Create
Learn
Share

Mgrogol2

rename
kari565's version from 2016-11-08 12:05

Section

Question Answer
14. Scharakteryzować metody identyfikacji systemów statycznych i dynamicznych.Systemy statyczne - są systemami, które nie zmieniają się w czasie Systemy dynamiczne - są systemami, które mogą się zmieniać, zmiana w jednej części wpływa na pozostałe. Do metod identyfikacji systemów należą: Metoda najmniejszych kwadratów Rozszerzona metoda najmniejszych kwadratów – rozszerzenie MNK na układy, w których zakłócenia są ze sobą skorelowane. Idea polega na estymacji parametrów korelacji szumu. (Minimum funkcji strat znajdowane jest iteracyjnie). Filtr Kalmana - jest obserwatorem stanu minimalizującym średniokwadratowy błąd estymacji. Oznacza to, że algorytm na podstawie pomiarów wejścia i wyjścia obiektu szacuje jego wewnętrzny stan, a oszacowanie stanu jest statystycznie optymalne.
15. Omówić metodę najmniejszych kwadratów w identyfikacji systemów.Metoda najmniejszych kwadratów - metoda przybliżania rozwiązań układów nadokreślonych (więcej równań niż zmiennych). Najczęściej jest ona wykorzystywana do liczenia regresji liniowej. Charakterystyczną cecha → końcowe rozwiązanie minimalizuje sumę kwadratów błędów. Patrząc na system jako na zbiór wejść i wyjście zależne od wartości tych wejść, można wykorzystać metodę najmniejszych kwadratów aby spróbować wyznaczyć funkcję opisującą dany system. - dostosowuje się do punktów najbardziej oddalonych od średniej (mogą wprowadzać w błąd!), - obserwacja oddalona od reszty przyciąga do siebie linię trendu, - stosuje się w przypadku braku elementów odstających lub ich usunięcia, - dopasowanie prostej do zbioru punktów na płaszczyźnie,
16. Co to jest złożoność obliczeniowa algorytmu?- ilość zasobów komputerowych potrzebnych do jego wykonania. - zazwyczaj im więcej danych wejściowych, tym więcej zasobów (czas, procesor, pamięć) będzie konieczne do wykonania zadania. Stosowane są dwie notacje – dużego O, czyli górna granica złożoności i dużej Ω czyli dolna granica złożoności (oszacowania działania algorytmu w najlepszym przypadku). Algorytm, który posiada mniejszą złożoność obliczeniową nazywamy algorytmem efektywniejszym. Przykłady: - złożoność czasowa – czas potrzebny do wykonania zadania, - złożoność pamięciowa – ilość pamięci potrzebnej do wykon zadania. Najpopularniejszymi rodzajami złożoności (w kolejności od najwydajniejszej) są: 1. złożoność logarytmiczna: log(n), 2. złożoność liniowa: n, 3. złożoność liniowo-logarytmiczna: n log(n), 4 . złożoność kwadratowa: n^2, 5. złożoność wielomianowa n^k, 6. wykładnicza 2^n
17. Wymienić i omówić wybrane kolekcyjne struktury danych (w C++ lub Javie).- set (zbior) – elementy niepowtarzające się, bez określonej pozycji, - queue (kolejka) – odczytywanie/dodawanie elementow odbywa się według zadanego porządku (np. FIFO – first in first out), brak bezpośredniego dostępu do do dowolnej pozycji, - list (lista) – zestaw elementow, z ktorych każdy znajduje się na określonej pozycji, możliwe wielokrotne dodawanie tego samego elementu, możliwe sięganie po dowolną pozycję, podstawowe operacje: add/remove/size/get, - map (mapa) – elementy mają przyporządkowany klucz po ktorym są rozpoznawane, klucz nie może się powtorzyć.
18. Przedstawić paradygmaty programowania obiektowego.Paradygmaty: - abstrakcja - model, na podstawie którego definiowane są inne obiekty (sam nie reprezentuje żadnego, np. ssak), - hermetyzacja - każdy obiekt prezentuje innym obiektom swój interfejs na określ metodach współpracy, zapewnia niezmienność stanu wewnątrz innych obiektów w nieoczekiwany sposób, - polimorfizm - wielopostaciowość, pozwala funkcji wirtualnej przyjmować rożne sposoby jej realizacji w zależności dla jakiego typu obiektu jest wywoływana (np. funkcja idź() jest rożna dla psa i człowieka, którzy są ssakami), - dziedziczenie - współdzielenie funkcjonalności, umożliwia utworzenie nowej klasy na podstawie już istniejącej.
19. Co to są systemy CAD, CAM, CAE i jakie pełnią funkcje?CAD - (Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie pracy konstruktora i kreślarza. Przykładowo mogą to być systemy wspomagające budownictwo. CAM - (Computer Aided Manufacturing) komputerowe przygotowanie operacji produkcyjnych maszyn sterowanych numerycznie. Przykładowo mogą na podstawie zadanego projektu sterować frezem, który wykona odpowiednie cięcia w drewnie. CAE - (Computer Aided Engineering) dokonywanie analiz (wytrzymałościowych, dynamicznych itp.) na zaprojektowanym elemencie.
20. Na czym polega szeregowa i równoległa transmisja danych?Szeregowa transmisja danych - poszczegolne bity informacji przesyłane jeden po drugim, dodatkowo dołącza się bity kontrolne. Przykłady: RS232, USB, SATA. Rownoległa transmisja danych - poszczegolne bity informacji są przesyłane jednocześnie kilkoma kanałami transmisji. Przykłady: SCSI, ATA
21. Omówić funkcje systemu operacyjnego komputera.System operacyjny – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. Funkcje: - zarządzanie zasobami (procesorem, pamięcią, dostęp do peryferiów), - zarządzanie komunikacją między zadaniami, - obsługa sprzętu, - komunikacja z użytkownikiem.
22. Na czym polega wielozadaniowość w systemie operacyjnym?- można wykonywać równocześnie więcej niż jeden proces, - zwykle za realizację wielozadaniowości odpowiada jądro systemu, - jeśli liczba_procesorów < liczba_zad_do_wykonania, konieczne jest dzielenie czasu (równoległość jest pozorna), - dzieleniem czasu zajmuje się planista (algorytm szeregowania zadań), który ustawia w kolejce do przyznania czasu procesora wszystkie zadania, Wielozadaniowość można podzielić na taką: - z wywłaszczeniem (można przerwać działanie procesu i zabrać mu zasoby), - bez wywłaszczenia (procesy same dbają o sprawiedliwy przydział czasu procesora).
23. Omówić arytmetykę zmiennopozycyjną i typ Double.Typ double jest 64 bitową wartością zmiennoprzecinkową. Definicja typu double znajduje się w standardzie IEEE 754, który wskazuje na następujący podział bitów: Znak - 1 bit, Wykładnik - 11 bitów, Mantysa - 52 bity Baza liczby typu double jest równa zawsze 2 i nie ma potrzeby przechowywania tej informacji. Arytmetyka liczb zmiennoprzecinkowych dla liczb: x1 = S1 * M1 * B1^E1 x2 = S2 * M2 * B2^E2 gdzie: S - znak, M - mantysa, B - podstawa, E - wykładnik można zdefiniować operacje: Dodawanie: x1 + x2 = (M1 + M2 * B1^(E2 - E1)) * B2^E1 Odejmowanie: x1 - x2 = (M1 - M2 * B1^(E2 - E1)) * B2^E1 Mnożenie: x1 * x2 = (S1 * S2) * (M1 * M2) * B^(E1 + E2) Dzielenie: x1 / x2 = (S1 * S2) * (M1 / M2) * B^(E1 – E2)
24. Wymienić i scharakteryzować dynamiczne struktury danych.lista - liniowa sekwencja elementów, każdy element (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego) ma poprzednika i następcę, operacje – add/remove/search, elementy nie muszą być ułożone w pamięci zgodnie z kolejnością, wykorzystuje się wskaźniki do oznaczenia poprzednika i następcy. kolejka - liniowa sekwencja elementów do której nowe elementy wstawiane są na końcu sekwencji, natomiast elementy usuwane są z jej początku (FIFO). stos - liniowa sekwencja elementów, w której nowy element może być dodany jedynie na początku (push) i jedynie początkowy element może być zabrany (pop) – jak kolejka Last-in-First-Out. drzewo - dla każdego składnika (poza pierwszym) jest określony jeden składnik poprzedni oraz n składników następnych
25. Podać klasyfikację i charakterystykę metod optymalizacji.Dokładne: - programowanie matematyczne - liniowe (warunki i funkcje celu maja postać liniową) - nieliniowe; - sieciowe (problem w postaci grafu PERT/Gantta). Model matematyczny problemu, cel, ograniczenia – wybierane rozwiązanie jest najlepsze ze względu na funkcję celu. - poszukiwanie wyczerpujące = wymaga wygenerowania i sprawdzenia każdego rozwiązania dopuszczalnego. Heurystyczne: - Monte Carlo – służy do matematycznego modelowania procesów zbyt złożonych (m. in. całek); istotną rolę odgrywa losowość wielkości charakteryzujących proces; losowanie dokonywane jest zgodnie z rozkładem, który musi być znany. - algorytm mrówkowy – głównie dla problemów wyszukiwania najlepszych ścieżek w grafie, siła większa jeśli trasa krótsza, może rozwiązać problem komiwojażera. Aproksymacyjne: - określenie rozwiązania przybliżonego na podstawie znanych rozwiązań (które są bliskie rozwiązaniom dokładnym).
memorize

Recent badges