Create
Learn
Share

N5 lesson no.5

rename
uarysan's version from 2018-02-03 22:55

Section 1

Question Answer
goiki
comeki
go homekaeri
returnkaeri
schoolgakkou
supermarketsu-pa-
stationeki
airplanehikouki
shipfune
electric traindensha
subwaychikatetsu
memorize

Section 2

Question Answer
bullet trainshinkansen
busbasu
taxitakushii
bicyclejitensha
on footaruite
personhito
peoplehito
friendtomodachi
girlfriendkanojo
boyfriendkare
familykazoku
alonehitoride
oneselfhitoride
memorize

Section 3

Question Answer
last weeksenshuu
this weekkonshuu
next weekraishuu
sengetsulast month
kongetsuthis month
raigetsunext month
kyonenlast year
kotoshithis year
rainennext year
th month of the yeargatsu
nan gatsuwhat month
memorize

Section 4

first day of the month: tsuitachi
second day: futsuka
Question Answer
two daysfutsuka
third daymikka
fourth dayyokka
four daysyokka
fifth dayitsuka
five daysitsuka
sixth daymuika
six daysmuika
seventh daynanoka
seven daysnanoka
eighth dayyouka
ninth daykokonoka
nine dayskokonoka
tenth daytouka
ten daystouka
fourteenthjou yokka
twentiethhatsuka
twenty fourni jou yokka
th day of the month or daysnichi
which day of the monthnan nichi
how many daysnan nichi
memorize

Section 5

Question Answer
itsuwhen
tanjoubibirthday
futsuulocal train
kyuukorapid
tokkyuuexpress
tsugi nonext
Dou itashimashiteYou're welcome
-bansen-th platform
memorize