Create
Learn
Share

Neuropsychologie

rename
maninutu's version from 2016-04-08 13:43

Aandacht: neglect en aanverwante stoornissen

Question Answer
visueel neglectpat ziet vanalles vaan linkerkant over het hoofd
neglect-dyslexieleesstoornis op basis van neglect, eenzijdige weglatingen van woorden of regels
akoestisch neglectpat heeft minder aandacht voor geluiden aan linkerzijde + vaak foute positionering van geluidsbron
tactiel/kinestisch neglectminder aandacht voor aanraking of (passieve) beweging aan linkerzijde
tactiele extinctiebij gelijktijdige aanraking links en rechts neemt pat de aanraking aan 1 zijde niet waar
olfactorisch neglectpat negeert geuren die van links komen
eenzijdige hypokinesiepat gebruikt desbetrefende arm niet/minder
richtingsneglectpat maakt geen/minder bewegingen in de neglect-richting (zowel met linker als rechter arm)
exploratieneglectverminderd zoekgedrag naar 1 zijde
oogbewegingsneglectgeen/minder oogbewegingen met ogen naar links
navigatieneglecttijdens wandelen wordt pat als door een magneet naar rechts getrokken
hemi-somato-agnosiedeel van het lichaam is als het ware uit lichaamsschema verdwenen
unilaterale ruimte-agnosieneglect voor de omringende ruimte
links-rechtsdimensieverwaarlozing/fouten nemen toe in neglect-richting (links of rechts)
verticale neglectpat let bv minder op objecten die zich laag bij de grond bevinden
neglect in voor-achterwaartse richtingpat let bv minder op geluiden die van achter komen
extinctieneglectkomt enkel tot uiting bij gelijktijdige 'concurerende' informatie aan beide zijden hoi
tactiele extinctiepat wordt op symmetrische plaatsen gelijktijdig aangeraakt en 1 van de prikkels wordt niet waargenomen
visuele extinctie2 visuele prikkels op 2 identieke, maar gespiegelde plaatsen in het gezichtsveld, maar 1 van de prikkels wordt niet waargenomen
mentaal neglectverlies van de mentale representatie van lichaam en/of ruimte
affectief/motivationeel neglectpat vertoont ander gedrag in de neglect-richting
misoplegiehaat tov verlamde lichaamsdeel
personificatiedeel van het lichaam wordt niet meer als het zijne herkent en wordt dus een gewoon object
noso-agnosieontkenning van overduidelijke stoornissen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
memorize

Apraxieën

Question Answer
apraxiestoornis van het aangeleerde, doelgerichte handelen, die niet terug te voeren is op parese, sensibiliteitsstoornissen of andere specifieke oorzaken
ideatorische apraxieonvermogen doelmatig te handelen door een gestoord handelingsplan
ideomotorische apraxieonvermogen doelmatig te handelen door dat de omzetting van het plan/idee in de handeling is bemoeilijkt of geblokkeerd
motorische/kinethische apraxieonhandigheid bij intact bewegingsplan
semantische parapraxiegemaakte beweging heeft met juiste categorie (bv eten) te maken, maar binnen deze categorie wordt een vekeerde handeling gekozen
kinetische parapraxieer worden fouten in beweging gemaakt, maar de gekozen handeling is correct
sympathische apraxiedeze vorm van apraxie uit zich vaak aan de linker- hand/arm bij een rechtszijdige hemiparese
constructieve apraxiestoornis van de ruimtelijke aspecten van het handelen, zoals vaak blijkt bij constructietaken
optische ataxiestoornis in de visuomotoriek waardoor men naast de objecten grijpt
spatiële apraxiestoornis in de visuomotoriek waardoor men naast de objecten grijpt
oro-bucco-faciale apraxiestoornis van vaardigheden waarbij mond, keel en gelaat betrokken zijn
verbale apraxieonvermogen een spraakklank te produceren doordat pat juiste mondstand niet kan vinden
schrijf-apraxieagrafie met stoornis van de motorische controle: pat houdt pen verkeerd vast
perseveratiedwangmatig herhalen van handelingen of handelingsfragmenten
'alien-hand'-syndroomhet verschijnsel dat een hand van het eigen ik 'vervreemd' is en 'niet-gewilde' handelingen verricht
'utilisation behavior'dwanghandelen: pat heeft onbedwingbare drang een voorwerp dat in de buurt ligt te gebruiken, waarbij het handelen dwangmatig gekoppeld is aan omgevingsstimuli
akinesieniet bewegen
abulieinitiatiefloosheid
parapraxieverkeerde handeling, maar vaak verwant met gewenste handeling
agrafiestoornis van het schrijven, niet ten gevolge van een primaire motorische stoornis
3
4
5
6
7
8
9
10
memorize

Agnosieën

Question Answer
perceptuele agnosiestoornis van het herkennen van elementaire eigenschappen van zintuigelijke informatie, zoals vorm, toonhoogte, oppervlak enz
associatieve agnosiestoornis van het herkennen van de betekenis van een stimulus: de pat kan het voorwerp zeer precies beschrijven, maar weet niet wat het is
kineto-anopsieonvermogen beweging te zien
chromato-anopsieonvermogen kleuren te zien (alles in zwart-grijs-wit-tinten)
kleuren-agnosiepat weer de kleur van een voorwerp niet meer
vorm-agnosiemoeite met geometrische vormen te onderscheiden (bij intacte gezichtsscherpte)
propospagnosiestoornis in het herkennen van gezichten
perceptuele visuele agnosiegrote moeite met natekenen en schrijven + mentale rotatie is gestoord
associatieve visuele agnosiekan perfect natekenen, maar weet niet wat het is
visuospatiële agnosiestoornis in visueel-ruimtelijke aspecten, NIET op basis van een neglect
simultaan-agnosiepat kan afzondelijke elementen waarnemen, maar onderlinge verband niet achterhalen
visuele agnosiestoornis in herkenning van visuele informatie
verbale agnosieakoestische agnosie voor spraakklanken
stoornis in de waarneming van de tijdvolgorde van geluidenbemoeilijkt het verstaan van spraak
akoestische agnosie voor (non-verbale) geluidenniet herkennen van non-verbale geluiden
stoornis in de akoestische lokalisatiepat weet niet waar een geluid vandaan komt
dysprosodie= receptieve aprosodie: stoornis in het herkennen van de intonatie en gevoelswaarde. bv: vraag, afkeuring, bevel
receptieve aprosodie=dysprosodie: stoornis in het herkennen van de intonatie en gevoelswaarde. bv: vraag, afkeuring, bevel
receptieve amusieherkennen van muziek of melodieën is gestoord
akoestische agnosiestoornis in herkennen van geluiden
perceptuele tactiele agnosiede elementaire tastfuncties zijn gestoord, zoals het voelen van de vorm en ruwheid van een object
associatieve tactiele agnosie= tactiele asymbolie: pat kan al aftastend allerlei eigenschappen van het object onderscheiden (grootte, vorm,...), maar kan de betekenis van het voorwerp niet achterhalen
tactiele afasiestoornis waarbij pat een voorwerp in de hand wel herkent, maar niet kan benoemen
tactiele agnosiestoornis van het op de tast herkennen van (niet zichtbare en hoorbare) voorwerpen
somato-agnosiegestoord lichaamsschema, onvermogen delen van het lichaam te (h)erkennen
autotopagnosiepat kan eigen lichaamsdeel niet benoemen of desgevraagd aanwijzen
vinger-agnosiestoornis van het handschema: pat kan vingers niet benoemen of aanwijzen
macrosomato-agnosieeen lichaamsdeel wordt groter aangevoeld
microsomato-agnosieeen lichaamsdeel wordt kleiner aangevoeld
fantoomgevoelpat voelt een extra lichaamsdeel (vb: extra arm, been,...)
spatiële agnosie= ruimte-agnosie: stoornis van de herkenning van ruimtelijke relaties
ruimte-agnosie= spatiële agnosie: stoornis van de herkenning van ruimtelijke relaties
tactiele asymbolie= associatieve tactiele agnosie: pat kan al aftastend allerlei eigenschappen van het object onderscheiden (grootte, vorm,...), maar kan de betekenis van het voorwerp niet achterhalen
expressieve amusiestoornis van productie van muziek
amusiestoornis van muziekvaardigheden
agnosiestoornis van de herkenning van prikkels bij intacte primaire functie
asymboliestoornis van begrip of gebruik van tekens en gebaren
7
8
9
10
memorize

Geheugen: amnesieën

Question Answer
amnesiestoornis van het episodisch geheugen, dwz geheugenverlies voor persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen
modaliteitsgebonden geheugenstoornissenbij een gelokaliseerd hersenletsel kunnen bepaalde informatiekanalen zwakker worden
retrograde amnesie
anterograde amnesie
hypermnesie
paramnesie
confabulaties
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
memorize

Veranderingen van stemming, gedrag en persoonlijkheid

Question Answer
abulie
frontaal syndroom
dysexecutief syndroom
mediaal frontaal syndroom
orbitaal frontaal syndroom
dorsolateraal frontaal syndroom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
memorize

Situering van neuropsychologie

Question Answer
hemiplegie
hemianesthesie
hemianopsie
parese
afasie
agnosie
apraxie
amnesie
neglect
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
memorize

Taal: afasieën/taalstoornissen

Question Answer
expressieve/motorische afasie
verbale apraxieonvermogen een spraakklank te produceren
aprosodiestoornis van begrip of gebruik van intonatie, melodie en gevoelswaarde van gesproken taal
dysartriemoeite met uitspreken van woorden
afoniegeen stem door ontsteking van strottenhoofd
dysfonieproblemen bij de klankvolume, er kunnen variaties in toonhoogte optreden
afasie van Wernicke
transcortale sensorische afasie
conductieve afasie
amnestische afasie
globale afasie
transcortale gemengde afasie
dyslexie/alexie
literale dyslexie
verbale dyslexie met spellend lezen
neglect-dyslexie
diepe dyslexie
dyscalculie/acalculie
spatiële dysgrafie
schrijfapraxie
parafrasievervanging van een woord door een klank- of betekenisverwant woord: fonemisch/literair, semantisch, random
paragrammatismepat spreekt vaak vloeiend en met normale prosodie maar de structuur van de zinnen is niet juist
taalautomatismenniet in de context passende woorden of woordgroepen
jargonpat gebruikt zoveel parafrasieën en neologismen dat hij onverstaanbaar wordt (spreekt wel vloeiend en prosodie is normaal)
empty speechtaalgebruik inhoudelijk gekenmerkt door gebrek aan informatie doordat veel inhoudswoorden weggelaten worden of vervangen worden door algemene termen
neologismebetekenisloos, niet bestaand woord
agrammatismeverarming en vereenvoudiging van de grammaticale regels -> korte zinnen
8
9
10
memorize