Create
Learn
Share

Month and week

rename
lingyoyo's version from 2016-06-29 00:04

Section

Question Answer
Monthyuè
Decembershí èr yuè
Up, above (last)shàng
Down, below (future)xià
Last month shàng ge yuè
Next monthxià ge yuè
This monthzhè ge yuè
Weekxīng qī
Mondayxīng qī yī
memorize