jaká je naše nejmenší CHKOBlaník
Jak dlouhou má platnost plán péče CHKO10 let s možností změny na 5-15 let pro nelesy
Vyjmenujte nejméně dvě CHKO s předmětem ochrany pískovcová skalní městaLabské pískovce, Broumovsko, Český ráj
Definujte postavení správy CHKO v systému státní správy ochrany přírody ČRJe to orgán státní správy, který zajišťuje ochranu přírody nejen na uzemí CHKO, ale i vybraných kompetencích i mimo CHKO
Jak jsou v terénu označeny hranice CHKO?Cedulemi s velkým státním znakem
Vyberte CHKO, kde jsou hlavním předmětem ochrany krasové jevyCHKO Český kras
Kdo ze zákona obhospodařuje lesy v první zóně CHKO ?Správa CHKO
Jak jsou v terénu označeny hranice 1. zóny CHKO?Nejsou v terénu označeny
Kolik je u nás vyhlášeno chráněných krajinných oblastí?26
Lze území CHKO hospodářsky využívat?Ano
Kolik zón odstupňované ochrany přírody je v CHKO vyhlašováno?3-4
Použití otrávených návnad k hubení ,, škodné '' je v CHKOzakázáno
Plány péče o velkoplošná chráněnná území se vypracovávají na období?10 let
Je přístupné zřízení obory s intenzivním chovem zvěře ve 3. zóně CHKO?ano
Jaká je izolační vzdálenost při hnojení průmyslovými hnojivy ve 2. zóně CHKO15m
Jaká je izolační vzdálenost při používání pesticidů ve 3. zóně CHKO50m
Plán péče o národní park schvalujeministerstvem životního prostředí
SCHÚ lze vyhlásitsmluvně chráněná území lze vyhlásit písemnou smlouvou a věcným břemenem
Smluvně se v ČR chrání33 lokalit na 0,7%, především vojenské újezdy
První červený seznam je z roku1962
Jsou seznamy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů totožné s tzv. ,, červenými seznamy“ne
Přehled posuzovaných kritérií červených seznamůpokles populace, areál rozšíření, početnost populace, pravděpodobnost přežívání populací
C červených seznamech ČR je zařazeno kolik globálně ohrožených druhů45
Klíčové druhy jsouvrcholoví predátoři, ekosystémoví inženýři, opylovači, parazité
Který z následujících druhů by mohl považován za ekosystémového inženýra žížala
Obecná ochrana druhů zakazuzuje činnosti. kteréby mohly ohrozit druh, nebo kteroukoliv i lokální populaci druhu
Chráněné ekosystémy lužních lesů jsou ohrožovány předevšímregulací vodních poměrů
Zákon chrání všechny druhy rostlin a živočichů před činnostmikteré by mohly vést ke zničení ekosystému postačujícího pro udržení druhu.
ZCHDzvláště chráněné druhy
Aby můj zásha vůči dřevině nebyl posuzován jeko poškození dřeviny, pakNesmí dojít k úhynu dřeviny ( bezprostřednímu i následnému ) nebo k výrazné a náhlé změně tvaru koruny
Všichni volně žijící ptáci jsou chráněnijako zvláště chráněné druhy a nelze tedy žádné jedince lovit, odchytávat, ani jim ničit hnízda
Vypouštění jedinců nepůvodních druhů do volné přírody Ve zvláštně chráněných území je zakázáno, na zbytku republiky vázáno na souhlas příslušného orgánu
Jak zjistím, že je daný druh zvláštně chráněný?Je uveden v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb.
V jakém zákoně jsou v současnosti definovány zakázané způsoby lovu živočichůo myslivosti, o rybářství
Pokud investor zjistí, že při stavbě může dojít k poškození jedinců ZCHD rostlin a živočichůje povinen požádat o výjimku ze zákazů vůči ZCHD, to platí pro jedince, populace i jejich biotopy
Pro dočasnou ochranu lokality s výskytem ZCHD, např. do vyhlášení území za PP, lze toto územívyhlásit za přechodně chráněnou plochu
Pryšec chvojka není uveden jako ZCHD v 395/92, je chráněn dle zákona o ochraně přírody a krajiny režimemlze trhat ale neohrozit populaci druhu
Jak se nazývá nejméně přísně chráněná kategorie ZCHD organismů u násdruhy ohrožené
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichůjsou chráněny jedinci, a to včetně jejich biotopu
Jak by ste postupovali při zajištění lokality s dočasným výskytem vzácného druhu?Vyhlášení přechodně chráněné plochy
Chcete studovat ( odchytávat, fotit vážit a znovu vypouštět ) jedince zvláště chráněného druhu, např. Koroptve polníJde o zvláštně chráněný druh, manipulace s ním vázána na udělení vyjímky orgánu ochrany přírody
Jak jsou v terénu označeny hranice přírodní rezervaceTabulí s malým státním znakem u příjezdových cest + liniovým značením dvěma červenými pruhy např. Na stromech
Pokud budu chtít odebrat semínka ( na svoji zahrádku ) ze zvláštně chráněného druhu rostliny, pakNemohu protože u zvláště chráněných druhů rostlin jsou chráněna i jejich semena
Pokud kosíte louku a zjistíte, žde zde roste roste ohrožený ( nikoliv silně nebo kriticky ) druh rostliny, pak?Pokračujete v kosení – jde o běžné obhospodařování, při kterém ohrožené druhy poškodit můžete
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichůjsou chráněny jedinci, a to včetně jejich biotopu
Vytváření systému ekologické stability je zájmemveřejným, a podílejí se na něm vlastníci pozemků, obce i stát
Ochrana systémů ekologické stability je povinnostívlastníků a uživatelů pozemků, tvořících jeho základ
Ochranna zvlášť chráněných rostlin se netýá případů jejich ničení při běžném obhospodařování kulturu ohrožených druhů
Lze zvlášť chráněné druhy rostlin pěstovat v kulturách?ano
Lze chovat v zajetí zvlášť chráněnné druhy živočichů?jen na základě vyjímky orgánů OP
Kategorie ohrožených druhů zvlášť chráněných živočichů není chráněna v případěnezbytných zásahů při běžném obhospodařovánínemovitostí
Vývoz zvláště chráněnných živočichů jezakázán
Z důvodu ochrany přírody může být vstup veřejnosti zakázán na územínárodních parků, 1. zóny CHJO, národních rezervacích a národních přírodních památek
Ústředním seznam chráněných kategorií přírody vedeagentura ochrany přírody a krajiny
U tzv. Pruhového značení hranic chráněných území dva pruhy směřují donechráněného území
Lze oprávněně pokosit louku s velkou populací vstavače májového, který je zařazen mezi ohrožené druhy zvlášť chráněných rostlinano
Lze na trhu oprávněně prodávat ohrožené druhy rostlin pocházející z Vaší zahrádky?ano
Mohou být za účelem studia sbírány zvlášť chráněné druhy rostlin do herbáře?ne
Vyjímky ze zákazů ve zvlášť chráněných území povolujeorgán ochrany přírody k vyhlášení ochrany
Jaká skupina živočichů má jako celek dle 114/92 přísnější režim ochrany – ohrožení živočichovéZvláště chráněné druhy (ohrožené, silně ohrožené, kriticky ohrožené)
Nejvyšším orgánem státní správy v oblasti ochrany přírody je v ČRMŽP
Podle zákona 114/92 se za volně žijícího živočicha nepovažujeJedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje
Stupně ohrožení v červených seznamechkriticky ohrožený, ohrožený, zranitelný, téměř ohrožený, málo dotčený
Vzácný druh se rozpoznává na základěareálu rozšíření, ekologické valence a početnosti.
Klíčové druhy jsoudruhy v čele zájmu veřejnosti
Ohniskové druhyse používají pro určení rozsahu a prostorového umístění biotopů
Fylogenicky nebo taxanomicky významné druhypředstavují poslední nebo jediné zástupce své vývojové větve.
Kolik % rozlohy ČR pokrývají obecně chráněná územíasi 40%
Interakčním prvkem v rámci ÚSES bude nejspíše drobný lesní fragment v poli (IP doplňuje síť o fragmenty)
Co znamená ÚSESúzemní systém ekologické stability
Který institut v ochraně přírody můžeme označit za ekol. infrastrukturu krajinyÚSES
Vyjmenujte alespoň dva skladebné prvky ÚSESbiokoridor, biocentrum, interakční prvek
Jak je zajištěna ochrana ÚSES?Zanesení do územního plánu
Hierarchie skladebných prvků ÚSESProvinciální a biosférický–jádrová území, Nadregionální–jádrová území, Regionální–jádra Lokální (místní)
Jak je VKP vyznačen v terénu?Nijak
Jaký je princip ochrany VKPk zásahům, jež mohou poškodit VKP je nutno opatřit souhlasné stanovisko příslušného OOP
Který významný krajinný prvek ze zákona se v ČR vyskytuje na největší plošeLesy
Významný krajinný prvek je území kategoriíobecné ochrany přírody
Jediný nástroj, který chrání propustnost krajiny a propojenost hodnotnějších prvků v krajině jeÚzemní systém ekologické stability
Významné krajinné prvky jsouvšechny lesy, nivy, rybníky, jezera, vodní toky, rašeliniště a pak registrované VKP
Přechodně chráněné plochy (PCHP) jsouúzemí s dočasnýmn ebo nepředvídaným výskytem zvláště chráněných rostlin, živočichů, paleontologických nálezů ... např. pískovny
Orgány ochrany přírody mohou vyhlásit zřízení přírodního parku z důvoduOchrany krajinného rázu
Přírodní park vyhlašujekrajský úřad a správa vchú/ np - vládní nařízení
Co je nejčastějším předmětem ochrany při vyhlášení Přírodního parku?Krajinný ráz
Co je to krajinný rázPřírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
Princip ochrany přírodního parkuk umisťování a povolování staveb, i dalších činnostech, potenciálně poškozujících KR je třeba souhlas OOP
Mezi významné krajinné prvky ze zákona patří následující skupina stanovišťúdolní nivy, rašeliniště, rybníky
Jak je ze zákona na ochranu přírody a krajiny definována údolní nivanení definována
Mezi významné krajinné prvky ze zákona patřírašeliniště
Která z uvedených částí krajiny nepatří mezi významné krajinné prvky ze zákona?Mokřad
memorize

Recent badges