Create
Learn
Share

Obecná ekologie

rename
jikabepa's version from 2018-01-02 18:02

Section

Question Answer
3 typy mutalistických interakcímravenec lužní - staré duby,kvetoucí ros.- opylující hmyz,trávicí:přežvýkavci-a bakterie ve střevech
4 funkční složky ekosys.?Biotop, producent,konzument, dekompozitor
Adaptace představuje procesnáhodných změn genomu populace
Adaptivní radiace je?Extrémní případ druhové divergence
Allenovo klim.pravidlou příbuzn.forem teplokrev.obratl.se tělní přívěsky(uši,nohy,ocas)zmenšují
alogenní sukcese je řízenavnějším fyzikálním faktorem bez původu ve společenstvu
Amenzalismus je typ mezidruh.vztahu, v němžpopulace jednoho druhu,působ.produkty svého metabolismu na populaci jin.druhu atd
areálem druhu označujemeúzemí výskytu druhu na Zemi
Areálem druhu označujemePlochu s výskytem druhu v rámci společenstva
Autekologie se zabývástudiem jednotl.druhů
Autotrofní rostl.jsourostl.které jsou schopny vytvářet z anorgan.látek energ.bohaté org.lát.
Biologická koncepce chápe druh jako soubor?Všech jedinců schopných mít plodné potomstvo
Biom představuje?Rozsáhlý ekosystém na úrovni klimatických pásů
Biomasa jecelk.množství organ.hmoty v ekosystému
Biosféra v sobě zahrnujevešk.živé pozem.organ.a prostředí které obývají
Biotické(živé),nebiot.(neživé)faktory působí na org.společně
Boisféraje souhrn všech ekosystémů na Zemi
C,O,N, P a S jsou zahrnovány mezibiogenní prvky, též makroživiny
Co je bergmanovo klim.pravidlov chladněj.oblastech jsou teplokrevní žovočich.téhož.druhu větší než v teplej.oblastech
Co je ekosystémvešker.organismy s jejich abiotickým prostředím
Co je to mutualismustyp kladného mezidruh.vztahu,při němž je vazba 2 druhů na sobě nutná
Co jsou to druhy stenoeknídruhy s úzkou ekolog.valencí
Čtyři hlav.procesy probíhající v ekosystémutok energie,koloběh látek, řízení vývoj
Demekologie se zabývá stud.populací
dílčí společenstvo brouků se nazývácoleopterocenóza
Dílčí společenstvo ptáků se nazývá?Ornitocenóza
Divergence znamenávývoj různými směry od původ.formy
Do abiotických faktorů nepatřípotrava
Dominantami klimatických klimaxů ČR okolo 1000 m.n.m. jsou:Smrčiny pozvolna přecházející v alpinské hole
Drop Velký je v rámci stepních společenstev ČR považován za?Deštníkový druh
druh s disjunktním areálemrozšířen ve dvou nebo více izolov. Oblastech
Edafickými klimaxy jsoubory, rašeliniště a suťové javořiny
edafickými klimaxy jsoureliktní bory,skalní stepy,rašeliniště
efektivní velikost populacenejmen.počet jed.pro dlouhodobé udrzční gen.variability
Efektivní velikost populace představujeNejmenší počet jedinců pro dlouhodobé udržení genetické variability
Efektivní velikost populace představuje?Populace, v níž každý jedinec má stejnou šanci uplatnit své geny.
Ekologická Nika jeSouhrnem vlastností druhu a jeho funkčním zařazením v ekosystému
Ekologická sukcese jeusmerněný vývoj ekosys.končící klimaxem
Ekologická sukcese jeusměrněný vývoj společenstva končící vytvoř.ustáleného stavu Klimaxu
ekologická sukcese popisujesměnu druhů ve společenstvu v ekologickém čase
Ekologická valence ve smyslu Shelford.zákon.tolerancerozmezí podmínek prostředí,jimž se org.může přizpůsobit
Ekologickou nikou rozumímefunkční začlenění druhu v prostředí
Ekologie je vědavztah mezi org. A jejich prostředím
Ekotonhranice styku dvou růz.ekosystémů
Ekotonpřechodné pásmo, v němž se sousedící společenstva překrývají
ekotonem nazývámepřechodovou zónu na hranici dvou prostředí
Ekotonem nazýváme?Druhově bohaté společenstvo na hranici dvou prostředí.
endemitdruh s omezeným areálem rozšíření
Endoparazit?Žije uvnitř těla hostitele, v jeho tkáních
endortemní org.ptáci a savci
Evoluce popisuje?Procesy probíhající v rámci populace v průběhu evolučního času.
expanze areálu popisuje násl.situacináhlé zvětšení území, obývaného druhem
Extinkce popisuje?Proces vymření druhu nebo lokální populace
Fixace dusíku v ekosys.?Může probíhat pouze s pomocí symbiotických fixátorů
funkční složky ekosystémubiotop, producent, konzument,dekompozitor
globální biodiverzita udává/popisujeveškerou biolog. Rozmanitost Země
Hálky roztočů na listech dřeviny demonstrují příklad?Parazitismu
Hlavní komponenty biotické části ekosystémuproducenti, zelené rostliny, bakterie
Hlavní zásobník dusíkuatmosféra
Hlavní zásobníkem fosforu jsouhorniny a usazeniny
Humus vznikápostupným rozkladem odumřelých těl v půdě
Hustota populace lze vyjádřit?Početností a velikostí území
Hustota populace znamenápoč.jedinců téhož druhu na jednotce plochy
Inbrední deprese se projevuje?Nahromážděním škodlivých alel v malé populaci
Interakce dvou druhů na snímku je typickým?(včela x kytka)Mutualismem
Irupce je?Masové vystěhování z oblasti přemnožení
Jaké zákl.3 typy respirace exist.cerobní,anaerobní,fermentace
Jako hybridní zónu označujemeZónu kontaktu dvou populací, kde se vyskytují kříženci obou forem.
K r-stratégům přísluší schopnostse rychle šířit, vysoký počet potomků,vysoká úmrtnost atd.
Kde to jde utvoř potravní řetězec z násled.složekbrambor, mandelinka bramborová, hraboš,zajíc
Klimat.klimaxy v ČR okolo 900m.n.mPřechodové pásmo doubrav a bučin
klimatickými klimaxy jsoukvětnaté bučiny a klimaxové smrčiny
klimatickými klimaxy jsoukvětnaté doubravy a porosty kleče
Klimaxustálený konečný ekosystém
Koevolucevývoj ovliv.působením fiziolog.charakteristik
kombinace vlastností pro r-stratégyvysoký biotický potenciál,rychlé šíření,malé roz.těl.
Koncentrace CO2 v atmosféře činí?0,03 až 0,04%
Konkurence je vztah kdykdy se dva druhy vzájemně ovlivňují
Konvergencesbíhání někt.znaků vyvol.u nepříbuz.druhů vlivem působ.prostřed
konvergence představuje procesnezávislého vzniku podob.živ.strateg.u různ.skupin
Konzumenti I.řáduhrbivorní živočichové
Konzumenti II.řádu(sekundární)karnivorní živočichové
konzumenti jsou zejménaheterotrofní živočichové
Který typ násled.vztahů nepatří ke vztah mezidruhovýmteritorialita
kyslík O2 je využíván přirozkladu odumřelé hmoty
Liebigův zákon minima znamenáztráta jedné život.podm.musí být nahražena jinou
lokální diverzita zahrnujevýčet druhů a jejich zastoupení ve společenstvu
Makroevoluce popisuje?Evoluční události vývojových linií vyšších než druh
Mezi edafické klimaxy patří Suťové javořiny a lužní lesy
mezi ektotermní organismy řadímeryby,obojživelníky a plazy
mezi K stratégy pařístromy, velcí savci, netopýři
Mikroevoluce popisujeProcesy probíhající v rámci populace
Molekula ATP se skládá z následujících komponent?Fosfát, cukr, dusíkatá báze
Mykorrhiza je pojem prosymbiozu houbových vláken s kořeny vyšších rostlin
Natalita a mortalita představujíDvě ze čtyř komponent populační dynamiky
Natalita a mortalita představují?Dvě důležité strukturní char.populace.
Nejvíce dusíku jeovzduší
O rychlosti koloběhu látek v ekosys.spolurozhoduje?Rychlost dekompozice(rozkladu)hmoty
Optimální podmínky prostředí jsou takové, za nichžDruh zanechává nejvíce potomstva
oxidací organických uhlíkatých látek je energie...uvolňována ve fomě tepla
Oxidační činidlo a koneč,produkt anaerobní respiracekyslík-oxid uhličitý a voda
Ozón vzniká?Fotolýzou kyslíku
parazitoidy lesních ekosystémů jsou mnozí lumci, chalcidky či kuklice
Pastevně kořistnický řetězec vede odzel.rostl.k býložravc.,masožravcům
Podmínkou eutrofizace vod jevysoký obsah dusíku a fosforu ve vodě
Populacesoubor.jedinců téhož druhu žij.na určit.ploše,době smožn.genetc.komunikace
populace uchycená ve společ.prochází těm.fáz.ecese,účast na výstavbě spol., ústup až extinkce
Pravid. sešlap turisty na hors. chodnících zvýhodňuje především?Stres tolerující byliny
primární sukcese popisujevývoj ros.společ. Na hnědouhelných výsypkách
Primární sukcese?Probíhá na místě dosud neosídleném organismy
Primárními producenty mohou býtvšechny rostliny
princip samoředění popisujevnitrodruhovou konkurenci o zdroje a prostor v ros.pop.
Producenti jsouautotrofní organismy
producenti ve společ.reprezentujívšechny autotrofní organismy
Při dýcháníSe spotřebovává kyslík a cukr, produktem je voda a CO2Se spotřebovává kyslík a cukr, produktem je voda a CO2
Příčinou extinkce malé populace může být?Postupující sukcese
Pyram.char.navazujících čl.pastev-kořistn.řetězce je zdůvodňován?postupným úbytkem dostupné energie
Realizovaná nika jeužší než teoretická nika daného druhu
rozdíl mezi alopatr. A sympatr. Speciací spoč.v geogr.izolaci či neizolaci popul.,jež spec.podléh.
Růstové křivky typu J a S?Modelují rychlost populačního růstu
Sekundární sukcese popisuje?Směnu druhů ve společenstvu po disturbanci(narušení)
shelfordovým zákonem toler.pop.letální meze urč.faktoru prostředí pro daný druh org.
Shelfordovým zákonem tolerance můžeme popsat:Optimum pro vznik nových pddruhů daného druhu organismu
snímek (vlaštovka) demonstr. Typ.př.synantropního způsobu života
speciace popisuještěpení linií za vzniku jednoho či více samostatných druhů
Společenstvo spolu s abiotickým prostřed.ekosystém
Společenstvo(biocenóza) jeekosystém
Společné hnízdění více druhů ptáků v koloniích lze nazvat?Protokooperací
Stanoviště na obrázku patří? (obrázek s břízami)Mezi mladší sukcesní stádia autotrofní sukcese
stenofágní predátorje specializován na úzké spektrum kořisti
Stenotermní druhy jsou:Vázané na specifická prostředí s úzkou teplotní emplitudou
stratosférický ozónvzniká fotolýzou kyslíku
Synekologie se zabývástudiem společenstev
Teoretická nika jeobvykle širší než realizovaná nika daného druhu
teorie metapopulační dynamikyvychází z konceptu ostrovní biografie
Toto stanoviště lze považovat za?(krajina s 3 schody)Azonální edafický klimax
Uveďte příklad- a,amenzalismu -vysoká borovice-stín nižším stromům
Uveď příklad ,b,komenzalismulev a sup, hroch a pták
V čem spočívá význam fixace dusíku pro ekosystémychemické zabudování atomů vzdušného dusíku z podoby N2 do dusičnanu bo dusitanu
V pastevně-kořistnickém řetězci využívají produktů fotosyntézyPrimární producenti a konzumenti
V zemské atmosféře je21%kyslíku, z činnosti zel.rostlin
Vel.těla organ.se v násled.Trof.úrov.pastevně-kořistnického řet.?Zvětšuje, ale klesá jejich populační hodnota
Většina energie vstupuje do biosféryze slunce
Vyberte druh u kterého došlo v Evropě k expanzi areálu?Hrdlička zahradní
Vyberte kombinaci vlastností typických pro R-stratégyMnoho potomstva, vysoký biotický potenciál
Vyberte kombinaci vlastností typických pro R-stratégy?Rychlé šíření, malé rozměry těla, značný biotický potenciál
Vyberte skupinu obsahující pouze kladné interakce:Komenzalismus, mutualismus
Vyberte správné tvrzení (P, S, N)?Denitrifikační bakterie mohou redukovat dusičnan až na plynný N2
vyberte správné tvrzení o Pcyklus P je otevřený
vyberte správné tvrzení o NN je v procesu fixace převáděn z dusičnanu na plyn.formu
Vyberte správné tvrzení o síře?Síra se do atmosféry dostává ve formě SO2 a H2S ve vodní tříšti
Vyjmenujte 5 hlavních biomů EvropyTundra, tajga, opadavý les mírného klimatu, step,polopouště amírn.klimatu
vyjmenujte všechny biomy v evropěpásy opadavých list.lesů,tajga, tundra,step,pásy etéziové veg.
Význ.biotop.strukt, kt.je ústřed.témat.obr. se nazývá?(obrázek)Ekoton
Vztah druhů zachycených na snímku má charakter(zebraxpštros)Mutualismu
Z primární org.hmoty produkované zel ros.asi 40%spotřebují dekompozitoři a 15% živoč.
Za adaptaci lze považovat?Pravidelnou výměnu zimní a letní srsti savců
za poikilotermní považujemerostliny, obojživelníci, plazy
za primár.producenty ve společ. Jsou označ.všechny autotrof. Organismy
Zdrojem energie pro zel.rostlinyviditelné světlo
zdůvodněte letální působení teplot nad 50Cshelfordův zákon tolerance
Ze slunečního zář.dopadající na vegetaci je přibl.?1%využito pro fotosyntézu
ze slunečního záření dopadajícího na veg.15% odraženo a 1% vyžito pro fotosyntézu
Ztráta genetické variability v popul. může být kompenzována:Imigrací
zvonovitý tvar věkové pyramidy před.početně vyváženou populaci
Živočich na obrázku (netopýr) je příkladem?K-stratéga
Holoparazitem jehálka
Endemickým druhem Balkánského poloostrova jeten nejdivnější název v nabídce o.o
Zonální klimaxje vázán na určitou klimatickou zónu
Azonální klimaxnení vázán na určitou klimatickou zónu- vyskytuje se ve více klimatech
memorize