Create
Learn
Share

Obecná ekologie- pojmy

rename
colek's version from 2017-01-11 20:01

Section

Question Answer
Autekologieřeší specifické problémy na úrovni jedince- jak se jedinec přizpůsobí okolí- změna tělesné teploty, adaptace, biologické rytmy (den/noc)
Demekologieekologie populací- hustota výskytu, genetická komunikace, natalita, mortalita, růst populace
Synekologieřeší společenstva organismů v daném prostoru- rozdílné chování druhů, různá potrava, jiná funkce v "distribuci" energie
Divergencevývoj organismů- rozdíly mezi druhy, vzniklé kvůli jiným podmínkám (specializace, mutace) , homologické znaky- ruce=ptačí křídla
KonvergenceOrganismy s analogickými znaky, které mají ale jiný původ ( Ekologické ekvivalenty). Př: Placentálové x vačnatci - vlk x vakovlk, veverka x vakoveverka, svišť x wombat
Natalitaporodnost/ množivost - kolik mláďat se narodí , ekologická- realizovaná, fyziologická- maximální
Mortalitaúmrtnost - kolik jedinců umře
Specializacepřizpůsobení podmínkám
Mutacezměny druhu vyvolané např. přirozeně (chybami při tvorbě DNA / RNA), radiací, prostředím ( oddělení např. vodou nebo horami a vývoj rozdílných druhů )
Tolerancejak je aktivita jedince ovlivněna vlivem nějakého faktoru- např. teplotou ( steno-termní / eury-termní )
Steno-termieúzká tolerance k teplotě- organismus žije jen v úzkém rozsahu teplot. Oligo-termie: nízké teploty, poly- termie: vysoké teploty
Eury-termieširoká tolerance k teplotě- organismus dokáže žít v širokém spektru teplot.
Shelfordův zákon toleranceOrganismus se snaží žít v ideálním prostředí, ale bývá vytlačován do "ne-komfortní" zóny, kde více či méně střádá. Na základě míry střádání se pak ocitne v místech, kde má málo: Survive, více: Growth, ideálně: Reproduce
Liebigův zákon minimaTýká se chemických faktorů- když chybí byť jen jedna složka minerální výživy, tak je problém - "řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek"
Hlavní limitující faktorySouš: světlo, teplota, voda Vodní prostředí: světlo, teplota, kyslík
Rozmezí teplot pro život na Zemi?-200 °C až 100 °C. Při -x °C se voda začne měnit v led- nemožné žít. Jak přežít chlad? Aktivně se pohybovat- vyrábět teplo. Při vysokých teplotách se začnou denaturovat bílkoviny. Existují bakterie schopné života při 100°C.
Psychrofilní organismusje schopen rychlého množení a života při záporných teplotách
Poikilo-termstudenokrevný org., získává teplo z vnějších zdrojů- ekto-termie, nespotřebovává energii k tvorbě tepla
Homoio-termteplokrevný org., aktivně si tvoří teplo z vlastních energetických zdrojů- endo-termie , dokáže obývat chladnější končiny než poikilo-term
Hibernace zimní spánek- klidový stav, útlum fyziologických procesů ( snížení teploty).
Estivaceletní spánek- probíhá v období sucha a horka
Torporsnížení fyziologické aktivity na několik hodin či dní. De-facto jde o krátkou hibernaci
Hibernakulummísto, v němž tvor hibernuje
Bergmannovo pravidloSměrem na sever se zvětšují tvorové- větší objem na jednotku povrchu
Allenovo pravidloTělní přívěšky ( uši, čenich...) se směrem na sever zmenšují. Směrem na jih naopak zvětšují.
Glogerovo pravidloV chladných oblastech žijí světlejší živočichové než v teplých.
Co ovlivňuje teplotu prostředí?Zeměpisná šířka, nadmořská výška, kontinentalita, sezónnost, diurnální fakotry (den a noc), mikroklima, hlouba (ve vodě)
Mikroklimamalé oblasti s neočekávaně nízkou/vysokou teplotou- údolí
Transpirační poměrkolik gramů vody rostlina potřebuje k tvorbě 1 gramu pevné hmoty.
Adaptace rostlinschopnost uzavírat průduchy, kutikula, opad, zásoby vody v těle, podzemní oddenky, hluboké kořeny
Viditelné světelné spektrum390 - 760 nm
UV světlo- vlnová délkaméně než 390 nm , nebezpečné záření
Infra červené světlo - vlnová délkavíce než 760 nm
Fotoperiodicitazměna délky dne a noci- ovlivňuje chování organismů- např. ptáci- "převlečou" šat, růst gonád, hnízdění...
Teplotní stratifikace vodních nádržíletní stagnace (může dojít k anoxii), podzimní cirkulace, zimní stagnace (v případě, že je led zasněžen, může dojít anoxii), jarní cirkulace
MakroživinyP, N, K, Ca, Mg, K, S
Půdní horizontyA- ornice ( humifikace) B- vyluhovaná vrstva (mineralizace) C- matečná hornina
Typy půdčernozem, hnědozem, podzol
Podzolizaceznehodnocení půdy vlivem pěstování jehličnanů na nevhodoné půdě
Typy ohnědestrukční a udržovací
Populacesoubor jedinců jednoho druhu v čase a prostoru, musí být možnost genetické výměny
Společenstvosoubor jedinců více druhů v čase a prostoru, jde de- facto o heterotypickou populaci
Areáloblast, v níž je rozšířen druh
Euareáloblast, v níž se rozmnožují- zimoviště
Epiareálkudy cestují- tahové cesty
Holoareálareál+euareál+epiareál
Rozptyl ( disperze) rovnoměrný(---l---l---l---), náhodný(---l-l-------ll--), shloučený(lll...lll..lllll..)
Agregace ( shlukování)ničím nemotivované nakupení organismů na nějaké místo- např. větrem
Kongregacedobrovolné seskupování- spojím se se silnějšími
Izolaceosamocování
Okrsekposkytuje vše, co potřebuji
Teritoriumposkytuje vše, co potřebuji, aktivně si ho bráním- teritoriální chování
Teritoriální chováníu rostlin- produkce např. antibiotických látek, u živočichů- akustické, pachové, vizuální signály. Vnitrodruhová agresivita
Denzitahustota populace
Abundancerelativní početnost
Ekologická hustota populacespecifická na přesném území
Zjišťování počtu jedincůcensus, vzorkování populace, opakovaný odchyt značkovaných jedinců, relativní početnost dle indexu
Stupně pokryvnosti u rostlin5: kryjí přes 3/4 povrchu, 4: 3/4 až 1/2 , 3: 1/2 až 1/4, 2: 1/20 velice četné, 1: nízká pokryvnost dosti četná, +: vzácné/velmi vzácné s nízkou pokryvností.
Vagilitapohyblivost, potulnost
Vnitřní migraceMigrace jen v rámci populace - při hledání partnera
Emigracevystěhování
Imigracepřistěhování
Irupcemasové vystěhování
Komigracemigrace predátorů vázaná na migraci kořisti
Anemochoriešíření větrem
Hydrochoriešíření vodou
Zoochoriešíření na živočiších nebo jejich pomocí
Antropochoriešíření lidskou činností- na lodích...
Expanzepříchod do dosud neobsazeného prostředí
Regreseústup z obsazených oblastí
Druhy šířenípaprskovité, jednosměrné,
Migracestěhování
Primární poměr pohlavígeneticky fixovaný dané X a Y chromozomy
Sekundární poměr pohlavíco se narodí- zpravidla víc samic než samců- samčí embrya a jsou náchylnější na stres matky
Terciární poměr pohlavíti co se dožijí dospělosti
Věková strukturaprereproduktivní, reproduktivní, postreproduktiví
Věkové pyramidyprogresivní, stacionární, regresivní
Pulzující areáldočasně se rozšíří, ale pak se zase zemnší
Biotický reprodukční potenciálmaximální míra růstu při optimálních podmínkách
Oscilace početnostikolísání počtu jedinců druhu v jednom roce
Fluktuace početnostikolísání počtu jedinců druhu ve víceletém období
Gradační druhypravidelně se přemnožují
Latentní typ gradacestále zhruba stejná početnost - nekalamitní hmyz
Temporální typ gradacejednou za čas se přemnoží - kalamitní hmyz
Permanentní typ gradaceobvykle ve vysokých stavech, ale jednou za čas dojde k poklesu
r-stratégové / specialistéReprodukce malé organismy s rychlým růstem populace, dožívají se nízkého věku, během života se rozmnožují jen 1x, ale plodí hodně mláďat, jako první osidlují mladá území- hmyz, hraboši, jednoleté rostliny
K-stratégové / specialistéKvalita velké organismy, dlouhý život, více rozmnožování za život, trvale vyskoý stav populace, ve vyvinutých ekosystémech, pomalé šíření
Teorie příčin cyklických výkyvůmeteorologická, interakcí vnitřní populace, náhodného kolísání, interakcí mezi trofickými úrovněmi. 10-letý cyklus je relativně pravidelný
Reprodukční skupinytrvalý či dočasný rodičovský pár, rodina, polygamie, sourozenecká (děti bez rodičů), příbuzenský svazek, hnízdní, kolonie sociálně žijícího hmyzu
Nereprodukční skupinyagregace, konglobace, tažná skupina, klidová skupina, hybernující skupina
Konglobacevnitřně motivované sdružení, např. u napajedla, sejde se více druhů
Tažná skupinaspolečně migrují- hejna, stáda ( kopytníci- nomadismus)
Klidová skupinaza účelem odpočinku- mohou být i heterotypní
Hybernujicí skupinaspolečně přezimující ve společném úkrytu - netopýři
Ekologická nikaprostor obsahující vše, co organismus potřebuje k životu
Neutralismusneovlivňují se
Protokooperaceprospěšná pro obě strany, dočasná
Aliancevzájemná ochrana- spolupráce 2 druhů
Komenzalismustěží z aktivity druhého, ale neškodí tím - epifyty
Mutualismus / symbiózatrvalá, nezbytná vazba mezi druhy- lišejníky ( houba+řasa, mykorhiza)
Amenzalismusškodí, ale přímo z toho nic nemá- např. macchie zabraňují svými produkty růstu rostli v jejich blízkosti- Alelopatie
Alelopatieprodukce toxických látek u rostlin
Konkurence- kompeticenegativně se ovlivňují navzájem a oba střádají. Nicméně konkurence nutí ke sebezlepšování- chci přerůst toho druhého
Ekologické vysvobozeníchybí konkurenční druh
Predacejednomu prospívá, druhého stojí život
Kanibalismuspojídání členů vlastního druhu- ryby, ptáci, obojživelníci (savci)
Parazitismusjednomu škodí, druhému prospívá, ektoparazit, endoparazit, fakultativní, obligatorní
Hyper-parazitismuskdyž parazit parazituje na parazitovi
Holoparazitčerpá z hostitele veškerou výživu (kokotice)
Hemiparazitčerpá jen vodu a minerály ( jmelí)
Biocenózasoubor druhů vyskytujících se vedle sebe. Hlavní- příjem energie ze slunce, Vedlejší- závislá na sousedních společenstvech
Biomnapř. tundra, tajga, poušť...
Vertikální prostorové uspořádánípatra, etáže - stratocenózy
Horizontální prostorové uspořádáníchoriotopy , koncentrační místa/ akční místa
Mezocenózato co žije na bylině nebo ve stromě
Biocenotické konexytěsný vztah k primárním producentům - když na jednom dubu žije 1000 dalších organismů
Ekotonpřechodná zóna mezi 2 biomy, obsahuje prvky z obou biomů + druhy závislé na ekotonu
Antropogenní cenózytvořeny a udržovány lidmi- louky, vinice, sady
Agrocenózyna 1 rok, udržovány technikou ( technocenózy)
Synantropní cenózypouze uměle vytvořená místa- silnice...
Trofická strukturapotravní řetězec
Travinné biomyVlhké arktické, travní b. mírného pásu, travní b. tropů, pouštní biomy
Lesní biomySeverského jehl. lesa, opadavého list.lesa mírného pásu, chaparralové, tropický deštný les, biom tropických křovin a opad. list. lesů
Klimaxjiž ustálené a neměnné společenstvo- finální stádium sukcese
Sukcesevývoj a změny ve společenstvu ekosystému
memorize

Recent badges