Create
Learn
Share

Menander vocab

rename
jbowspqr's version from 2016-11-23 14:09

Section

Question Answer
ευθευδεthere
ελευτερανfree
πληδιονnear
στεφανοθσανcrowning
ξιωνgo
σκωπτεισmocking
απιστωdisbelieve
διοπερthat
ηκωcome
παραλαμβανωrecieve
πρακτεκονpractical
κρινωjudge
υρπασασcarry away
μεθυωdrunk
κατακαωburn
ολωςwhole
ανεχομαιheld up
εξετασαιexamine
ετιςthat
αυξειincrease
παθσασθαιmake an end
γαμονwedding
πυνθανεμαιlearn
λοιπονremaining
μνειανremember
διοικησωkeephouse
αρεσκουτωςagreeable
ορθιοςday break
συγκυνηγονhuntsman
ευτυγχανωmeet with
memorize

Section

Question Answer
κuριοςmaster
ημαρτονdone wrong
οικετηςhouse slave
ισοσequal
συνιδεινto see
συμφερειcome togeather
διατριβηrest, spend time
τεθαυμακwondering
ειρηκεινsay
ευταυθαhere
ωπερπικπονbad tempered
πενησpoor
εωθενfrom morn
αυριονtomorrow
eπειπερseeing that
πραττωμενpass through
ασμενοςglad
ειληφενstruck
φανεροσclear
ηδεωςpleasant
δοκιμιζωνthinking
μαστιγιαknave
ηδικηκαto be
χυριονplace
δηλαδηclear
εμαστιγουwipped
αδικουιταunjustly
memorize

 

Question Answer
υπαγωlead
λαλειto speak
απιθανοςunlikely
εγπουδακeager
βαχυshort
υγιαινεινsane
ταληθηtruth
κουδενιno one
συνηταmeet face to face
ταμαιon the ground
εκεκτησaquire
εποιmake
ενοχλουντασanoying
αφθονωτερονwithout envy
πανταχηδeverywhere
ειωθαbe wont
παριοντασbe
λοφουςback of neck
διωκουςchased
οχλουcrowds
πολυπληθειαςso many
memorize

 

Question Answer
ἂπγεbe gone
βαραθρονpit
μετεωρονraised from the ground
στοματιmouth
θαλλοαsprout
κραδηbranches
θριfig leaves
αποσπαtears
θυσομενshrine
απολειπηleave
τεττα4
φορτιονburdens
ονωνdonkeys
γυνεδησανbind
στραματspread
οσαso many
αδιηγηθcousins
ερεισονrest
θυσοντεσsacrifice
κεκτημενηmistress
τροφιμωnurished
περικρουεινchained
διφθερωνhide
memorize

 

Question Answer
μεμαθηκαsee
παλινbackwards
αιρουtake
στιβαδαςbed of straw
ευτρεπεισreadily turning
ετοιμαprepared
θυεινrage
οφροςeye brow
ανεσfinished
τρισαθλιεunhappy one
χορτασωfasten
ελοιδορειτοabused
σκατοφαγωσwithout finess
διακονωministered
μαριοισcountless
ενοχλυtroubling
γειτοσινneighbors
memorize
κολακικου: sycophantic
Question Answer
απακηκοensuring
θεραπωνworker
ωμαθιασstupid
φληναφοσnonesense
ερεθιξειςanswer
επιτηδεσanger
ιμανταstrap
δοσgive
χuτρογαελονskillet
πελεκωνaxe
αλασsalt
υξοσpoor wine
λαπτσεισprattle
σuντωτερονstraighten out
εμπειροσexperience
παντοδαπωνall matters
απωσετshake
αποδοκιμαξωreject
ταλαιναwretched
τροφοσ nurse
ιμωσηlifting
αφηκενfell
φρεαρwell
memorize

 

Question Answer
διακονωνservant
σκαπτειdiging
τηλικουτso long
ενδελεχοςperpetually
ερρwσαbe strong
memorize
επιμελου: take
Question Answer
θρηνωνlament
ετολλεσbe destined
επανηκαlet loose
αρεσκειmake good
μειρακιονlad
δυστνυχησfor shame
πεισυμαιhappen
καδονjar
λαθραsecretly
ανηψαmake fast
ασθενειwaek
καλωδιωcord
σαπρωrotton
διερραγηsnapped
εuσεσεικαbrandish
memorize
ριφαι :throw

 

Question Answer
ωλισθεslip
ανωθενfrom above
σφοδροσviolent
ολμονround stove
παθωsufer
ηγουlead
λεβητιονsmall brazier
εκπιθιdrink out
εμπεγωνfall upon
τετιμαρημενοσexact revenge
ουπωποτnever
ευκαροτερονwell timed
γλοκειασsweet
τριτασhair
εκλαtear
σφοδραexcessively
memorize
δεομην ; lack
Question Answer
ικετευνidiot
αγαλματιglory
πεπλημενιαterrified
εμελεcure
ελλαττονless
αντετεheld on
εφιλοωνkissed
συγκεχωπηχagreed
δεινnessarary
σuμπεισθηbridegroom
αντιδωσεινrepay
memorize