Create
Learn
Share

Ochrana ovzdusi

rename
drist's version from 2016-05-25 09:29

Section

Question Answer
REZZOregistr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
REZZO 1zvláště velké a velké zdroje znečištění
ROZZO 2střední zdroje znečištění
ROZZO 3malé zdroje znečištění (zařízení technologických procesů, skládky paliv, surovin, odpadů)
REZZO 4mobilní zdroje znečištění
Jak se chová adiabaticky izolovaná částice vzduchu v atmosféře, jejíž vertikální teplotní gradient odpovídá izotermii?vychýlená vzduchová částice vykazuje snahu k návratu do původní hladiny. Stav atmosféry (resp. MVA) je pak charakterizován jako stabilní. Vertikální pohyby jsou brzděny a promíchávání vzduchu se tím tlumí - podmínky pro rozptyl znečišťujících příměsí jsou nepříznivé.
Jakým způsobem je v gaussovském modelu zaveden advekční přenos znečišťujících příměsí a co je principálně zanedbáno?zanedbání nelineárního advekčního přenosu závislého na složitém 3D poli proudění, NAIVEROVA STOKESOVA ROVNICE se redukuje na rovnici popisující TURBULNTNÍ DIFÚZI, advekční přenos je dodatečně zahrnutý jako jednorozměrný posun
Jakému typu rozptylových podmínek (resp. teplotního rozvrtvení ) v MVA odpovídá chování kouřové vlečky označované jako vlněnímírně stabilní zvrstvení, vertikální gradient teploty v rozmezí od suchoadiabatického po izotermii, mírný, čerstvý vítr, rozložení koncentrací znečišťujících látek (dále jen CZL) = kužel s horizontální osou symetrie
Jakému typu rozptylových podmínek (resp. teplotního rozvrtvení ) v MVA odpovídá chování kouřové vlečky označované jako čeřeníTEPLOTNÍ INVERZE, ve vrstvě sahající vysoko nad efektivní výšku zdroje, mírné proudění, hlavně noční a ranní hodiny, rozptyl ve vertikálním směru silně potlačen, příčný profil vlečky silně zploštělý, přízemí CZL jsou v rovinném terénu nízké X vyvýšená místa vysoké CZL
Jakému typu rozptylových podmínek (resp. teplotního rozvrtvení ) v MVA odpovídá chování kouřové vlečky označované jako unášeníPŘÍZEMNÍ TEPLOTNÍ INVERZE, její horní hranice leží níže než efektivní výška zdroje, kouřová vlečka (dále jen KV) se rozptyluje v prostoru nad inverzí, přenos ZL směrem dolů je silně omezen stabilitou v inverzní vrstvě, nejpříznivější typ rozptylové situace
Jakému typu rozptylových podmínek (resp. teplotního rozvrtvení ) v MVA odpovídá chování kouřové vlečky označované jako zadýmovánívertikálně mohutná stabilní vrstva vzduchu (zpravidla teplotní inverze) ležící zprvu bezprostředně u zemského povrchu se odspodu prohřívá, teplotní zvrtvení u její spodní části se postupně mění na INDIFERENTNÍ do výšky jež přesahuje efektivní výšku zdroje, v chladných měsících nad aglomeracemi, kouřová vlečka se rozptyluje pod dolní hranicí stabilního zvsrtvení, nepříznivá RS → vysoké přízemní CZL v blízkosti zdrojů
Jakému typu rozptylových podmínek (resp. teplotního rozvrtvení ) v MVA odpovídá chování kouřové vlečky označované jako odráženíVÝŠKOVÁ INVERZE SUBSIDENČNÍHO nebo ADVEKČNÍHO původu, trvá několik dní → stejné jako u zadýmování, ZL se mnohonásobně odrážejí od zemského povrchu a dolní hranice výškové inverze
Jakému typu rozptylových podmínek (resp. teplotního rozvrtvení ) v MVA odpovídá chování kouřové vlečky označované jako přemetánísilně instabilní zvrstvení, slabší vítr, časté ve slunných dnech během poledních hodin, kdy se vzduch vlivem INSOLANCE silně odspodu prohřívá
stabilní podmínky v atmosféře souvisí sVERTIKÁLNÍM TEPLOTNÍM GRADIENTEM – zápornou změnou teploty připadající na jednotkovou vzdálenost ve vertikálním směru v klidném vzduchu (vzorec). V klidném vzduchu je částice je považována za adiabaticky izolovanou = bez výměny tepla s okolím.
SUCHOADIABATICKÝ GRADIENTpři vertikálním přesunu částice dojde ke změně její teploty = nárůst v důsledku stlačení při pohybu sestupném (rep. poklesu rozpínání při vzestupném pohybu)= a. částice vychýlená ze své původní vzduchové hladiny nejeví tendenci k návratu nebo ke zvyšování výchylky = atmosféra je INDIFERENTNÍ, b. je-li vertikální gradient vyšší než suchoadiabatický, bude mít vychýlená částice v důsledku archimédovských sil dále zvyšovat svoji výchylku (ať už kladnou nebo zápornou) = atmosféra je INSTABILNÍ → dobré vertikální promíchávání → dobré RP, c. V opačném případě, kdy teplota klesá s výškou pomaleji než odpovídá suchoadiabatickému gradientu, nebo se s výškou nemění (izotermie), nebo může dokonce růst (tj. záporný vertikální gradient - teplotní inverze), vykazuje vychýlená vzduchová částice snahu k návratu do původní hladiny. Stav atmosféry (resp. MVA) je pak charakterizován jako STABILNÍ → vertikální pohyby jsou brzděny a promíchávání vzduchu se tlumí →nepříznivé RP.
SUCHOADIABATICKÝ GRADIENT (vzorec)gama=-dT/dz=g/cp
RADIAČNÍ INVERZEv důsledku vyzařování tepla zemským povrchem → v noci dochází k výraznému ochlazení ZP a tím k prochlazení dolní vzduchové vrstvy, v zimě mohou tyto podmínky probíhat i během dne → existence sněhové pokrývky, jasná obloha, bezvětří, typické pro ANTICYKLÓNU, nejčastěji v údolích a kotlinách
ADVEKČNÍ INVERZEproudění relativně teplého vzduchu nad studenější zemský povrch, který tento vzduch ochlazuje, v zimním období, kdy teplý oceánský vzduch proudí nad pevninu
FRONTÁLNÍ INVERZEvznikají na teplé frontě nasouváním relativně teplého vzduchu nad vzduch studený nabo na studené frontě, kde těžší studený vzduch proniká pod teplější vzduchovou hmotu a „nadzvedává ji“, vertikální teplotní gradient je výrazně větší naž suchoadiabatický
SUBSIDENČNÍ INVERZEvlivem sesedání = SUBSIDENCE stabilní vzduchové hmoty v oblastech vysokého tlaku vzduchu, jsou výškové, ale často klesají k zemskému povrchu, kde zanikají
TURBULENTNÍ INVERZEnepříliš mohutná výšková inverze vznikjaící při mírně stabilním zvrstvení v důsledku intenzivního turbulentního promíchávání vzduchové vrstvy na zemským povrchem např. z mechanických příčin (tření o drsný povrch), vzniká indiferentní zvrstvení → vzniká přechodová inverzní v.
Jakým způsobem se při modelování znečištění ovzduší dle metody SYMOS 97 realizuje výpočet aritmetického průměru emisní koncentrace pasivní znečišťující příměsi za kalednářní rok?vypovídá o rozložení dlouhodobě průměrné úrovně znečištění ovzduší ze započítávaných zdrojů, výsledná hodnota obdržená v každém referenčním bodě je tedy součtem příspěvků odpovídající hodnotám koncentrací pro jednotlivé typizované meterologické situace vynásobených průměrnou četností výskytů těchto situací
Jaký odhad znečištění reprezentuje následující tvar gaussovského modelu a jakým způsobem je při tomto přístupu uvažován odraz šířících se znečišťujících příměsí nerovného zemského povrchu (při situaci, kdy je referenční bod položen výše oproti patě komínu) pro DOLNÍ ODHAD koncentrace znečišťujících látekZ - osa → odraz rozptylující se plynné škodliviny od zemského povrchu, z + h → počítáno s odrazem od úrovně paty komína
Jaký odhad znečištění reprezentuje následující tvar gaussovského modelu a jakým způsobem je při tomto přístupu uvažován odraz šířících se znečišťujících příměsí nerovného zemského povrchu (při situaci, kdy je referenční bod položen výše oproti patě komínu) pro HORNÍ ODHAD koncentrace znečišťujících látekpočítáno s odrazem od úrovně terénu v místě referenčního bodu, vertikální složka dráhy odražené částice od zemského povrchu k úrovni referenčního bodu bude nulová
Jak je znázorněna délka osy kouřové vlečky x v Gaussovském modelu?x = délka kořové vlečky → vzdálenost zdroj-ref. bod v případě, že směrový vektor zdroj-ref. bod je shodný se zadaným směrem proudění
MOKRÁ VÁPENCOVÁ METODA (vzorce)slouží pro odsíření spalin , u tepelných elektráren 1. HYDROLÝZA: SO2 + H2O → H+ + HSO3- (adsorbce SO2 v odsiřovací suspenzi), 2. OXIDACE:H+ + HSO3- + 1/2 O2 → 2H+ + SO42-, 3. NEUTRALIZACE: CaCO3 + 2H+ + SO42- + H2O → CaSO4 * 2 H2O + CO2
KATALYTICKÉ ČIŠTĚNÍ procesyřešení spalin v automobilovém průmyslu → realizace katalytickým procesem, eliminace: CO, CmHn a NOx, CO a nespálené CmHn jsou oxidovány přítomným kyslíkem a NO na CO2 a H2O, NO je redukován na N2
RAIN-OUTrůzné příměsi znečišťujících látek se do srážkové vody dostávají při samotném vzniku srážkových elementů (vodních kapek, ledových částic) uvnitř oblaků
WASH-OUTrůzné příměsi znečišťujících látek se dostávají do srážkové vody v průběhu jejího padání v podoblačné vrstvě vzduchu, pozitivně ovlivňována kvalita ovzduší → znečišťující příměsi jsou účinně vymývány ze spodních podoblačných vrstev , včetně vrstvy přízemní
Co určuje koeficient tethareprezentuje poměr plochy dané integrálem profilu terénu ve vertikálním řezu na spojnici mezi zdrojem a referenčím bodem k ploše obdelníka vymezeného vzdáleností od zdroje k referenčnímu bodu a rozdílem jejich nadmořských výšek
Co je efektivní výška zdroje?stavební výška + tepelný vznos vlečky
Redukční smog (nebo je označován jako kyselý)londýnský typ. Je tvořen klasickými produkty spalování tuhých fosilních paliv (zjm. nekvalitního uhlí s vysokým obsahem síry), které se v období do druhé poloviny 90. let 20 stol. nejvíce podílely na znečištění ovzduší v ČR. Jde tedy o oxidy síry a tuhé zneč. látky (popílek). Označení jako redukční souvisí s tendencí primárně emitovaného SO2 oxidovat se atmosférickým kyslíkem na SO3.
OXIDAČNÍ SMOG (fotochemický)kalifornský (Los Angeles) typ. Jde o směs produktů oxidačních a fotochemických reakcí (zjm. ozón, NO2, aldehydy, uhlovodíkové radikály, peroxyacylnitráty ap.) jejichž výchozími látkami jsou exhalace z dopravy. Tj. zejména oxidy dusíku (primárně je z 90 % emitován NO) a uhlovodíky. Vznik smogových reakcí je podmíněn vyšší intenzitou slunečního záření při vyšší teplotě. Na rozdíl od předchozího případu je pro výskyt oxidačního smogu typická anticyklonální situace v letním období (vysoké denní teploty, jasná obloha, bezvětří).
OXIDAČNÍ SMOG (fotochemický) – vzorceRCH3 + 2NO + 2O2  RCHO + 2NO2 + H2O, oxidace NO na NO2 může proběhnout také vstupem CO do reakční směsi NO + O2 + CO  NO2 + CO2, finálním produktem pak může být peroxyacetylnitrát
Jak je definován obecný emisní limit?Emisním limitem je maximální možné množství emise jednoho zdroje, jejíž produkce je ještě legální. Emisní limity pro stacionární zdroje se člení na obecné emisní limity (jsou stanovené pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich skupiny) a specifické emisní limity (stanoveny u jmenovitě uvedených stacionárních zdrojů). Pokud pro danou látku není stanoven u stacionárního zdroje specifický emisní limit, je provozovatel povinen plnit obecný emisní limit.
Při jakém vertikálním teplotním profilu je atmosféra INSTABILNÍ. Co přesně toto označení (instabilita) znamená a proč za určitých podmínek v MVA nastává? Pokuste se tento fyzikální jev zdůvodnitje-li vertikální gradient vyšší než suchoadiabatický, vychýlená částice v důsledku archimédovských sil dále zvyšovat svoji výchylku (ať už kladnou nebo zápornou) = atmosféra je INSTABILNÍ → dobré vertikální promíchávání → dobré RP
Při posuzování vlivů navrhovaných zdrojů na ŽP provádíme zjišťování předpokládaných emisí výpočtem . Jaká imisní charakteristika je počítána?imisní charakteristiky vypočítané zpravidla pro přízemní dýchací vrstvu v síti zvolených referenčních bodů v zájmové oblasti, uvádíme Aritmetický průměr / kalendářní rok (průměrná roční imisní koncentrace) a přípustnou četnost překročení.
Rovnice pro výpočet dolního a horního odhadu imisní koncentrace v gaussovském modelu se mimo jiné liší dvojkou ve jmenovateli. Vysvětlete pročpřípad, kdy se úroveň okolního terénu ve směru proudění zdvihá již v blízkosti terénu, vzorec bude reflektovat dvakrát člen obsahující vzdálenost od osy vlečky (z – h) (2 x se vykrítí), neboť vertikální složka dráhy odražené částice od zemského povrchu k úrovni referenčního bodu bude nulová
Při uvážení směru rotace Země lze jednoduše vyvodit směr stáčení směrového vektoru proudění ve spirální vrstvě MVA, ke kterému dochází v souvislosti se tření o zemský povrch. Obecným modelem tohoto jevu je Taylorova (Ekmanova) spirála. Vektor proudění na severní polokouli se s rostoucí výškou se stáčídoleva
Látky PCDD,PCDF, PAH jsou velmi nebezpečné pro člověka. V jakém skupenství a fyzické formě se vyskytují?persistentní organické látky, obecně vznikají při nekontrolovatelném hoření rozličných materiálů, vyskytují se buď: a) v plynné fázi nebo b) naadsorbované na malých částečkách, velmi stabilní látky
Co je podstata skleníkového efektu, (skleníkové plyny, rovnice dobrovolné)?skleníkové plyny: CO2, CH4, N2O, fluorované uhlovodíky, H2O, pohlcují dlouhovlnné tepelné záření emitované zemským povrchem
Vznik ozónové díryúbytek stratosférického ozónu v polárních oblastech, způsobováno radikály – pouze freony se dostávají do stratosféry. molekula ozónu absorbuje foton UV záření – rozštěpí se za vzniku atomárního kyslíku O3 + hν → O2 + O, atomární kyslík nestabilní – sloučí se s molekulou O2 a uvolní se teplo O2 + O → O3 + teplo, Cl- radikál vzniká působením UV záření na freon, následně atakuje ozón Clֹ + O3 → ClOֹ + O2, ClOֹ + O → Clֹ + O2, proces se opakuje cca 100 000 x
Obdržená data dle metody SYMOS 97aritmetický průměr/ kalendářní rok, průměrná doba trvání (h/rok) možného překročení zvolené mezní hodnoty, průměrný podíl vybraného zdroje nebo skupiny zdrojů na celkovém znečištění ovzduší sanou látkou, maximální krátkodobé imisní koncentrace
memorize

Recent badges