Create
Learn
Share

Ochrana ovzdusi 2

rename
drist's version from 2016-05-23 20:08

Section

Question Answer
CYKLÓNAoblast se sníženým tlakem vzduchu, tlak v okolí je vyšší než tlak uvnitř oblasti, na synoptických mapách znázorněn jednou uzavřenou izobarou, v důsledku sbíhavosti – konfluence dochází s klesající výškou ke zmenšování poloměru proudnic, znečištěné příměsi stoupají positivní pro rozptylové podmínky
ANTICYKLÓNAv meterologii oblast vyššího tlaku vzduchu, tento „nahromaděný“ vzduch svou vahou klesá dolů a dole se rozbíhá do všech stran, alespoň jedna uzavřená izobara, rozbíhavost je kompenzována sestupným vertikálním pohybem, znečištěné příměsi klesají, negativní pro rozptylové podmínky, vznik subsidenční inverze
Rozptyl znečišťujících příměsí v atmosféře (resp. MVA) je nejvýrazněji ovlivňován třemi základními parametryprouděním v atmosféře, rozložením tlakových útvarů, stabilitními podmínkami v atmosféře vymezenými vertikálním teplotním gradientem
úroveň znečištěníhmotnostní koncentrace v atmosféře
měření emisíměření hmotnostní koncentrace odcházejícího plynu (kontinuální – např. spektrometrie nebo odsáváním, a jednorázové – manuální odběr na více místech)
měření emisí u liniových zdrojů se udávávozidlo v g/km a frekvence vozů za s.
Symos 97metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií pro hodnocení kvality ovzduší. Není použitelná pro vzdálenosti nad 100km a uvnitř městské zástavby. Základní rovnice rovněž nelze použít pod inverzní vrstvou.
Znečišťující látky jsou1. základní (tuhé <10 μm a <2,5μm, SO2, NO, NO2, CO, uhlovodíky, amoniak, metan) 2. Azbest a těžké kovy, 3. Persistentní organické látky (dioxiny), 4. organické sloučeniny klasifikované jako karcinogeny a mutageny, 5. další halogenizované látky
Snižování partikulárních emisí se provádíusazováním nebo využitím setrvačných sil v usazovací komoře, vírovém, mokrém, proudovém nebo elektrostatickém odlučovači.
MVAMezní vrstva atmosféry
Taylorova (Ekmanova) spirálaobalová křivka koncových bodů vektorů proudění pro jednotlivé hladiny MVA, vynesených z jednoho bodu. Pro hladinu z0 - na zemském povrchu je z tohoto modelu obdržen úhel 45o. Reálně se stáčení projevuje až nad přízemní vrstvou - v spirální (Ekmanově) vrstvě (sahá až k horní hranici MVA).
Gaussovský model, vzorec se skládá zprvní část, kouřová vlečka (hmotnostní tok, rychlost proudění, rozptylové parametry), druhá část stromový rozptyl (kolmá vzdálenost bodu ve kterém je počítána koncentrace, rozptylové parametry)
Gaussovský model, SYMOS 97 umožňují spočítatmaximální krátkodobé imisní koncentrace, průměrná doba trvání překročení, průměrný podíl zdroje na celkovém znečištění
vznik kyseliny sírovéSO2 + O3 => SO3 + O2, SO3 + H2O => H2SO4, SO2 + 2 OH∙ => H2SO4
vznik kyseliny dusičné 1NO + O3 => NO2 + O2, 2NO2 + O3 + H2O => 2HNO3 + O2, NO2 + OH∙ => HNO3
vznik kyseliny dusičné 2NH3 + 2O2 => HNO3 + H2O
memorize

Recent badges