Create
Learn
Share

More on why

rename
lingyoyo's version from 2016-06-24 17:40

Section

Question Answer
Because my wife is Chinese yīn wéi wǒ de tài tai shì zhōng guó rén
Husband / Mrxiān sheng
Mr. BeullacBeullac xiān sheng
Why do you like him?nǐ wèi shén me xǐ huān tā?
funny / good laughhǎo xiào
Give me a smilexiào yí ge
Fun / good playhǎo wán(r)
He is fun tā hěn hǎo wán(r)
She is smart tā hěn cōng míng
memorize